Plungės teisme – Petro Gražulio byla

Etap­lius.lt nuo­trau­ka
Dėl chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo P. Gra­žu­lis aiš­kin­sis Plungės apy­linkės teis­me
Tre­čia­dienį Plungės apy­linkės teis­me turė­jo būti at­vers­ta ad­mi­nist­ra­cinė by­la, ku­rios epi­cent­re – daž­nai įvai­rių skan­dalų sūku­ry­je at­si­du­rian­tis Sei­mo na­rys Pet­ras Gra­žu­lis. Teis­me po­li­ti­kas turė­jo aiš­kin­tis dėl pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo – Ke­lių eis­mo tai­syklė­se nu­sta­ty­to drau­di­mo lenk­ti ar įva­žiuo­ti į prie­šprie­ši­nio eis­mo juostą pa­žei­di­mo. Ta­čiau tądien šios by­los po­sėdis ne­įvy­ko, mat gau­tas P. Gra­žu­lio ad­vo­ka­to pra­šy­mas by­los nag­rinė­jimą ati­dėti.

Klaipė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­reigū­nai pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jantį au­to­mo­bilį, prie ku­rio vai­ro, kaip pa­skui paaiškė­jo, sėdėjo par­la­men­ta­ras P. Gra­žu­lis, su­stabdė va­sa­ros pa­bai­go­je, rugpjū­čio 16-ąją. 
Ma­ši­na, ku­rios vai­ruo­to­jas ke­ly­je elgė­si chu­li­ga­niš­kai, su­stab­dy­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Klaipėda–Vilnius.
Jį su­stabd­žiu­sius pa­reigū­nus po­li­ti­kas ėmė ti­kin­ti, kad va­žiuo­da­mas iš Pa­lan­gos spūsty­je, ku­ri už­sitęsė ga­na ilgą laiką, už­si­norė­jo į tua­letą. Tad pri­spaus­tas gam­ti­nių rei­kalų au­to­ma­gist­ralė­je įva­žia­vo į vien­ti­sa li­ni­ja at­skirtą de­šinę juostą, taip ban­dy­da­mas ap­lenk­ti au­to­mo­bi­lių spūstį.
Tokį įžūlų ir kar­tu pa­vo­jingą ma­nevrą matė ir tuo me­tu ta­me ruo­že pa­tru­liavę po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Po­li­ti­ko „gies­melė“ apie tua­le­to rei­ka­lus jų ne­įti­ki­no. Paaiš­kinę, kad dėl no­ro į tua­letą Sei­mo na­rys galės aiš­kin­tis teis­me, su­rašė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­kolą.
Už chu­li­ga­nišką vai­ra­vimą po­li­ti­kui skir­ta 225 eurų bau­da ir me­tams atim­ta teisė vai­ruo­ti. Tokį spren­dimą Sei­mo na­rys nuo pat pirmų dienų pa­si­žadė­jo gin­čy­ti.