Plungiškės žudikus siūloma įkalinti iki gyvos galvos

DEL­FI nuo­trau­ka
Ie­vos Straz­daus­kai­tės žu­di­kai iš­gir­do jiems siū­lo­mas pa­čias griež­čiau­sias baus­mes
Praė­jo dau­giau nei dve­ji me­tai po to, kai vi­są ša­lį ap­skrie­jo krau­pi ži­nia apie jau­nos plun­giš­kės – 1991-ai­siais gi­mu­sios Ie­vos Straz­daus­kai­tės – mįs­lin­gą din­gi­mą bei tra­giš­ką šios is­to­ri­jos ato­maz­gą. Mer­gi­na po ke­lių die­nų in­ten­sy­vių paieš­kų ras­ta ne­gy­va. Net­ru­kus bu­vo su­lai­ky­ti jos bu­de­liais ta­pę jau­nuo­liai. Pri­rei­kė me­tų, kol pro­ku­ro­rai pa­skel­bė apie šio bru­ta­laus nu­si­kal­ti­mo ty­ri­mo pa­bai­gą. Maž­daug tiek pat už­tru­ko ir teis­mi­nis nu­si­kal­ti­mo narp­lio­ji­mas.
<br>Ket­vir­ta­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­me vy­ku­sio po­sė­džio me­tu nu­žu­dy­mu įta­ria­miems vy­rams pa­siū­ly­tos baus­mės. Pro­ku­ro­rai vi­są kal­ti­na­mų­jų tri­ju­lę – Ka­ro­lį, Leo­ną ir Man­tą Bie­liaus­kus – siū­lo įka­lin­ti iki gy­vos gal­vos.

Žu­dęs pri­si­pa­žįs­ta tik vie­nas

Itin žiau­riai, veik­da­mi bend­ri­nin­kų gru­pė­je ir siek­da­mi nu­slėp­ti ki­tą nu­si­kal­ti­mą, be­jė­gę mer­gi­ną nu­žu­dę ro­mų tau­ty­bės kė­dai­nie­čiai pusb­ro­liai pa­skir­tą baus­mę tu­rė­tų at­lik­ti ka­lė­ji­me.

Tie­sa, pa­sta­ra­sis nu­si­kal­ti­mas nė­ra vie­nin­te­lis šio­je by­lo­je. Pro­ku­ro­rai liūd­nai iš­gar­sė­ju­sią tri­ju­lę pra­šė nu­teis­ti ir dėl ki­tų nu­si­kal­ti­mų – dvie­jų plė­ši­mų 2016-ai­siais ir 2017-ai­siais, dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo ir ne­tei­sė­to lais­vės atė­mi­mo.

Pa­gal pa­reikš­tą griež­čiau­sią kal­ti­ni­mą – itin žiau­rų nu­žu­dy­mą sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis – įsta­ty­mai nu­ma­to ga­li­my­bę skir­ti mak­si­ma­lią baus­mę – įka­li­ni­mą iki gy­vos gal­vos.

By­la nag­ri­nė­ta už­da­ruo­se teis­mo po­sė­džiuo­se, ku­rių me­tu pa­ro­dy­mus da­vė ir sun­kių kal­ti­ni­mų pri­spaus­ti kė­dai­nie­čiai. Du iš jų sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. Tik L. Bie­liaus­kas, ku­rio kri­mi­na­li­nė praei­tis – itin tur­tin­ga nu­si­kal­ti­mų, pri­si­pa­ži­no nu­žu­dęs plun­giš­kę.

Ki­ti du pusb­ro­liai aiš­ki­no da­ly­va­vę tik ki­tuo­se nu­si­kal­ti­muo­se. Net ban­dy­ta teis­mą įti­kin­ti, jog K. Bie­liaus­kas ban­dė sa­vo bend­rus at­kal­bin­ti nuo nu­žu­dy­mo. Esą no­rė­jo, jog mer­gi­na lik­tų gy­va. Mat pa­grin­di­nis nu­si­kal­tė­lių tiks­las bu­vo pa­grob­ti jos pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį „Au­di A7“.

