Sunkiais nusikaltimais įtariamai šeimai išpešti pinigų iš valstybės nepavyko

Policijos nuotrauka
Kra­tos pra­ėjusį rugpjūtį vyk­dy­tos ne tik K. Kle­maus­kui pri­klau­san­čia­me au­to­ser­vi­se, bet ir jo na­muo­se
Praė­ju­sių metų va­sa­ros pa­bai­go­je pla­čiai nu­skambė­jo tarp­tau­tinė pa­reigūnų ope­ra­ci­ja, ku­rios me­tu su­lai­ky­ta net 18 or­ga­ni­zuo­tai gru­puo­tei pri­klau­siu­sių as­menų. Di­de­lio mas­to kratų ir su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja at­lik­ta skir­tin­go­se ša­ly­se, tarp ku­rių – ir Lie­tu­va. Tarp su­lai­kytųjų mūsų ša­ly­je – 1983-ai­siais gimęs, iki šiol ne­teis­tas gru­puotės ly­de­ris plun­giš­kis Kęstu­tis Kle­maus­kas, Rie­ta­vo gatvė­je, Plungė­je, vei­kian­čios UAB „Trans­for­tas“ di­rek­to­rius, bei jo su­gy­ven­tinė.
Suė­mus juos be tėvų li­ko du ma­ža­me­čiai jųdviejų vai­kai. Sun­kių įta­rimų pri­spaus­ta plun­giš­kių šei­ma įsi­ti­ki­nu­si, jog atim­ti iš vaikų abu tėvus ir dar jų aki­vaiz­do­je at­lik­ti kra­tas bei ki­tus veiks­mus – mažų ma­žiau­siai ne­tei­sin­ga. Todėl ji kreipė­si į teismą, rei­ka­lau­da­ma iš vals­tybės pri­teis­ti po 10 tūkst. eurų 2013-ai­siais ir 2019-ai­siais gi­mu­sioms jų at­ža­loms kaip kom­pen­sa­ciją už pa­da­rytą traumą.Rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti žalą vai­kams

Su­gy­ven­ti­nių ieš­ki­nys bu­vo nag­rinė­ja­mas ci­vi­linė­je by­lo­je, ku­rios im­tis te­ko Plungės apy­linkės teis­mui. Rei­ka­la­vimą pri­teis­ti iš vals­tybės abiems ma­ža­me­čiams po 10 tūkst. eurų plun­giš­kiai pir­miau­sia grindė ne­tin­ka­mu teisėsaugininkų el­ge­siu: esą pa­reigū­nai pa­sielgė ne­teisė­tai, pra­ėju­sių metų rugpjūtį vaikų aki­vaiz­do­je at­lik­da­mi kratą jų na­muo­se, ne­da­ly­vau­jant vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams. Be to, sun­kiais nu­si­kal­ti­mais įta­ria­ma po­ra teigė, kad jiems ne­pagrįs­tai il­gai tai­ko­mos kar­do­mo­sios prie­monės – su­ėmi­mai, o be pa­grin­do draud­žia­ma bend­rau­ti su at­ža­lo­mis. Tie­sa, K. Kle­maus­ko su­gy­ven­tinė šiuo me­tu – jau laisvė­je.
Ieš­ki­ny­je de­ta­liai ap­ta­ria­ma ir vai­kams dėl to­kių veiksmų pa­da­ry­ta ža­la bei pa­sekmės.
Tą pa­tį su­gy­ven­ti­niai dėstė ir teis­me. Ne­va teisė­sau­gos pa­reigū­nai ne­pil­na­me­čių jų vaikų aki­vaiz­do­je at­li­ko kratą, tik­ri­no daik­tus, ieš­ko­da­mi įkal­čių net iš­kasė kie­mo dir­vo­žemį. Lyg to būtų ma­ža, vai­kams ma­tant su­laikė jų mo­tiną, įso­di­no į po­li­ci­jos pa­reigūnų au­to­mo­bilį ir iš­vežė į lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo vietą.
K. Kle­maus­ko bei jo su­gy­ven­tinės tei­gi­mu, nei prie­š kratą, nei jos me­tu ne­pa­gal­vo­ta apie vaikų ap­saugą, mat nė vie­na­me pro­ce­se ne­da­ly­va­vo nei so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, nei ki­ti spe­cia­lis­tai, ga­lin­tys ap­sau­go­ti ma­ža­me­čius.
Su­gy­ven­ti­niai ma­ža­me­čių vaikų izo­lia­vimą nuo jų ma­mos trak­ta­vo kaip vaikų in­te­resų pa­žei­dimą, pa­da­riusį did­žiulę ir ga­li­mai ne­pa­tai­somą bei vi­sam gy­ve­ni­mui lik­sian­čią traumą. Esą mer­gaitė iki šiol ne­ga­li pa­mirš­ti, kas įvy­ko. Ma­ža­me­čių vaikų tėvas, ku­riam su at­ža­lo­mis leis­ta kalbė­tis po su­lai­ky­mo pra­ėjus ke­liems mėne­siams, teis­mo po­sėdy­je sakė, jog duk­ra vis pa­sa­ko­ja apie iš at­min­ties neiš­dy­lan­čią kra­tą, aki­mirką, kai bu­vo su­lai­ky­ta ma­ma. Mer­gai­tei ne­va įstri­go ir tai, kaip bu­vo su­dau­žy­tos tau­pyklės, atim­ti tau­py­ti pi­ni­gai bei aus­ka­rai.


