Plungiškis „paauklėjo“ neištikimą sugyventinę

FREEPIK nuotr.
Neiš­ti­ki­mybė – tar­si ži­ba­las bet ku­rios po­ros san­ty­kiuo­se. An­tai plun­giš­kis A. J. „pa­kly­du­sią“ gy­ve­ni­mo draugę net... ap­talžė. Pa­vy­do ir įsiū­čio val­do­mas vy­ras mo­te­riai ke­lis­kart smogė kumš­čiu. Ar smurtą pa­ty­ru­si nu­kentė­ju­sio­ji atei­ty­je ne­be­sigrę­žios į sve­ti­mus, nėra aiš­ku. Bet fi­zi­ne jėga šei­my­ni­nes pro­ble­mas sprendęs plun­giš­kis dėl to turė­jo rimtų ne­ma­lo­numų – at­si­dūrė Plungės apy­linkės teis­me.

A. J. bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo – nuo smūgių kumš­čiu į galvą mo­te­riai bu­vo su­ža­lo­ta kak­ta. Tik į nu­garą pa­leis­ti smūgiai ap­si­ėjo be išo­riš­kai ma­tomų pa­sek­mių.

Konf­lik­tas tarp po­ros ki­lo va­sa­rio 21-osios va­karą jųdviejų na­muo­se Plungė­je. Būda­mas įkaušęs vy­riš­kis gy­ve­ni­mo draugę dėl neiš­ti­ki­mybės iš pra­džių puolė žod­žiais, vėliau ėmė „auklė­ti“ ir ki­taip. Įžeis­tas plun­giš­kis sa­vo mo­terį ėmė tal­žy­ti kumš­čiais į galvą ir nu­garą.

Apk­lau­sia­mas A. J. ne­neigė taip pa­sielgęs ir ko­ne pri­sie­kinė­jo, jog la­bai dėl to gai­li­si. Ta­čiau vy­ro žod­žiai ke­lia rimtų abe­jo­nių, nes jis ir praei­ty­je teis­tas už to pa­ties po­būdžio nu­si­kal­timą bei ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. O tai ro­do, kad jis nėra linkęs do­rai gy­ven­ti bei lai­ky­tis įsta­tymų. Ne­si­mo­ko ir iš klaidų – to­liau įsi­ve­lia į įvai­riau­sius ne­ma­lo­nu­mus. Plun­giš­kis yra pri­pa­žin­tas re­ci­dy­vis­tu. Ne kartą baus­tas ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Ži­no­ma, teis­mas į šias ap­lin­ky­bes at­si­žvelgė.

Pro­ku­ro­ras pa­si­ūlė A. J. skir­ti areštą. Kal­ti­na­ma­sis su to­kia baus­me su­ti­ko, juo­lab kad ži­no­jo, jog iš­nag­rinė­jus bylą su­pap­ras­tin­tu būdu, bausmė jam bus ma­ži­na­ma treč­da­liu.
Kad areš­tas tin­ka­miau­sia bausmė, bu­vo įsi­ti­kinęs ir teis­mas. Praė­ju­sią sa­vaitę jis pri­ėmė teis­mo baud­žiamąjį įsa­kymą, ku­riuo vy­ras pri­pa­žin­tas kal­tu. Už tai, kad skriaudė sa­vo mo­terį, teis­mas jam skyrė 40 par­ų areštą.

Dvi die­nas nuo gau­tos bausmės plun­giš­kiui nu­braukė tai, kad tuoj po konf­lik­to jis bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­tas.

A. J. išaiš­kin­ta, kad, ne­su­tik­da­mas su pa­skir­ta baus­me, per 14 dienų nuo teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos jis tu­ri teisę pa­duo­ti pra­šymą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Ne­pa­tei­kus to­kio pra­šy­mo, teis­mo baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.

Nu­teis­ta­sis ne vėliau kaip per sep­ty­nias die­nas po teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo įsi­teisė­ji­mo pri­va­lo at­vyk­ti į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti areš­to bausmės. Neat­vy­kus ir ne­pra­ne­šus apie neat­vy­ki­mo prie­žas­tis, nu­teis­to­jo ieš­kos po­li­ci­ja.