Sprogdintojai sulaukė bausmių

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Gar­sio­sios spro­gi­mo laip­tinė­je is­to­ri­jos kal­ti­nin­kai
Plun­giš­kiai, gy­ve­nan­tys A. Vaiš­vi­los gatvės 31-ojo na­mo tre­čio­jo­je laip­tinė­je, iki šiol su siau­bu pri­si­me­na anks­tyvą pra­ėju­sios žie­mos rytą, kuo­met juos iš lovų iš­vertė did­žiu­lis gar­sas. Iki tol ra­miai mie­go­ju­sius žmo­nes pa­ža­di­no stip­rus spro­gi­mas, po ku­rio iš­kart ant kojų su­ki­lo vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Klaipė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vo nu­ro­dy­mu Plungė­je net bu­vo įves­tas spro­gi­mo grėsmės lik­vi­da­vi­mo pla­nas, mat įtar­ta, kad su­sprog­din­tas ga­lin­gas pi­ro­tech­ni­nis už­tai­sas.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, aiš­ki­nan­tis spro­gi­mo ap­lin­ky­bes, užt­ru­ko dau­giau nei pus­metį ir tik pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je per­si­kėlė į Plungės apy­linkės teis­mo rūmus. Kal­ti­namųjų suo­le at­si­dūrę trys plun­giš­kiai sau­sio 24-ąją iš­gir­do ir teis­mo ver­diktą.

Kal­ti­na­mie­ji – net trys

Kaip jau anks­čiau rašė­me, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­rimą pa­reigūnų aki­ra­tin pir­miau­sia pa­kliu­vo 1962-ai­siais gimęs Arū­nas Au­gus­ti­nai­tis. Būtent jo pe­čius už­gulė at­sa­ko­mybė dėl spro­gi­mo dau­gia­bu­čio na­mo laip­tinė­je.

Pa­reigūnų dėmesį vy­ras pa­traukė dėl to, kad jo bu­te bu­vo ap­tik­tas šau­na­ma­sis gink­las. Tyrė­jai ra­do ir šo­vi­nių, sig­na­linę ra­ketą, fa­kelą bei pe­tardų.

Bet gar­sia­jai is­to­ri­jai per­si­kėlus į teismą, paaiškė­jo, kad šio­je by­lo­je – net trys kal­ti­na­mie­ji. A. Au­gus­ti­nai­čiui drau­giją teis­me pa­laikė du jau­ni vy­rai – 1996-ai­siais gimęs Dai­nius Kes­mi­nas bei me­tais už jį jau­nes­nis Ei­man­tas Vaiš­ta­ras.

Pas­ta­rie­ji kal­tin­ti vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mu bei tur­to su­nai­ki­ni­mu ar su­ga­di­ni­mu vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu būdu. Vy­riau­siam iš tri­julės te­ko at­sa­ky­ti už ne­teisėtą dis­po­na­vimą šau­na­mai­siais gink­lais ir šaud­me­ni­mis ar sprogs­ta­mo­sio­mis med­žia­go­mis.

Pri­si­dir­bo būda­mi gir­ti

Iš­siaiš­kin­ta, kad lem­tingą pra­ėju­sių metų va­sa­rio 6-osios rytą tri­julė bu­vo gir­ta, ta­čiau tai jiems ne­sut­rukdė veik­ti bend­ri­ninkų gru­pe ir sa­vo veiks­mais su­trik­dy­ti viešąją vi­suo­menės rimtį ir tvarką. Ma­ža to, plun­giš­kiai veikė iš anks­to su­si­tarę ir viską su­pla­navę.

Teis­mas nu­statė, kad sprog­muo – pe­tar­da „Dum-Bum 50“ – bu­vo paim­ta iš D. Kes­mi­no ga­ra­žo ir at­si­neš­ta prie minė­to dau­gia­bu­čio. Ta­da D. Kes­mi­nas įki­šo koją tarp pra­vertų laip­tinės durų, kad šios neuž­si­da­rytų, kol E. Vaiš­ta­ras žieb­tuvė­liu už­degs pe­tar­dos knatą. Už­deg­tas sprog­muo bu­vo įsvies­tas į laip­tinę.