Ne­su­ti­ko su ieš­ki­niu

By­lo­je at­sa­ko­ve bu­vu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su ieš­ki­niu ne­su­ti­ko, nu­ro­dy­da­ma, kad su­ėmi­mas plun­giš­kiams pa­skir­tas pa­grįstai. Esą to­kia kar­do­mo­ji prie­monė skir­ta ma­nant, kad būda­mi laisvė­je jie ga­li slėptis bei da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus.
Pa­žymė­ta, kad įta­ri­mai K. Kle­maus­kui ir jo su­gy­ven­ti­nei pa­reikš­ti už sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, būtent dėl to im­ta­si griež­čiau­sių įsta­ty­me nu­ma­tytų kar­domųjų prie­mo­nių. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ak­cen­ta­vo ir tai, jog ieš­ki­ny­je pa­tir­ti ne­tur­tinės ža­los pa­da­ri­niai pa­grįsti vien prie­lai­do­mis.
Su plun­giš­kių ieš­ki­niu ne­su­ti­ko ir Ge­ne­ra­linės pro­ku­ratū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius. Pro­ku­ratū­ros tei­gi­mu, ieš­ki­ny­je iš­var­dy­tos ap­lin­kybės nea­ti­tin­ka tik­rovės. Esą pa­reigū­nams at­vy­kus at­lik­ti kratą, du­ris ati­darė ir kar­tu su vaikų mo­ti­na bu­vo ir jų mo­čiutė. Nu­ro­dy­ta, kad jos su­si­pa­ži­no su teis­mo nu­tar­ti­mi, dėl kra­tos at­li­ki­mo ne­prieš­ta­ra­vo, bet pa­si­sakė prie­š vaikų tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­to išk­vie­timą.
Būtent dėl šios prie­žas­ties nu­spręsta vai­kus pa­tikė­ti mo­čiu­tei, ku­ri turė­jo už­tik­rin­ti, kad ma­ža­me­čiai kra­to­je ne­da­ly­vautų. Esą kra­ta pra­dėta tik ta­da, kai mo­čiutė iš­si­vežė abu anū­kus. At­gal jie su­grįžo kra­tai bai­gian­tis.
Teis­me su­lauk­ta ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­riaus at­si­lie­pi­mo, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­reigū­nas ar pro­ku­ro­ras, pla­nuo­da­mas pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių vyk­dymą, pri­va­lo su­rink­ti in­for­ma­ciją, ar nu­ma­tomų prie­mo­nių vie­to­je ne­bus ne­pil­na­me­čių as­menų, ir, esant ga­li­my­bei bei ne­pa­ken­kiant pro­ce­si­nio veiks­mo sėkmei, ko­re­guo­ti pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių vyk­dy­mo laiką, nu­ma­to­mus veiks­mus at­lik­ti tuo me­tu, kai ne­bus ne­pil­na­me­čių as­menų.


