Sunkių kaltinimų prispaustas plungiškis ėmė slapstytis?

15min.lt nuo­trau­ka
Val­das Čiu­že­lis kal­ti­na­mas nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu bei neat­sar­giu gy­vy­bės atė­mi­mu
Pir­ma­die­nį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me at­vers­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl mir­tį sė­jan­čių nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo bei neat­sar­gaus gy­vy­bės atė­mi­mo. Tuo yra kal­ti­na­mas 28-erių plun­giš­kis Val­das Čiu­že­lis. Mir­ti­nas me­ta­do­no ir am­fe­ta­mi­no mi­ši­nys ta­po pra­žū­tin­gu dviem plun­giš­kiams, dar trims su­trik­dė svei­ka­tą.

Jau­ni­mo va­ka­rė­lis bai­gė­si mir­ti­mi

Iš Plun­gės ki­lęs, bet šiuo me­tu sos­ti­nė­je stog­den­giu dir­ban­tis jau­nas vy­ras ne­ban­do įro­di­nė­ti ne­tu­rė­jęs kvai­ša­lų, ta­čiau ti­ki­na jų pa­rū­pi­nęs tik dėl sa­vęs. Ne­va nar­ko­ti­kų nei pla­ti­no, nei už juos pra­šė pi­ni­gų.

Bet by­lo­je su­rink­ti įro­dy­mai kal­ba ką ki­ta. Ko ge­ro, vi­sa Lie­tu­va pri­si­me­na per­nai lapk­ri­čio mė­ne­sį pla­čiai nu­skam­bė­ju­sią ži­nią apie per jau­ni­mo va­ka­rė­lį pir­ty­je mi­ru­sį ne­pil­na­me­tį. Še­šio­lik­me­čio gy­vy­bė, kaip vė­liau paaiš­kė­jo, už­ge­so pa­var­to­jus nar­ko­ti­kų mi­ši­nio. Tie­sa, vai­ki­nas į li­go­ni­nę bu­vo pri­sta­ty­tas dar gy­vas, ta­čiau me­di­kai bu­vo be­jė­giai jam pa­dė­ti – plun­giš­kio gy­vy­bė už­ge­so Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

To­je pa­čio­je pir­ty­je, ku­rio­je lai­ką lei­do mi­nė­ta­sis ne­pil­na­me­tis, bu­vo ir V. Čiu­že­lis. Šis ne­nei­gė pa­ži­no­jęs še­šio­lik­me­tį, ta­čiau ne ar­ti­mai, o tik per ki­tus pa­žįs­ta­mus. Kal­ti­na­ma­sis ti­ki­no net jo me­tų ne­ži­no­jęs, tik ma­nė, kad vai­ki­nas – tik­rai pil­na­me­tis, mat bu­vo stam­bes­nio kū­no su­dė­ji­mo.

V. Čiu­že­lis ne­si­gy­nė pir­ty­je tu­rė­jęs nar­ko­ti­kų, bet pri­sie­ki­nė­jo, kad tik dėl sa­vęs. Ir ki­tam va­ka­rė­lio da­ly­viui kvai­ša­lų esą da­vė be jo­kio už­mo­kes­čio. Ne­va nar­ko­ti­kų ieš­ko­jęs vai­ki­nas dar pa­klau­sė, kaip juos var­to­ti, ta­čiau V. Čiu­že­lis jį nu­krei­pė į da­bar jau mi­ru­sį plun­giš­kį, ku­ris ne­va ži­no­jęs, kaip tai da­ry­ti, nes pa­ts bu­vo jų var­to­jęs.

Kai ne­pil­na­me­tis pa­si­ju­to blo­gai, kal­ti­na­ma­sis aiš­ki­no mie­go­jęs. Tik at­vy­kus me­di­kams bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams su­ži­no­jo, kas nu­ti­kę. Pa­rei­gū­nai ėmė pur­ty­ti vi­sus va­ka­rė­lio da­ly­vius. O tuo tar­pu še­šio­lik­me­tis bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Ten ir mi­rė, kaip vė­liau paaiš­kė­jo, nuo nar­ko­ti­kų mi­ši­nio.

Bu­vo iš­tar­dy­ti vi­si pir­ty­je links­mi­nę­si jau­nuo­liai – tiek mer­gi­nos, tiek vai­ki­nai. Jų pa­ro­dy­mai ve­dė V. Čiu­že­lio link. Apie nar­ko­ti­kus kal­ti­na­ma­sis su mi­ru­siu jau­nuo­liu bu­vo su­si­ra­ši­nė­jęs ir ži­nu­tė­mis. Ne­pil­na­me­tis tei­ra­vo­si, kas gre­sia pil­na­me­tys­tės ne­su­lau­ku­siam as­me­niui už kvai­ša­lų var­to­ji­mą. Kal­ti­na­ma­sis jam at­ra­šė, jog už tai lau­kia bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas, ir tuo pa­čiu ra­mi­no, aiš­kin­da­mas, kad už pir­mą kar­tą to­kios baus­mės ne­gaus. Pro­ku­ro­rui teis­me V. Čiu­že­lio pa­klau­sus apie šį bend­ra­vi­mą, pa­sta­ra­sis bu­vo lin­kęs neig­ti to­kius po­kal­bius.

Se­suo lie­jo aša­ras

Per pir­ma­die­nį vy­ku­sį teis­mo po­sė­dį ap­klaus­tos nuo nar­ko­ti­kų mi­ru­sio vai­ki­no ma­ma ir se­suo. Pas­ta­ro­ji, kal­bė­da­ma apie bro­lį, lie­jo aša­ras ir ti­ki­no, kad juos sie­jęs ypa­tin­gas ry­šys. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo ži­no­ju­si apie bro­lio ir V. Čiu­že­lio bend­ra­vi­mą. Ne­va bro­lis jos klau­sęs, ar ši jo ne­pa­žįs­ta. Kal­bė­da­mas apie V. Čiu­že­lį, še­šio­lik­me­tis jį va­din­da­vo drau­ge­liu.

Ta­da tei­sė­jui ki­lo klau­si­mas, kas kal­ti­na­mą­jį sie­jo su tiek me­tų jau­nes­niu plun­giš­kiu. V.Čiu­že­lis su­sku­bo paaiš­kin­ti, kad jie­du bu­vo pa­žįs­ta­mi vos ke­le­tą mė­ne­sių ir bend­rau­da­vo tik ret­kar­čiais, pa­si­tei­rau­da­mi, ką vie­nas ar ki­tas vei­kia. Kal­ti­na­ma­sis pa­reiš­kė, kad ap­skri­tai ši by­la ir vi­si kal­ti­ni­mai yra iš pirš­to lauž­ti.

Kad ne­pil­na­me­tis itin ar­ti­mai bend­ra­vo su sa­vo se­se­ri­mi, teis­me aiš­ki­no ir jo mo­ti­na, ku­ri pri­si­mi­nė, jog ne­lai­mės die­ną sū­nus bu­vo neįp­ras­tai liūd­nas. Net ir į pir­tį links­min­tis ti­ki­no vyk­siąs pa­sku­ti­nį kar­tą.

Jau­nuo­lio ma­ma ne­nei­gė, jog sū­nus pra­stai mo­kė­si, re­tas sve­čias bu­vo ir na­muo­se, ta­čiau esą vi­sa­da ži­no­da­vo, kur jis. Tik jo drau­gų ne­pa­ži­no­jo. Nie­ka­da anks­čiau esą ne­bu­vo ma­čiu­si ir V. Čiu­že­lio.

Mo­te­ris ti­ki­no, kad sū­nus ar­ti­miau bend­ra­vo su se­se­ri­mi, pas ku­rią pra­leis­da­vo dau­giau­sia lai­ko. Ji tik, sū­nui pa­pra­šius, neat­si­sa­ky­da­vo duo­ti pi­ni­gų. Už tuos ke­lis eu­rus šis pirk­da­vęs ci­ga­re­čių. Tai iš­gir­dęs tei­sė­jas iro­ni­za­vo: „Jūs ge­ra ma­ma.“

Mo­te­rys iš V. Čiu­že­lio pra­šo pri­teis­ti dau­giau nei 4 000 eu­rų še­šio­lik­me­čio lai­do­ji­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Taip pat jos rei­ka­lau­ja at­ly­gin­ti ne­tur­ti­nę ža­lą, ku­rią įver­ti­no 40 tūkst. eu­rų.

