Petras Gražulis Plungėje: „Rašiau Kalėdų Seneliui ir teismui laišką“

Plungės apy­linkės teis­mo Seimo narys P. Gra­žu­lis pra­šė nea­tim­ti iš jo teisės vai­ruo­ti
„Ra­šiau Kalėdų Se­ne­liui ir teis­mui laišką, kad nea­timtų tei­sių“, – tre­čia­die­nio rytą žur­na­lis­tams juo­ka­vo par­la­men­ta­ras Pet­ras Gra­žu­lis, su šyp­se­na vei­de at­pėdinęs į Plungės apy­linkės teismą. Čia po­li­ti­kas gin­či­ja jam skirtą bausmę dėl pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo. Tuo jis ap­kal­tin­tas va­sa­ros pa­bai­go­je, kai au­to­mo­bi­liu au­to­ma­gist­ralė­je ties Rie­ta­vu su­si­da­riu­sią ma­šinų spūstį, ne­va šau­kia­mas gam­tos, lenkė de­ši­ne ke­lio pu­se. Už tai po­li­ci­jos pa­reigū­nai Sei­mo na­riui „iš­rašė“ 225 eurų baudą bei me­tams at­ėmė teisę vai­ruo­ti.Baus­tas ne kartą

Teis­me, į kurį at­vy­ko ly­di­mas ad­vo­ka­to pa­dėjėjo Kęstu­čio Skre­bio, P. Gra­žu­lis neat­rodė su­si­krimtęs. At­virkš­čiai – po­li­ti­kas su ma­lo­nu­mu da­li­jo ko­men­ta­rus į Plungę gau­siai su­va­žia­vu­siems žur­na­lis­tams ir po­za­vo prie­š ob­jek­tyvą. „Aš blo­gai jau­čiuo­si, kai manęs ne­per­se­kio­ja. Tik­rai ta­da kaž­ko trūksta. Įtam­pa ma­ne už­ve­da“, – žur­na­lis­tams aiš­ki­no po­li­ti­kas, ku­ris bau­do­mis „ap­do­va­no­tas“ jau ne pirmą kartą.
Ne­se­niai P. Gra­žu­lis bu­vo nu­baus­tas už grei­čio vir­ši­jimą, mat liu­di­nin­kai nu­fil­ma­vo, kad jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis au­to­ma­gist­ra­le skrie­jo ne ma­žes­niu nei 150 ki­lo­metrų per va­landą grei­čiu. Taip pat jam bu­vo skir­ta bau­da už tai, kad sa­vo dukrą vežė ne vai­kiš­ko­je kėdutė­je.
Ta­čiau į Plungės teis­mą Sei­mo na­rys kviestas ne dėl šių nuo­baudų. Kaip jau minė­ta, čia jis sie­kia pa­nai­kin­ti bausmę, skirtą už pa­vo­jingą bei chu­li­ga­nišką vai­ra­vimą.
Sa­vo skai­ty­to­jams „Že­mai­tis“ pri­me­na, kad Klaipė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­reigū­nai pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jantį au­to­mo­bilį, prie ku­rio vai­ro, kaip pa­skui paaiškė­jo, sėdėjo P. Gra­žu­lis, su­stabdė rugpjū­čio 16-ąją, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Klaipėda–Vilnius.
Jį su­stabd­žiu­siems pa­reigū­nams par­la­men­ta­ras „suokė“, kad va­žiuo­jant iš Pa­lan­gos spūsty­je, ku­ri už­sitęsė ga­na ilgą laiką, jį ėmė šauk­ti gam­ta. Tad pri­spaus­tas la­bai jau že­miškų rei­kalų, au­to­ma­gist­ralė­je įva­žia­vo į vien­ti­sa li­ni­ja at­skirtą de­šinę juostą, taip ban­dy­da­mas ap­lenk­ti au­to­mo­bi­lių spūstį.
Toks ma­nev­ras ne­pras­ly­do pro tuo me­tu ta­me ruo­že pa­tru­lia­vu­sių  po­li­ci­jos pa­reigūnų akis. Šie su­rašė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­kolą. P. Gra­žu­liui skir­ta pusė už tokį pa­žei­dimą ga­li­mos bau­dos – 225 eu­rai – bei me­tams užd­raus­ta sėsti prie vai­ro.
Su­laukęs to­kios „do­va­nos“, Sei­mo na­rys žadė­jo kreip­tis į teismą. Ir kaip tarė, taip ir pa­darė.