Teis­mo ne­įti­ki­no

Kad vi­si veiks­mai bu­vo at­lik­ti teisė­tai, nu­sprendė ir ci­vi­linę bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas. Jis kons­ta­ta­vo, jog kra­ta ne­bu­vo at­lie­ka­ma ne­pil­na­me­čių aki­vaiz­do­je, todėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­reigū­nas ar pro­ku­ro­ras ne­pri­valė­jo in­for­muo­ti vals­ty­binę vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ciją.
O aki­mirką, kai mo­ti­na bu­vo įso­din­ta į pa­reigūnų au­to­mo­bilį, vai­kai ne­va matė tik dėl mo­čiutės, ku­ri į na­mus kar­tu su ma­ža­me­čiais anū­kais su­grįžo dar ne­si­bai­gus kra­tai, neat­sa­kin­gu­mo.
Teis­mas taip pat kons­ta­ta­vo, kad vaikų mo­čiutė ne tik neuž­tik­ri­no tin­ka­mos vaikų ap­sau­gos nuo nei­giamų pa­sek­mių, lei­do stebė­ti ma­mos pa­lydė­jimą į pa­reigūnų au­to­mo­bilį, bet ir su­darė sąly­gas anūkams stebė­ti in­for­ma­ciją ži­niask­lai­do­je apie tėvams reiš­kia­mus įta­ri­mus pa­da­rius nu­si­kals­ta­mas vei­kas bei tėvo su­lai­ky­mo epi­zo­dus.
Neįž­vel­gus aki­vaizd­žių ir rimtų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar baud­žia­mo­jo per­se­kio­ji­mo trūkumų bei klaidų, nu­spręsta at­mes­ti plun­giš­kių vals­ty­bei pa­reikštą ieš­kinį dėl ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mo.
Ieš­kinį at­me­tus, iš ieš­kovų vals­tybės nau­dai ly­gio­mis da­li­mis (po 200 eurų) pri­teis­tas žy­mi­nio mo­kes­čio su­mokė­ji­mas.
Spren­di­mas per 30 dienų nuo jo pri­ėmi­mo die­nos ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.


Įta­ria­mi sun­kiais nu­si­kal­ti­mais

„Že­mai­tis“ pri­me­na, kad plun­giš­kių po­ra su­lai­ky­ta pra­ėju­sių metų rugpjū­čio 26 dieną, at­lie­kant iki­teis­minį ty­rimą dėl nar­ko­ti­nių (psi­chot­ro­pi­nių) med­žiagų pla­ti­ni­mo la­bai di­de­liais kie­kiais, nu­si­kals­ta­mu būdu įgytų pi­nigų le­ga­li­za­vi­mo bei pre­ky­bos žmonė­mis.
Ga­li­mai K. Klemausko va­do­vau­to or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo na­riai įta­ria­mi di­de­liais kie­kiais pla­tinę nar­ko­ti­nes med­žia­gas Ai­ri­jo­je ir Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je (Šiaurės Ai­ri­jo­je). Kaip skelb­ta iš­kart po su­lai­ky­mo, įta­ria­ma, jog gru­puotės „gal­va“, pa­de­da­ma dviejų kitų as­menų, ver­ba­vo as­me­nis Lie­tu­vo­je ir juos iš­nau­do­jo nu­si­kals­ta­mai vei­kai da­ry­ti. Nus­ta­ty­ta, jog ma­žiau­siai 65 žmonės prie­var­ta bu­vo iš­nau­do­ja­mi pre­ky­bai nar­ko­ti­kais minėtų ša­lių gatvė­se.