Prie naminukės „verslo“ grįžusiam kulskiškiui – tūkstantinė bauda

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Ne sykį ir teis­tas, ir baus­tas, ir kalėjęs vy­riš­kis vėl grįžo prie se­nos veik­los – na­mi­nukės ga­my­bos
Praė­ju­sių metų rugsė­jo pra­džio­je Kuls­kių kai­mo miš­ke pa­reigū­nai ap­ti­ko na­minės deg­tinės „fab­rikėlį“ bei ja­me šei­mi­nin­kau­jantį And­rių Žylę. 1983-ai­siais gimęs kuls­kiš­kis pa­reigū­nams – pui­kiai ži­no­mas, mat ne sykį teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus, tarp ku­rių – ir na­mi­nukės ga­my­ba. So­lid­žią teis­tumų pa­tirtį tu­rin­čiam vy­riš­kiui už miš­ko „verslą“ vėl bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la.Iš­kal­bin­ga biog­ra­fi­ja

Be­ne gar­siau­siai A. Žylės pa­vardė nu­skambė­jo 2014-ai­siais, kai kar­tu su bend­ru api­plėšė tuo­me­ti­nio Plungės sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rio mo­ti­nos na­mus – ap­si­gink­lavę ban­di­tai, nie­ko ver­tin­go ne­radę, iš­nešė šal­dy­tu­ve bu­vu­sią mėsą, ra­mi­namųjų tab­le­čių la­pelį ir du pa­ke­lius ci­ga­re­čių. Tie­sa, į Kuls­kių kai­mo vien­kie­my­je esan­čią so­dybą įsib­rovę sėbrai su­mušė šią pri­žiūrė­jusį vy­riškį, gra­si­no jam gink­lu.
Ta­čiau tai – tik tru­pinė­lis kuls­kiš­kio nuo­dėmių. Vy­ras ne kartą teismų slenks­čius mynė dėl na­mi­nukės ga­my­bos, teis­tas ir už va­gystę, pa­si­prie­ši­nimą vals­tybės tar­nau­to­jui. Jam yra tekę ra­gau­ti ir val­diš­kos duo­nos, mat kalė­jo Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se – iš jų išė­jo prie­š tre­jus me­tus. Ta­čiau teis­tu­mas šiai spal­vin­gai as­me­ny­bei dar nėra iš­nykęs.
Bet tai A. Žylės ne­sus­tabdė nuo naujų nu­si­kal­timų – už­si­manęs pi­nigų vy­ras grįžo prie na­mi­nukės „vers­lo“. Kaip ap­klau­sia­mas pa­sa­ko­jo, šį amatą jis pui­kiai iš­manė, nes maž­daug prie­š de­šimt metų iš jo vers­da­vo­si. Ne­bu­vo pa­miršęs ir kaip įsi­reng­ti tam rei­ka­lingą „fab­rikėlį“.


Ėmėsi se­niai iš­mok­to ama­to

Kuls­kiš­kis pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sių metų rugpjū­čio pa­bai­go­je ėmėsi darbų – nu­si­matė vietą ir iš turėtų daiktų ėmė meist­rau­ti apa­ratą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Jį A. Žylė įkur­di­no vi­sai ša­lia namų esan­čia­me miš­ke­ly­je.
Apa­ratą, su­si­de­dantį iš me­ta­linės tal­pos, skir­tos van­de­niui pa­kai­tin­ti, me­ta­linės tal­pos rau­ga­lui kai­tin­ti ir lai­ky­ti, plas­ti­kinės tal­pos, ku­rio­je įmon­tuo­tas ra­dia­to­rius, ir plas­ti­ki­nių vamzd­žių, sakė­si pa­si­ga­minęs vie­nas. Ir su­si­tempė į mišką vi­sus būti­nus daik­tus be nie­kie­no pa­gal­bos. Tad nie­kas, kuls­kiš­kio ti­ki­ni­mu, nė ne­įtarė apie šią jo veiklą.
Įsi­ruošęs „fab­rikėlį“ vy­ras ėmėsi ga­my­bos: už­maišė raugą ir pa­li­ko rūgti. Po ke­lių dienų grįžo į vietą ir, pa­matęs, kad rau­gas – jau išrūgęs, pra­dėjo ga­min­ti na­mi­nukę. Sakė pri­var­vinęs 200 litrų.
Šiuos „vel­nio la­šus“ A. Žylė su­pilstė į tal­pas, o po ke­lių dienų vėl už­raugė rau­go, iš jo kar­čiąją la­ši­no rugsė­jo penktąją. Be­ra­gau­jant, ko­kia na­mi­nukė ga­vo­si ir koks jos stip­ru­mas, į „sve­čius“ už­su­ko pa­reigū­nai ir su­jaukė visą ga­my­bos pro­cesą. Kuls­kiš­kis aiš­ki­no, kad iki tol dar ne­bu­vo su­laukęs nė vie­no už­sa­ky­mo, tad ir par­duo­ti na­mi­nukės bei pra­turtė­ti ne­spėjo.


Bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­jos

Miš­ko „vers­li­nin­kui“ bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la. Plungės apy­linkės teis­mas nu­statė, kad kuls­kiš­kis, turė­da­mas tikslą ty­čia pa­ga­min­ti ir rea­li­zuo­ti dau­giau kaip 50 litrų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gėrimų, ne­teisė­tai pa­ga­mi­no apa­ra­tus na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti bei pa­si­nau­do­da­mas jais ne­teisė­tai pa­ga­mi­no 195 lit­rus na­mi­nukės, ku­rios tūrinė eti­lo al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja – nuo 35 iki 60 pro­centų. Už­raugęs raugą pa­pil­do­mai jis pa­si­kėsi­no pri­la­šin­ti dar be­maž 126 lit­rus kar­čio­sios, ta­čiau, pa­si­rod­žius pa­reigū­nams, už­baig­ti pro­ce­so ne­spėjo.
Tie­sa, pa­reigū­nai miš­ke­ly­je ša­lia kuls­kiš­kio namų ap­si­lankė ne at­si­tik­ti­nai – po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie čia vyks­tan­čią na­minės ga­mybą. Rea­guo­da­mi į gautą in­for­ma­ciją, pa­reigū­nai ir at­vy­ko pas A. Žylę. O šis miš­ko „vir­tuvė­je“ su­ko­si būda­mas ge­ro­kai ap­svaigęs – vy­ras tiek pri­si­ra­ga­vo sa­vo ga­mi­nio, kad į al­ko­tes­terį pri­pūtė net 2,3 pro­milės.


Iš­rašė so­lid­žią baudą

Bylą iš­nag­rinėjęs ir baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu už­baigęs Plungės apy­linkės teis­mas A. Žylę pri­pa­ži­no kal­tu dėl na­mi­nukės „vers­lo“ ir skyrė jam treč­da­liu su­ma­žintą bausmę – 4 tūkst. eurų baudą. 200 eurų nuo šios su­mos nu­brauk­ta, įskai­čius kuls­kiš­kio dvi lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo die­nas. Tad ga­lu­tinė bausmė – 3 800 eurų bau­da, ku­rią A. Žylė pri­va­lo su­mokė­ti per du mėne­sius nuo teis­mo ver­dik­to įsi­teisė­ji­mo die­nos.
Tuo pa­čiu teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu nu­tar­ta su­nai­kin­ti kuls­kiš­kio su­meist­rautą apa­ratūrą bei pa­ga­mintą na­mi­nukę.
A. Žy­lei išaiš­kin­ta, kad ne­su­tik­da­mas su bausmės pa­sky­ri­mu teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu, per ke­tu­rio­li­ka dienų nuo šio do­ku­men­to ga­vi­mo die­nos jis tu­ri teisę Plungės apy­linkės teis­mui pa­duo­ti pra­šymą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Ne­pa­tei­kus to­kio pra­šy­mo, teis­mo baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.