Dar vie­na mir­tis

Nors V. Čiu­že­lis by­lą va­di­na lauž­ta iš pirš­to, su juo sie­ja­ma dar vie­na mir­tis – 2018-ųjų spa­lio mė­ne­sį mi­rė pas jį vie­šė­jęs mo­kyk­los lai­kų drau­gas. Nus­ta­ty­ta, kad jis taip pat mi­rė nuo to pa­ties nar­ko­ti­kų mi­ši­nio.

Kal­ti­na­ma­sis aiš­ki­no tą­dien, kai pas jį ap­si­lan­kė bi­čiu­lis, jis tu­rė­jo nar­ko­ti­kų. Bet jų drau­gui ne­da­vė, ta­čiau šis ne­va ži­no­jęs, kur jie pa­dė­ti. Vy­ras pa­sa­ko­jo, jog su bi­čiu­liu iš­gė­rė, pa­ry­čiais už­mi­go. Kiek pa­snau­dęs nu­bu­do tik V. Čiu­že­lis. Kad drau­gas ne­si­ke­lia, iš pra­džių įta­ri­mų jam ne­kė­lė. Su­si­rū­pi­no tik vė­liau. Pa­tik­ri­nęs drau­gą pa­ju­to, jog šis – su­stin­gęs. Ta­da iš­kvie­tė me­di­kus bei po­li­ci­ją. Aiš­ki­no, kad bi­čiu­lio mir­ties prie­žas­tį su­ži­no­jo tik su­lau­kęs pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų.

Įdo­mi de­ta­lė ta, kad mi­ru­sio vai­ki­no krau­jy­je ne­bu­vo ap­tik­ta al­ko­ho­lio, nors kal­ti­na­ma­sis sa­kė, jog drau­gas pas jį atė­jo tris die­nas šven­tęs, al­ko­ho­lio ne­va var­to­jo ir jie­du.

Išaiš­kin­ta, kad V. Čiu­že­lio sve­čias mi­rė nuo nar­ko­ti­kų mi­ši­nio. Bet kal­ti­na­ma­sis puo­lė aiš­kin­ti, kad drau­gui to­kio net ne­bū­tų da­vęs. Spė­lio­jo, kad gal jis pa­ts pa­siė­mė iš jo, nes ži­no­jo, kur pa­dė­ti. O gal įsi­gi­jo ki­tur. Esą jei ga­lė­jo to­kių kvai­ša­lų nu­si­pirk­ti, va­di­na­si, jų yra bet kur. Net Plun­gė­je ne­va to­kie par­da­vi­nė­ja­mi.

Ta­čiau, pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, to­kio mi­ši­nio ne­pa­vy­ko ap­tik­ti dau­giau nie­kur. Esą liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mai at­ve­dė bū­tent pas V. Čiu­že­lį. Jis bu­vo įvar­din­tas nar­ko­ti­kų pla­tin­to­ju.

Tie­sa, tas pa­ts nar­ko­ti­kų mi­ši­nys bu­vo pa­kir­tęs ir dar tris jau­nuo­lius. Bu­vo net pa­ni­ru­sių į ko­mą, bet me­di­kams pa­vy­ko juos iš­trauk­ti iš mir­ties gniauž­tų.

Ki­tą­dien ne­pa­si­ro­dė

Iš­ties neei­li­nė by­la tu­rė­jo bū­ti narp­lio­ja­ma ir ant­ra­die­nį, bet kal­ti­na­ma­sis teis­me ne­be­pa­si­ro­dė. Svars­ty­ta, gal šis iš­si­gan­do ir su­ma­nė slaps­ty­tis. O gal tie­siog neat­vy­ko su­si­rgęs. Bet to­kiu at­ve­ju, ko ge­ro, bū­tų teis­mą in­for­ma­vęs.

Su V. Čiu­že­liu ke­lis­kart ban­dė su­si­siek­ti teis­mo sek­re­to­rė, bet ne­sėk­min­gai. Tad nu­spren­dus, kad kal­ti­na­ma­sis vei­kiau­siai su­ma­nė slaps­ty­tis, į po­sė­dį at­vy­ku­siems liu­dy­to­jams bei tei­si­nin­kams te­ko skirs­ty­tis. Tie­sa, prieš tai nu­spręs­ta V. Čiu­že­liui pa­keis­ti kar­do­mą­ją prie­mo­nę – jis bus ieš­ko­mas ir suim­tas.