Jam spro­gus, tre­čio­sios laip­tinės gy­ven­to­jai pa­šo­ko iš mie­go. Iš­si­gandę žmonės ne­galė­jo su­vok­ti, kas įvy­ko. Spro­gi­mas ap­ga­di­no vie­no bu­to du­ris, nu­kentė­jo ir laip­tinės du­rys, iš­du­žo stik­las, su­trūkinė­jo sienų tin­kas. Gy­ven­to­jus ne juo­kais išgąs­di­no ne tik did­žiu­lis gar­sas, bet ir vaiz­das, ku­rį jie iš­vy­do pra­vėrę sa­vo būtų du­ris – vi­sa laip­tinė skendė­jo dūmuo­se.

Per­si­gandę žmonės su­sku­bo kvies­tis po­li­ci­jos bei ug­nia­ge­sių pa­gal­bos. Lai­mei, paaiškė­jo, kad nie­kas neuž­si­degė.

Nuos­to­lius at­ly­gi­no

Į įvy­kio vietą at­lėku­sios spe­cia­lio­sios tar­ny­bos pir­miau­sia ap­žiūrė­jo elekt­ros sky­dinę. Bi­jo­ta, kad kas nors neuž­si­degtų.

Nu­šilę dar­ba­vo­si ir Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bei Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos tyrė­jai, Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­rimų tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, „Aro“ ir ki­ti pa­reigū­nai. Plungė­je bu­vo įves­tas spro­gi­mo grėsmės lik­vi­da­vi­mo pla­nas.

Ne­del­siant bu­vo ap­klaus­ti na­mo gy­ven­to­jai, iš­tar­dy­ti ir pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių par­davė­jai. Pa­reigūnų dar­bas re­zul­tatų davė jau kitą dieną. Jie su­laikė sprog­di­ni­mu įta­riamą pu­samžį plun­giškį – A. Au­gus­ti­naitį. Vėliau į pa­reigūnų ran­kas pa­kliu­vo ir jo bend­rai, dėl ku­rių poel­gio būta ne tik išgąs­čio, bet ir nuo­sto­lių.

An­tai mo­te­riškė, ku­rios bu­to du­rys bu­vo ap­ga­din­tos, pa­tirtą žalą įver­ti­no 50 eurų. Dar 278 eurų nuo­stolį pa­tyrė na­mo bend­ri­ja. Tie­sa, žalą kal­ti­na­mie­ji at­ly­gi­no dar iki teis­mo.

Gailė­jo­si taip pa­sielgę

Apk­lau­sia­mi teis­me vy­rai kaltę pri­pa­ži­no ir ti­ki­no la­bai be­si­gai­lin­tys. Dėl to by­la bu­vo iš­nag­rinė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, o bausmės su­ma­žin­tos treč­da­liu.

A. Au­gus­ti­naitį teis­mas nu­baudė lyg­ti­ne laisvės at­ėmi­mo baus­me pus­me­čiui. Dar jam skir­tas įpa­rei­go­ji­mas tęsti darbą. Rei­kia tikė­tis, kad šį kartą vy­ras pa­si­mo­kys iš klaidų, nes jis ir anks­čiau teis­tas, tik teis­tu­mas jau iš­nykęs.

O štai D. Kes­mi­nas pri­si­dir­bo būda­mas re­ci­dy­vis­tu. Jam teis­mas skyrė su­bend­rintą metų ir aš­tuo­nių mėne­sių laisvės at­ėmi­mo bausmę, jos vyk­dymą ati­de­dant tre­jiems me­tams. Tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu jis įpa­rei­go­tas tęsti darbą ir ne­var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.

Leng­viau­siai iš­si­su­ko tre­čia­sis tri­julės na­rys – E. Vaiš­ta­ras. Jis nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės at­leis­tas ir per­duo­tas ma­mos at­sa­ko­my­bei pa­gal lai­da­vimą.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.