Šaukė gam­ta

Kad su­si­da­riu­sią spūstį, ku­rio­je „sėdėjo“ be­maž 40 mi­nu­čių, lenkė de­ši­ne pu­se, nes la­bai norė­jo į tua­letą, P. Gra­žu­lis aiš­ki­no ir tre­čia­dienį teis­me jį kal­bi­nu­siems žur­na­lis­tams.
„La­bai spaudė rei­ka­las. Sus­to­jau, žiū­riu – tvo­ra. Ma­ši­nos sto­vi. Kaip aš at­ro­dy­siu feis­bu­ke, jei da­bar im­siu... Juk pri­fo­tog­ra­fuos ma­ne, pri­fil­muos. Bus blo­giau ne­gu tas vy­ras, pa­si­rodęs už nu­ga­ros (tu­ri­mas ome­ny pla­čiai nu­skambėjęs skan­da­las, ka­da vie­no nuo­to­li­nio Sei­mo po­sėdžio me­tu P. Gra­žu­liui už nu­ga­ros trum­pam šmėkštelė­jo iki pusės nuo­gas vy­ras – aut.). Tai gal­vo­ju – va­žiuo­siu tru­putį to­liau, gal ko­kia skylė bus tvo­ro­je ar var­te­liai. Ir šast po­li­ci­ja pa­si­rodė“, – va­sa­ros pa­baigą vai­ni­ka­vu­sius įvy­kius pri­si­minė po­li­ti­kas, ku­rio veiks­mai – len­ki­mas kelk­raš­čiu – po­li­ci­jos įver­tin­ti kaip ne­pa­gar­ba ki­tiems eis­mo da­ly­viams.
Ta­čiau nei pa­ts P. Gra­žu­lis, nei jo ad­vo­ka­tas taip ne­ma­no. Pas­ta­ra­sis dar prie­š po­sėdį aiš­ki­no, kad pa­reigū­nai ne­tei­sin­gai pri­taikė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų ko­deksą. Esą to­kio ma­nev­ro, kokį at­li­ko P. Gra­žu­lis, ne­ga­li­ma trak­tuo­ti kaip pa­vo­jin­go ar chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo. Ne­va šis ter­mi­nas api­ma kur kas dau­giau pa­žei­dimų nei len­ki­mas de­ši­ne pu­se. Ad­vo­ka­to nuo­mo­ne, jo at­sto­vau­ja­ma­sis galė­jo būti nu­baus­tas ne­bent už iš­ti­sinės li­ni­jos kir­timą. Dėl to sakė pra­šy­sią teis­mo pa­nai­kin­ti skirtą nuo­baudą ar bent jau, kad pa­žei­di­mas būtų per­kva­li­fuo­tas.


Sie­kia iš­sau­go­ti tei­ses

Per po­sėdį P. Gra­žu­lio pra­šy­ta dar sykį pri­si­min­ti rugpjū­čio 16-osios in­ci­dentą bei paaiš­kin­ti, dėl ko ke­ly­je taip pa­sielgė. Po­li­ti­kas dar kartą išdėstė vi­siems jau ge­rai ži­nomą įvy­kio ver­siją ir ga­liau­siai pa­prašė, kad ki­to po­sėdžio me­tu būtų ap­klaus­ti minėtą dieną jį su­stabdę ir pro­to­kolą su­rašę po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Teis­mas tokį pra­šymą ten­ki­no.
Dar P. Gra­žu­lis pra­šė nea­tim­ti iš jo teisės sėsti prie vai­ro. Ti­ki­no, kad ga­li su­mokė­ti baudą ir at­si­pra­šy­ti už sa­vo poelgį, kad tik ne­liktų be tei­sių.
Pa­gal Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pra­ktiką, švel­nesnė nuo­bau­da ga­li būti ski­ria­ma tik išs­kir­ti­niais at­ve­jais. Par­la­men­ta­ras ma­no, kad jo at­ve­jis – būtent toks, mat lenkė kelk­raš­čiu, ką draud­žia Ke­lių eis­mo tai­syklės, ne šiaip sau, o spaud­žia­mas gam­ti­nių rei­kalų. Ar tai bus pa­kan­ka­ma prie­žas­tis iš­sau­go­ti teisę vai­ruo­ti, paaiškės iš­narp­lio­jus bylą, ku­rios ki­tas po­sėdis nu­ma­ty­tas sausį.