Yra įta­ri­mų, kad to­kią po­zi­ci­ją pusb­ro­liai su­de­ri­no. Pri­siim­da­mas kal­tę L. Bie­liaus­kas gal­būt sie­kia iš­suk­ti ki­tų pusb­ro­lių uo­de­gas, nes baus­mė už to­kį nu­si­kal­ti­mą ir to­kio­mis ap­lin­ky­bės – itin griež­ta.

Iš tri­jų kal­ti­na­mų­jų nu­žu­dy­mu mer­gi­nos ar­ti­mie­ji pra­šo so­li­da­riai pri­teis­ti 400 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los. Be to, L. Bie­liaus­ką siū­lo­ma pri­pa­žin­ti pa­vo­jin­gu re­ci­dy­vis­tu.

Yra dau­giau kal­ti­na­mų­jų

Šio­je by­lo­je kal­ti­ni­mai pa­teik­ti ir ma­ri­jam­po­lie­čiui Al­gi­man­tui Stan­ke­vi­čiui. Jis yra kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šau­na­mai­siais gink­lais bei plė­ši­mu nau­do­jant šau­na­mą­jį gink­lą. Už pa­sta­rą­jį nu­si­kal­ti­mą ten­ka aiš­kin­tis ir kė­dai­nie­čiui To­mui Za­gurs­kui.

Ši pa­var­dė šmė­žuo­ja ir ki­ta­me epi­zo­de – T. Za­gurs­kas ir pusb­ro­liai Bie­liaus­kai kal­ti­na­mi pa­gro­bę di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą – dau­giau nei 32 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ir as­me­ni­nius dvie­jų Lat­vi­jos pi­lie­čių daik­tus bei pi­ni­gus.

By­los nag­ri­nė­ji­me pa­da­ry­ta per­trau­ka, kad ad­vo­ka­tai ga­lė­tų pa­si­ruoš­ti bai­gia­mo­sioms kal­boms.

Pa­lai­kus ra­do miš­ke

„Že­mai­tis“ pri­me­na, jog ži­nia apie I. Straz­daus­kai­tės pa­slap­tin­gą din­gi­mą ša­lį ap­skrie­jo praė­ju­sių me­tų ko­vo 5-ąją. Po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą apie tai, jog din­go iš Plun­gė­je esan­čių na­mų į sos­ti­nę pra­ban­giu drau­go au­to­mo­bi­liu „Au­di A7 iš­vy­ku­si mer­gi­na.

Ieš­ko­ti jos ėmė ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir ei­li­niai žmo­nės. Bu­vo šu­kuo­ja­mos Jo­na­vos ra­jo­ne esan­čių Žei­mių, kur ras­tas ap­ga­din­tas mi­nė­ta­sis au­to­mo­bi­lis, apy­lin­kės. In­ten­sy­vios paieš­kos ko­vo de­šim­tą­ją da­vė re­zul­ta­tų – I. Straz­daus­kai­tės pa­lai­kai ap­tik­ti už­kas­ti Kė­dai­nių ra­jo­no miš­ke.

Tą pa­čią die­ną bu­vo su­lai­ky­ti įta­ria­mie­ji. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja yra sa­kiu­si, jog, skir­tin­gai nei iš pra­džių bu­vo skel­bia­ma spau­do­je, I. Straz­daus­kai­tė ne­si­prie­ši­no už­puo­li­kams. Ji klus­niai vyk­dė nu­si­kal­tė­lių nu­ro­dy­mus, ta­čiau tai ne­su­minkš­ti­no jos bu­de­liais ta­pu­sių vai­ki­nų šir­džių – mer­gi­na bu­vo mir­ti­nai su­muš­ta kas­tu­vu.

Į žu­di­kų ran­kas plun­giš­kė pa­te­ko jiems imi­ta­vus eis­mo įvy­kį – BMW au­to­mo­bi­liu at­si­tren­kus į plun­giš­kės vai­ruo­ja­mą „Au­di“. Ta­da I. Straz­daus­kai­tė bu­vo pri­vers­ta su­sto­ti. Nu­si­kal­tė­liai ke­lias va­lan­das ją ve­žio­jo­si BMW ba­ga­ži­nė­je, kol ga­liau­siai at­si­dū­rė Dauk­šių (Kė­dai­nių r.) ae­rod­ro­mo ir ka­ri­nio po­li­go­no te­ri­to­ri­jo­je. Ten ji ir bu­vo nu­žu­dy­ta.