Po­li­ci­jai pra­nešė apie... pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mus pa­veiks­lus?

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Po­li­ci­ja pra­dėjo iki­teis­minį ty­rimą dėl nuo spa­lio 18 d. Plungės kultū­ros cent­ro pa­rodų salė­je eks­po­nuo­jamų pa­veiklsų
Lapk­ri­čio 4 d. Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai su­laukė pa­reiš­ki­mo dėl iš namų din­gu­sių pa­veikslų. Po­li­ci­jai pra­neš­ta, kad 25 pa­veiks­lus iš 1941 m. gi­mu­sios pla­te­liškės, jai su­ti­kus, pa­ėmė ir ne­grąži­no į na­mus at­vykęs ir baž­ny­čios at­sto­vu pri­si­statęs vy­ras. Ta­čiau ga­liau­siai ėmė aiškėti, kad kūrinių din­gi­mas su baž­ny­čia gali būti nie­kaip ne­su­sijęs – gar­baus am­žiaus tau­to­dai­li­ninkės pa­veiks­lai eksponuojami Plungės kultū­ros cent­ro pa­rodų salė­je.

Po­li­ci­jai pa­teik­ta­me pa­reiš­ki­me bu­vo nu­ro­dy­ta ne tik tai, kad spa­lio mėnesį pa­veiks­lus pa­ėmė ir ne­grąži­no baž­ny­čios at­sto­vu pri­si­statęs as­muo, bet ir įvar­dy­ta bend­ra jų vertė – 1 500 eurų.  Ži­niask­lai­do­je pa­si­rodė pra­ne­šimų, kad po­li­ci­ja ne­tru­ko „su­ras­ti“ Kultū­ros cent­re eks­po­nuo­ja­mus pla­te­liškės ta­py­tus pa­veiks­lus, ta­čiau pir­ma­die­nio rytą dėl šio įvy­kio „Že­mai­čio“  kal­bin­ta Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus tyrė­ja Lo­re­ta Ta­ma­liū­naitė nuo ko­men­tarų su­si­laikė.
„Ne­no­riu nie­ko ko­men­tuo­ti. In­for­ma­ci­jos nu­tarė­me ne­teik­ti, kol neiš­siaiš­kin­sim, kas čia bu­vo“, – sakė pa­reigūnė.
O Plungės kultū­ros cent­ro tau­to­dailės ku­ra­torė Jo­lan­ta Mil­tenė „Že­mai­čiui“ at­skleidė penk­ta­dienį dėl ne­va din­gu­sių pa­veikslų su­lau­ku­si skam­bu­čių tiek iš po­li­ci­jos, tiek iš te­le­vi­zi­jos.
„Aš pa­tvir­ti­nau, kad galbūt mo­te­ris su­si­maišė, vis dėlto am­žius da­ro sa­vo. Ji pa­ti da­ly­va­vo pa­ro­doj, pa­ti pri­statė sa­vo dar­bus, kalbė­jo apie tai. Ma­tyt, pa­mir­šo. Ka­bo jie pa­ro­dų salėj. Vis­kas ge­rai“, – sakė ku­ra­torė.
Tie­sa, J. Mil­tenė už­si­minė ne­san­ti tik­ra, ar kal­ba ei­na apie tuos pa­čius  pa­veiks­lus. Juo la­biau kad nei pa­ti pla­te­liškė ta­py­to­ja, nei jos ar­ti­mie­ji dėl neva din­gu­sių kūri­nių į ją ne­si­kreipė. Ta­čiau iš to, kad į Kultū­ros centrą eks­po­nuo­ti bu­vo at­vež­ti 25 pla­te­liškės tau­to­dai­li­ninkės dar­bai, ga­li­ma spręsti, kad pa­si­ges­ta tų pa­čių Kultū­ros cent­re iš­ka­bintų pa­veikslų.
„Ko ge­ro, kad tie pa­tys. Į pa­rodą bu­vo at­vež­ti 25, bet trijų pa­veikslų bu­vo su­skilę stik­lai, tai žmo­gus, ku­ris at­vežė, net iš ma­ši­nos ne­ėmė. Tad ka­bo 22“, – sakė Kultū­ros cent­ro at­stovė.
Spa­lio 18 dieną ati­da­ry­to­je ir vi­suo­me­nei pri­sta­ty­to­je Plungės kraš­to tau­to­dai­li­ninkų darbų pa­ro­do­je sa­vo kūrybą pri­statė 10 ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­čian­čių kūrėjų. Tarp jų bu­vo ir pla­te­liškė ta­py­to­ja.
Kodėl mo­te­ris pa­mir­šo apie šią ap­lin­kybę ir pra­nešė, jog pa­veiks­lai bu­vo pa­vog­ti, to­liau aiš­kin­sis po­li­ci­ja, pra­dėju­si iki­teis­minį ty­rimą dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo.