Sykį įkaušęs įkliuvęs vy­ras vėl vai­ra­vo gir­tas

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je po­li­ci­jai įkliuvęs klaipė­die­tis į al­ko­tes­terį pri­pūtė dau­giau nei tris pro­mi­les
Rugsė­jo pra­džio­je Plungės apy­linkės teis­mo nuo­sprendį iš­gir­do 1999-ai­siais gimęs klaipė­die­tis V. M., ku­ris ko­vo mėnesį Lėgų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je, po­li­ci­jos pa­reigū­nams įkliu­vo gir­tas prie vai­ro. Tie­sa, šis uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jas ne pirmą kartą vai­ra­vo įkaušęs, dėl to bu­vo net teis­tas. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad mėgau­tis vai­ra­vi­mu jam tai vi­siš­kai ne­truk­do, kaip ir fak­tas, kad jis ap­skri­tai ne­tu­ri teisės vai­ruo­ti.

 

At­sit­renkęs nė ne­stab­telė­jo

Anks­čiau tris kar­tus teis­tam klaipė­die­čiui teis­me šįkart te­ko aiš­kin­tis ne tik dėl to, kad vėl vai­ra­vo būda­mas ne­blai­vus, bet ir dėl to, kad vengė at­lik­ti pa­skirtą bausmę – drau­dimą vai­ruo­ti ke­lių trans­por­to prie­mo­nes. Teisė vai­ruo­ti 2020-ai­siais iš V. M. atim­ta dau­giau nei tre­jiems me­tams.

Uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jas po­li­ci­jos dėme­sio su­laukė šių metų ko­vo 30-osios pa­va­karę. Iš by­los med­žia­gos ma­ty­ti, jog apie aki­vaizd­žiai ne­blaivų vai­ruo­toją, vai­ra­vusį „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bilį, pa­reigū­nams pra­nešė as­me­nys, į ku­rių ma­šiną V. M. tėškėsi sa­vo au­to­mo­bi­liu.

Kaip iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­sa­ko­jo su­tuok­ti­niai, ku­rių ma­ši­na bu­vo pa­ženk­lin­ta smūgio, jiems BMW au­to­mo­bi­liu va­žiuo­jant ke­liu Vilnius–Kaunas–Klaipėda, ruo­že, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma su­ma­žin­ti greitį, į galą trenkė­si mer­se­de­sas. Ma­ža to, po smūgio jis per­si­ri­kia­vo į kitą eis­mo juostą ir nė ne­stab­dy­da­mas nurū­ko to­liau, ga­liau­siai pa­su­ko į ne­to­lie­se bu­vu­sią de­ga­linę. Pro šalį le­kiantį mer­se­desą BMW va­žia­vu­si ke­leivė spėjo nu­fo­tog­ra­fuo­ti. Pa­vy­ko už­fik­suo­ti ne tik ma­šiną, bet ir ja va­žia­vu­sius as­me­nis – jauną vai­ruo­toją ir žils­telė­jusį ke­leivį.

Į tą pa­čią de­ga­linę už­su­ko ir su­tuok­ti­niai. Jie nu­sprendė užb­lo­kuo­ti ke­lią mer­se­de­sui, iš ku­rio iš­li­po minė­ti as­me­nys, aki­vaizd­žiai buvę ne­blaivūs. Tai iš­vydęs BMW vai­ruo­to­jas ne­dels­da­mas iš mer­se­de­so už­ve­di­mo spy­nelės išt­raukė rak­te­lius, o jo žmo­na, kaip pa­ti pa­sa­ko­jo, išk­vietė po­li­ciją.

At­vykę pa­reigū­nai pa­tik­ri­no mer­se­de­so vai­ruo­to­jo blai­vumą, ap­žiūrė­jo ap­ga­dintą BMW bei įfor­mi­no įvykį. V. M. bu­vo nu­sta­ty­tas 3,08 pro­milės gir­tu­mas.


Išgėrę bu­telį lei­do­si į ke­lionę

Apk­laus­tas bu­vo ir kar­tu su V. M. va­žiavęs jo bend­ra­dar­bis A. T. Vy­ras pa­sa­ko­jo, jog tądien jie­du po dar­bo su­sėdo į mer­se­desą pa­val­gy­ti. V. M. ne­va at­si­sėdo prie vai­ro. Besė­dint šis esą pa­si­ūlė iš­ger­ti, A. T. su­ti­ko. Išgėrę esą lei­do­si į ke­lią. Kas ir kaip nu­ti­ko, A. T. aiš­ki­no ne­ži­nan­tis, nes va­žiuo­da­mas už­mi­go ir at­si­bu­do tik pa­jutęs smūgį.

Vy­ras la­bai gailė­jo­si gėręs tądien ir leidęs ne­blai­viam bend­ra­dar­biui vai­ruo­ti sa­vo ma­šiną.

Kad su bend­ra­dar­biu išgėręs brend­žio bu­telį lei­do­si į ke­lionę, pa­sa­ko­jo ir pa­ts V. M. Jis aiš­ki­no, jog iš pra­džių prie vai­ro sėdo bend­ra­dar­bis, o vėliau jie­du ne­va ap­si­keitė. Daug to va­ka­ro de­ta­lių klaipė­die­tis ne­pri­si­minė, ta­čiau at­min­ty­je iš­li­ko tai, kad jis kliudė BMW.

Teis­me V. M. vi­siš­kai pri­pa­ži­no kaltę ir ti­ki­no, jog la­bai gai­li­si taip pri­si­dirbęs.

Bylą iš­nag­rinėjęs teis­mas klaipė­dietį pri­pa­ži­no kal­tu vai­ra­vus išgė­rus ir ty­čia ven­gus at­lik­ti bausmę. Už tai jam skir­ta treč­da­liu su­ma­žin­ta ir su­bend­rin­ta bausmė – 3 tūkst. eurų bau­da, nuo ku­rios 100 eurų „nu­braukė“ lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo lai­kas. Šią baudą vy­ras tu­ri su­si­mokė­ti per pus­metį.

Be to, ne pirmą kartą prie vai­ro gir­tam sėdu­siam V. M. skir­ta ir baud­žia­mo­jo po­vei­kio prie­monė – ket­ve­rius me­tus ga­lio­sian­tis drau­di­mas vai­ruo­ti ke­lių, oro ar van­dens trans­por­to prie­mo­nes.
Tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu nu­spręsta kon­fis­kuo­ti gir­to klaipė­die­čio vai­ruotą jo bend­ra­dar­bio mer­se­desą.

Tie­sa, šis nuo­spren­dis nėra ga­lu­ti­nis – per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.