Po gaisro sąvartyne – spėjimai apie galimą netyčinį padegimą

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Pir­ma­die­nio po­pietę per Plungę nuaidė­jus gais­ri­nių ma­šinų si­re­noms, ne­tru­kus visų akys nu­kry­po piet­ry­čių pusėn, į pa­dangėn ky­lan­čius juo­dus dūmus. O ne­tru­kus at­skrie­jo ir ži­nia, jog de­ga Jėru­bai­čių sąvar­ty­nas.

Kaip in­for­ma­vo Plungės prie­šgais­rinė gelbė­ji­mo tar­ny­ba (PGT), pra­ne­ši­mas, kad de­ga sąvar­ty­nas, gau­tas pir­ma­dienį po­piet, 15 val. 21 min. Į įvy­kio vietą at­skubė­jus ug­nia­ge­siams gelbė­to­jams, sąvar­ty­no kau­po va­ka­rinė­je da­ly­je at­vi­ra lieps­na degė šiukšlės.
Lai­mei, il­gai ga­linė­tis su ug­nim ne­reikė­jo – lieps­nos už­ge­sin­tos per va­landą. Van­duo ge­si­ni­mui im­tas iš prie­šgais­ri­nio re­zer­vua­ro, nu­tie­sus 200 m ma­gist­ra­linę li­niją. Dar maž­daug tris va­lan­das van­de­niu lie­tos smilks­tan­čios šiukšlės, tad skai­čiuo­ja­ma, kad gais­ras už­ge­sin­tas per 3–4 va­lan­das. Tie­sa, sąvar­ty­ne budė­ta dar par­ą, o ir ki­to­mis die­no­mis stebė­ta, ar ug­nis ne­įsip­lieks iš nau­jo.
Kaip tre­čia­dienį „Že­mai­čiui“ sakė Plungės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, tądien ti­ki­mybės, kad gais­ras at­si­nau­jins, ne­be­bu­vo, nu­degęs plo­tas sąvar­ty­no dar­buo­tojų už­pi­la­mas grun­tu.
Spėji­mais, dėl ko galė­jo kil­ti gais­ras, M. Pronc­kus ne­skubė­jo da­lin­tis. Pa­sak jo, tai at­skleis šiuo me­tu at­lie­ka­mas ty­ri­mas. Kol kas ži­no­ma tik tiek, kad iš­degė apie 15-os arų šiukš­ly­no plo­tas.
Kiek drąsiau spėji­mais dėl ga­li­mos gais­ro prie­žas­ties su žur­na­lis­tais da­li­no­si Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas. Jis sakė iš ug­nia­ge­sių iš­girdęs, esą la­biau­siai tikė­ti­na, jog ug­nis įsip­lieskė nuo at­si­tik­ti­nai nu­mes­tos nuo­rūkos. Vis dėlto V. Do­mar­kas sakė pa­ts šia ver­si­ja ne­ti­kin­tis, nes vi­si šiukš­les į kaupą at­ve­žan­tys vai­ruo­to­jai – pa­tyrę, iš­ma­nan­tys sa­vo darbą ir pui­kiai ži­nan­tys, ko­kių nuo­sto­lių neap­dai­riai nu­mes­ta nuo­rūka ga­li pri­da­ry­ti.
Ma­žai tikė­ti­na, pa­sak TRATC-o di­rek­to­riaus, ir tai, jog su ug­ni­mi „pri­si­žaidė“ koks nors at­si­tik­ti­nis ar neat­si­tik­ti­nis praei­vis, mat vie­ta – at­vi­ra, po sąvar­ty­no te­ri­to­riją nuo­lat ju­da čia dir­ban­tys as­me­nys, tad bet koks pra­ša­lai­tis tik­rai ne­liktų ne­pas­tebė­tas.
V. Do­mar­kas kalbė­jo, kad, jo ma­ny­mu, ugnį galė­jo įžieb­ti saulė. Esą šio­mis die­no­mis į sąvar­tyną vež­tos stam­bia­ga­ba­ritės at­lie­kos, smul­kin­tos so­fos ir ki­tos de­gios šiukšlės, tad ug­nis galė­jo šok­tel­ti net ir nuo ma­žos žie­žir­bos lyg ži­ba­lo pa­py­lus.
Ty­rimą dėl gais­ro Jėru­bai­čių sąvar­ty­ne at­lie­ka ne tik ug­nia­ge­siai, bet ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai – jie sie­kia nu­sta­ty­ti, ko­kia ža­la gam­tai galė­jo būti pa­da­ry­ta dėl į ap­linką su dūmais pa­te­ku­sių ter­šalų.
V. Do­mar­kas sakė neat­me­tan­tis ga­li­mybės, kad TRATC-ui teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­rytą žalą ir gal net su­mokė­ti baudą. Di­rek­to­rius minė­jo šios at­sa­ko­mybės ne­si­kra­ty­sian­tis, ne­svar­bu, ko­kia gai­so prie­žas­tis bus nu­sta­ty­ta. Kaip be­būtų, sąvar­tyną eksp­loa­tuo­ja TRATC-as, tad ir tu­ri, no­ri to ar ne, pri­siim­ti at­sa­ko­mybę dėl visų čia ky­lan­čių in­ci­dentų.
Įdo­mu tai, kad V. Do­mar­kui iš­ban­dy­mas „gais­ru“ te­ko jau ant­rą kartą. Pirmą­kart sąvar­ty­nas lieps­no­jo ar ne 2007 me­tais. Ta­da gais­ras taip pat, spėja­ma, bu­vo įžieb­tas saulės. Be­je, di­rek­to­rius minė­jo, kad to­kie at­ve­jai nėra re­ti. Esą pa­na­šių gaisrų ša­lies sąvar­ty­nuo­se būna ne po vieną, tad ir mūsų Jėru­bai­čiai – ne išim­tis.