Taip norėjo į parduotuvę, kad pateikė suklastotą galimybių pasą

„Žemaičio“ nuotrauka
Žmonės įsi­gud­ri­na į par­duo­tu­ves ei­ti su sve­ti­mu ga­li­my­bių pa­su
Be­veik kas­dien per ra­diją ir te­le­vi­ziją gir­di­me, kad kai ku­rie vak­ci­na nuo CO­VID-19 ne­pa­sis­kie­piję ar šia li­ga ne­si­rgę, todėl imu­ni­te­to ne­tu­rin­tys žmonės į pre­ky­bos vie­tas ban­do pa­tek­ti pa­si­nau­doję sve­ti­mu ga­li­my­bių pa­su. Bet ap­mul­kin­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jus pa­si­se­ka ne vi­siems. Ne­pa­vy­ko ir plun­giš­kiui, ant­ra­dienį į Plungė­je esan­čią „Ma­xi­ma“ band­žiu­siam pra­spruk­ti „zui­kiu“.

1982 m. gimęs vy­ras į J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je esantį pre­ky­bos centrą ėjo galbūt ap­si­pirk­ti po dar­bo, 17.40 va­landą. Ir prie durų jį pa­si­ti­ku­siam ap­sau­gos dar­buo­to­jui pa­teikė nu­fo­tog­ra­fuotą ki­to, be­veik vie­nam­žio (g. 1983 m.), as­mens ga­li­my­bių pa­są.
Ta­čiau toks ga­li­mybę įei­ti į di­des­nio plo­to pre­ky­bos centrą su­tei­kian­tis do­ku­men­tas, anot Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo tyrė­jo Rai­mon­do Apon­kaus, ap­sau­gos dar­buo­to­jui su­kėlė įta­rimų.
„Ne­ži­nau, kodėl su­kėlė. Plungė – ne­di­de­lis mies­tas, tad gal jį net pa­ži­no­jo“, – spėlio­jo pa­reigū­nas.
Į par­duo­tuvę išk­vie­tus po­li­ciją, paaiškė­jo, kad įta­ri­mai ne iš pirš­to lauž­ti – plun­giš­kis iš­ties bandė pa­si­nau­do­ti sve­ti­mu do­ku­men­tu.
Ir toks jo ban­dy­mas ne­praeis be pa­sek­mių – pra­dėtas ty­ri­mas dėl ant­spau­do, spau­do ar do­ku­men­to pa­gro­bi­mo ar­ba jo pa­nau­do­ji­mo. Už tai gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba laisvės at­ėmi­mas iki še­še­rių metų.