Svetimą dviratį „pasiskolinęs“ plungiškis mynė alkoholio

Asociatyvi nuotrauka
Bausmės sulaukė vaiko dviratį pavogęs pagarsėjęs vagišius
Nep­ri­ra­kintą dvi­ratį vos de­šim­čiai mi­nu­čių prie pre­ky­bos cent­ro „Ma­xi­ma“, Plungė­je, pa­likęs ber­niu­kas išėjęs jo ne­be­ra­do – din­go it į van­denį. Kaip vėliau paaiškė­jo, kol ber­niu­kas bu­vo pre­ky­bos cent­re, jo dvi­ra­čiu su­si­gundė Plungės pa­reigū­nams pui­kiai ži­no­mas va­gi­šius Ro­mas Nar­kus, ku­ris vėliau, jau at­si­dūręs Plungės apy­linkės teis­me, pa­sa­ko­jo, jog sve­timą daiktą „pa­si­sko­li­no“ tik trum­pam, mat vėliau jį grąži­no. Ta­čiau toks poel­gis be pa­sek­mių ne­praė­jo – dau­gybę kartų už va­gys­tes ir plėši­mus teistą il­ga­pirštį teis­mas neseniai nu­baudė 20-ies par­ų areš­to baus­me.Ne­neigė iš­riedėjęs sve­ti­mu dvi­ra­čiu

Dvi­ra­čio „Lom­bar­do“ pa­si­gedęs ber­niu­kas apie tai pra­nešė sa­vo ma­mai. Ši apie va­gystę in­for­ma­vo po­li­ciją. Mo­te­ris nu­rodė, kad dvi­ra­čio pa­si­ges­ta lie­pos 14-osios va­karą, apie pusę de­šim­tos. Esą sūnus sa­vo trans­por­to prie­monę pa­statė prie pre­ky­bos cent­ro įėji­mo, at­rėmęs į par­duo­tuvės langą. Par­duo­tuvė­je, kaip aiš­ki­no ber­niu­ko ma­ma, jis užt­ru­ko apie 10 mi­nu­čių. Tiek ir pa­ka­ko, kad dvi­ra­tis būtų nu­va­ry­tas. Tie­sa, prie­š įei­da­mas į pre­ky­bos centrą ber­niu­kas nie­ko įtar­ti­no ne­pas­tebė­jo, sakė neatk­reipęs dėme­sio, ar ap­link yra žmo­nių.
Be­langės gy­ve­ni­mo jau ra­gavęs ir vėl tei­siamųjų suo­le at­si­dūręs R. Nar­kus ne­neigė pa­ėmęs sve­timą dvi­ratį. Teis­me jis pa­sa­ko­jo matęs, kaip dvi­ra­čiu prie „Ma­xi­mos“ at­va­žiavęs ber­niu­kas tie­siog pa­sta­to jį ir nuei­na į pre­ky­bos centrą. 
Sup­ratęs, kad dvi­ra­tis ran­ka pa­sie­kia­mas, R. Nar­kus, kaip pa­ts teigė, nu­tarė jį „pa­si­sko­lin­ti“. Vy­ras pa­gal­vo­jo, kad juo grei­čiau pa­sieks par­duo­tuvę, ku­rio­je norė­jo nu­si­pirk­ti al­ko­ho­lio. Taip ir pa­daręs, o po to dvi­ratį ati­davęs „Ma­xi­mos“ ap­sau­gos dar­buo­to­jui.


Dvi­ratį grąži­no

Apie pa­vogtą trans­por­to prie­monę ap­sau­gos dar­buo­to­jas su­ži­no­jo iš ber­niu­ko ma­mos, ku­ri kreipė­si į jį pra­šy­da­ma per­žiūrė­ti vaiz­do įrašą, ga­lintį at­skleis­ti, kas nu­gvelbė vai­ko dvi­ratį. Per­žiūrė­jus vaiz­do med­žiagą paaiškė­jo, jog dvi­ra­čiu iš­mynė ap­sau­gos dar­buo­to­jui iš ma­ty­mo ži­no­mas R. Nar­kus, ku­ris šia­me pre­ky­bos cent­re pa­si­žymėjęs kaip il­ga­pirš­tis.
Ap­sau­gos dar­buo­to­jas pa­sa­ko­jo, jog kitą dieną po va­gystės R. Nar­kus vėl pa­si­rodė par­duo­tuvė­je. Priėjęs prie jo sakė norįs grąžin­ti pa­vogtą daiktą. Iš pra­džių R. Nar­kus neigė vogęs, ta­čiau vėliau šios po­zi­ci­jos iš­si­žadė­jo – at­varė dvi­ratį ir pa­statė prie įėji­mo. Apie at­si­ra­dusį dvi­ratį ap­sau­gos dar­buo­to­jas iš­kart pra­nešė ber­niu­ko ma­mai.
Tai pa­tvir­ti­no ir pa­ti mo­te­ris, ku­ri va­gi­šiui jo­kių pre­ten­zijų ne­turė­jo. Ki­tu at­ve­ju ji būtų rei­ka­la­vu­si at­ly­gin­ti pa­tirtą tur­tinę žalą – 250 eurų.


Skyrė areš­to bausmę

Va­gystės ap­lin­ky­bes iš­narp­liojęs Plungės apy­linkės teis­mas R. Narkų pri­pa­ži­no kal­tu, nu­gvel­bus dvi­ratį. Ski­riant pa­garsė­ju­siam il­ga­pirš­čiui bausmę įver­tin­ta tai, kad jis dau­gybę kartų teis­tas už pa­na­šius nu­si­kal­ti­mus, net pri­pa­žin­tas re­ci­dy­vis­tu. Ži­no­ma, at­si­žvelg­ta ir į tai, kad pri­si­pa­ži­no pa­vogęs dvi­ratį, gailė­jo­si taip pa­sielgęs. Be to, pa­vogtą daiktą po po­ros die­nos grąži­no.
Vi­sa tai įver­tinęs teis­mas va­gi­šiui skyrė treč­da­liu su­ma­žintą 20-ies par­ų areš­to bausmę. Be to, jam teks su­si­mokė­ti už su­teiktą tei­sinę pa­galbą. Vals­tybės ga­ran­tuo­ja­mos tei­sinės pa­gal­bos tar­ny­bos Klaipė­dos sky­riaus pra­šy­mu iš R. Nar­kaus pri­teis­ta 133,33 eu­ro pro­ce­so iš­laidų.
Tie­sa, šis nuo­spren­dis nėra ga­lu­ti­nis, nes per 20 dienų jis ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui. Suim­tam nu­teis­ta­jam šis ter­mi­nas skai­čiuo­ja­mas nuo nuo­sprend­žio nuo­ra­šo jam įtei­ki­mo die­nos.