Platelių ežere – veiksmo filmo vertos scenos

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Iš van­dens išt­rauk­ti ne tik ma­ne­ke­nai, bet ir vie­nas „gy­vas“ pra­tybų da­ly­vis
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio po­pietę Pla­te­liuo­se, prie jachtų klu­bo, poil­sia­vu­sius va­sa­ro­to­jus ne juo­kais išgąs­di­no vie­na pa­skui kitą į pliažą sulė­ku­sios ir ra­mią saulėtą po­pietę si­re­no­mis su­drums­tu­sios ug­nia­ge­sių gelbė­tojų ma­ši­nos. Ta­čiau ne­tru­kus paaiškė­jus, kad pa­vo­jus – ne­tik­ras, poil­siau­to­jai jau be išgąs­čio, bet su di­de­liu smal­su­mu stebė­jo Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) su­reng­tas pra­ty­bas. Jų me­tu vie­nas po ki­to iš van­dens trauk­ti „sken­duo­liai“, gelbėję­si iš neva de­gan­čios jach­tos.

Jei ne minė­to­sios gais­rinės si­re­nos, turbūt ne­daug kas iš tądien prie Pla­te­lių jachtų klu­bo eže­ro van­de­niu ir saulės vo­nio­mis be­si­mėgau­jan­čių poil­siau­tojų būtų at­kreipęs dėmesį į stai­ga nei iš šio, nei iš to pra­dėju­sią rūkti jachtą, ku­ri iki tol ra­miai plūdu­ria­vo apie pusę ki­lo­met­ro nuo kran­to.
Pir­mie­ji gelbė­ti iš „už­si­lieps­no­ju­sios“ jach­tos iš­šo­ku­sių „poil­siau­tojų“ (juos imi­ta­vo į van­denį iš­mes­ti ma­ne­ke­nai) išs­kubė­jo ša­li­mais esan­čio nar­dy­mo cent­ro „Ok­to­pu­sas“ na­rai. Net­ru­kus kran­te pa­si­rodė pla­te­liš­kiai ug­nia­ge­siai, vėliau prie jų pri­si­jungė ir ge­sin­ti jach­tos val­ti­mi išs­kubė­jo Plungės bei kai­my­ni­nių Ma­žei­kių ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai.
Jų iš van­dens išt­rauktų „ne­laimė­lių“ kran­te jau laukė Plungės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­listės – jos guldė van­de­niu per­si­sun­ku­sius mu­lia­žus ant žolės ir su­teikė pirmąją me­di­ci­ninę pa­galbą.
Ga­liau­siai į pra­ty­bas įsi­jungė ir klaipė­diš­kiai ug­nia­ge­siai. Jiems te­ko pa­ti su­dėtin­giau­sia gelbė­ji­mo ope­ra­ci­jos da­lis – su­ras­ti ir išt­rauk­ti sken­duo­lius.
„Jach­ta už­ge­sin­ta, po van­de­niu li­ko 8 žmonės“, – per ra­ciją ra­por­ta­vo Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras. Ka­dan­gi paieš­kos plo­tas ir sken­duo­lių skai­čius – di­de­lis, sku­biai įkur­tas narų koor­di­na­vi­mo šta­bas.
Maždaug per valandą visi „sken­duo­liai“ bu­vo su­ras­ti ir pri­sta­ty­ti į krantą, o pra­tybų da­ly­viai su­sėdo ap­tar­ti, kaip pa­vy­ko ope­ra­ci­ja.
„Že­mai­čio“ kal­bin­tas Plungės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus pri­si­minė, kad pa­na­šios pra­ty­bos van­de­ny reng­tos prie­š ke­le­rius me­tus, o šiaip ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai sa­vo įgūdžius to­bu­li­na kas­met – pra­ty­bos ne kartą reng­tos įvai­rio­se įmonė­se, Plungės li­go­ninė­je bei ki­to­se įstai­go­se.
Ži­no­ma, kar­tais ug­nia­ge­siams gelbė­to­jams ten­ka rea­guo­ti ne į ins­ce­ni­zuo­tus, bet į tik­rus išk­vie­ti­mus bei at­lik­ti gelbė­ji­mo dar­bus van­de­ny.
Did­žiau­sia to­kia gelbė­ji­mo ope­ra­ci­ja vy­ko 1998 m., kuo­met ves­tu­vių me­tu į Pla­te­lių ežerą nu­kri­to sve­čius skrai­dinęs sraig­tas­par­nis. Ši ka­tast­ro­fa nu­si­nešė 11 gy­vy­bių.
Pa­sak M. Pronc­kaus, dau­giau to­kio mas­to ne­lai­mių van­de­ny, vi­sa laimė, ne­pa­si­taikė, tie­sa, ma­žes­nių in­ci­dentų būna be­ne kas­met. An­tai per­nai ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai skubė­jo iš van­dens išt­rauk­ti eže­re plūdu­ria­vu­sių poil­siau­tojų, ku­riems pa­gal­bos pri­reikė ap­vir­tus van­dens dvi­ra­čiui. Lai­mei, tąkart nie­kas ne­nu­kentė­jo.
„Tu­rim gražų ežerą, bet ir poil­siau­tojų – masės, bet ka­da ga­li įvyk­ti ko­kia ne­laimė. Tu­ri­me būti tam pa­si­ruošę“, – sakė M. Pronc­kus.