Prisidirbo vos tik grįžęs iš pataisos namų

Asociatyvi nuotr.
Va­sa­rio 27 dieną Plungės apy­linkės teis­mo teisė­jo Vir­gi­ni­jaus Ge­dei­kio nuo­sprendį iš­gir­do 1997-ai­siais gimęs Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jas Au­ri­mas Ka­mins­kis. Ne pirmą kartą su teisė­sau­ga su­si­du­riantį vai­kiną šįkart į tei­siamųjų suolą pa­so­di­no per­nai spalį pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas, kuo­met jis kas­te­tu su­daužė me­tais už sa­ve vy­resnį jau­nuolį. Pa­na­šu, kad dėl šio iš­puo­lio A. Ka­mins­kiui vėl teks grįžti į pa­tai­sos na­mus.

Prob­lemų ne­ven­gian­tis, o gal net jų ieš­kan­tis vai­ki­nas pri­si­dir­bo vos tik užvėręs pa­tai­sos namų, kur jis at­li­ko bausmę už kitą nu­si­kal­timą, du­ris. 2019-ųjų spa­lio 25-ąją, būda­mas gir­tas, jis su­mušė me­tais vy­resnį vai­kiną.

Vis­kas nu­ti­ko vie­šo­je vie­to­je – Plungė­je, Sto­ties gatvė­je, esan­čio­je au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je ap­lin­ki­nių as­menų aki­vaiz­do­je. A. Ka­mins­kis įžūliai puolė žmogų, smog­da­mas kas­te­tu „pa­ža­bo­tu“ kumš­čiu jam į veidą. Nuo smūgio jau­nuo­lis griu­vo ant žemės. Kar­tu nu­kri­to ir mu­šei­ka, bet tai jo ne­sus­tabdė – jis dar pa­lei­do ke­tu­ris ar pen­kis smūgius sa­vo au­kai į gal­vos sritį, to­kiu būdu pa­da­ry­da­mas nu­kentė­ju­sia­jam muš­tinę pa­kau­šio žaizdą bei poo­di­nes kai­rio smil­ki­nio ir skruos­to krau­jos­ru­vas. To­kie su­ža­lo­ji­mai ati­tin­ka ne­žymų svei­ka­tos su­trik­dymą.

Teis­mo tei­gi­mu, to­kiais sa­vo veiks­mais chu­li­ga­nas ne tik su­trikdė vi­suo­menės rimtį, bet ir pa­de­monst­ra­vo ne­pa­garbą ap­lin­ki­niams bei pa­žeidė viešąją tvarką. Be to, jis bu­vo ne­blai­vius.

Tie­sa, teis­me A. Ka­mins­kiui te­ko pa­siaiš­kin­ti ne tik dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, bet ir dėl ne­teisė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gink­lu. Mat nu­sta­ty­ta, kad pa­reigūnų dėme­sio ne­išven­gian­tis jau­nuo­lis 2019 metų ru­denį, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­nus­ta­ty­tu tiks­liu lai­ku, Plungė­je esan­čio­je ne­sau­go­mo­je au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je ra­do pra­mo­ni­niu būdu pa­ga­mintą kas­tetą, pri­ski­riamą prie šaltųjų ne­šau­namųjų ginklų.

Rastą kas­tetą A. Ka­mins­kis ne­teisė­tai ne­šio­jo­si sa­vo striukės ki­šenė­je iki tol, kol pa­nau­do­jo au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je muš­da­mas me­tais vy­resnį vai­kiną. Ne­le­galų ginklą pa­reigū­nai iš chu­li­ga­no pa­ėmė.

Teis­me at­si­dūręs Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jas ne­si­gynė jam mestų kal­ti­nimų ir ti­ki­no, jog la­bai gai­li­si dėl to, ką pa­darė. Tad nu­spręsta at­lik­ti su­trum­pintą įro­dymų ty­rimą, kas kal­ti­na­ma­jam ga­ran­ta­vo treč­da­liu ma­žesnę bausmę.

Skir­da­mas bausmę teis­mas at­si­žvelgė ir į tai, kad A. Ka­mins­kis nu­si­kal­to būda­mas re­ci­dy­vis­tu ir vos prie­š ke­tu­rias die­nas at­si­svei­kinęs su pa­tai­sos na­mais bei ten su­tik­tais li­ki­mo bro­liais. Be to, vai­ki­nas tu­ri ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­cinę nuo­baudą už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dimą.

Vi­sos šios ap­lin­kybės ro­do, kad kal­ti­na­ma­sis sąmo­nin­gai ne­pai­so įsta­tymų ir nė ne­ma­no gy­ven­ti do­rai. Kons­ta­tuo­ta, kad bausmės tiks­lai jo at­žvil­giu ga­li būti pa­siek­ti tik pa­sky­rus rea­lią laisvės at­ėmi­mo bausmę.

Taip ir pa­sielg­ta. Pri­pa­žin­da­mas A. Ka­minskį kal­tu, teis­mas jam skyrė treč­da­liu ma­žesnę su­bend­rintą bausmę – de­šimt mėne­sių laisvės at­ėmi­mo. Bausmę chu­li­ga­nas pri­valės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Nuspręs­ta vi­siš­kai ten­kin­ti Šiau­lių te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos ci­vi­linį ieš­kinį, ku­riuo iš A. Ka­mins­kio rei­ka­lau­ta pri­teis­ti be­veik 93 eu­rus – tiek Li­go­nių ka­sai at­si­ėjo nu­kentė­ju­sio­jo gy­dy­mas.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.