Teks atsisveikinti su teisėmis ir automobiliu

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Bausmės su­laukė gir­tas prie vai­ro įkliuvęs klaipė­die­tis
Ne­se­niai Plungės apy­linkės teis­mas baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu už­baigė bylą dėl vai­ra­vi­mo išgė­rus. Už tai baud­žia­mo­jon at­sa­ko­mybėn bu­vo pa­trauk­tas 1987-ai­siais gimęs klaipė­die­tis E. R., ku­ris gir­tas prie vai­ro sėdo jau ne pirmą kartą. Tie­sa, vy­ras ne tik dėl po­mėgio vai­ruo­ti įkau­šus turėjęs rei­kalų su teisė­sau­ga – praei­ty­je jis teis­tas ir už smurtą prie­š šei­mos narį bei do­ku­mentų klas­to­jimą.

Į nau­jus ne­ma­lo­nu­mus klaipė­die­tis įsivėlė lie­pos 22-osios va­karą, ka­da būda­mas gir­tas (pri­pūtė be­veik pus­ket­vir­tos pro­milės) vai­ra­vo au­to­mo­bilį „Ta­cu­ma Dae­woo“. Pa­reigū­nams E. R. 
įkliu­vo Alek­sand­ra­vo kai­me.

Po­li­ci­ja girtą vai­ruo­toją su­stabdė ne at­si­tik­ti­nai, o gavę pra­ne­šimą. Pa­reigū­nams bu­vo pra­neš­ta, jog nuo Plungės pusės va­žiavęs „Ta­cu­ma Dae­woo“ vin­gia­vo po visą ke­lią, o ga­liau­siai įsu­ko į de­ga­linę. Nu­ro­dy­ta, kad ma­ši­nos vai­ruo­to­jas – aki­vaizd­žiai gir­tas.

Į de­ga­linę at­vykę pa­reigū­nai įsi­ti­ki­no, kad pra­nešė­jas sakė tiesą – E. R. į al­ko­tes­terį pri­pūtė be­veik pus­ket­vir­tos pro­milės. Dėl šio įvy­kio bu­vo pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, vėliau išaugęs į baud­žiamąją bylą.

Ne pirmą kartą košės pri­si­viręs klaipė­die­tis ap­klau­sia­mas ne­neigė vai­ravęs ne­blai­vus. Pri­si­minęs dieną, ka­da bu­vo su­čiup­tas gir­tas, E. R. pa­sa­ko­jo, jog tądien jis su draugės ma­ma sve­čia­vo­si Nau­jojo­je Ak­menė­je. Ten esą lei­do sau ir alaus, ir deg­tinės iš­ger­ti, nors ži­no­jo, kad reikės grįžti į na­mus Klaipė­do­je.

Tie­sa, vy­ras aiš­ki­no, jog ne­si­jautė la­bai gir­tas, todėl ne­manė turė­sian­tis ke­ly­je ko­kių nors pro­blemų. Bet nu­ti­ko ki­taip nei jis manė – su­sto­jus Alek­sand­ra­ve esan­čio­je de­ga­linė­je ka­vos, pri­si­statė po­li­ci­jos pa­reigū­nai.

Apk­lau­sia­mas uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jas gailė­jo­si dėl to­kio sa­vo poel­gio. Kiek ta­me nuo­šir­du­mo, ži­no tik jis vie­nas, nes, kaip jau minė­ta, į įvai­rius ne­ma­lo­nu­mus jis įsi­ve­lia ne pirmą kartą.

Bu­vo ap­klaus­tas ir apie girtą vai­ruo­toją po­li­ciją in­for­mavęs vy­ras. Jis aiš­ki­no minėtą va­karą, va­žiuo­da­mas iš Trui­kių kai­mo Alek­sand­ra­vo link, į ten esan­čią de­ga­linę „Mil­da“, pa­stebėjęs po visą ke­lią vin­giuo­jantį „Ta­cu­ma Dae­woo“. Esą iš­kart ki­lo įta­ri­mas, kad minė­tos ma­ši­nos vai­ruo­to­jas – ne­blai­vus. O kai abu su­si­ti­ko de­ga­linė­je, abe­jo­nių ne­li­ko – „Ta­cu­ma Dae­woo“ vai­ravęs vy­ras ei­da­mas svir­du­lia­vo, vi­sus veiks­mus, jo žod­žiais, at­li­ko per­dėtai lėtai. Tad nu­tarė nie­ko ne­lauk­ti ir kvies­ti pa­reigū­nus.

Bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas ją už­baigė baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu, ku­riuo klaipė­die­tis pri­pa­žin­tas kal­tu gir­tas vai­ravęs au­to­mo­bilį. Ski­riant jam bausmę at­si­žvelg­ta į tai, kad ne­blai­vus prie vai­ro jis įkliu­vo ne pirmą kartą, kad yra pra­radęs teisę vai­ruo­ti, kad nu­si­kal­to neat­likęs anks­tes­nių baus­mių bei ne­su­mokėjęs baudų.

E. R. „iš­ra­šy­ta“ 50-ies par­ų areš­to bausmė. Tie­sa, ji bu­vo su­bend­rin­ta su anks­tes­ne ir pa­skir­ta ga­lu­tinė – 50 par­ų areš­tas (vyk­dy­mas ati­dėtas pus­me­čiui) ir pust­re­čio tūkstan­čio eurų bau­da.

Ir tai ne vis­kas. Klaipė­die­čiui pa­skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra – bu­vi­mo vie­tos pa­gal nu­sta­tytą laiką kont­rolė elekt­ro­ni­nio stebė­ji­mo prie­monė­mis. E. R. na­muo­se pri­valės būti nuo de­šim­tos va­ka­ro iki šeš­tos va­lan­dos ry­to, jei iš­vy­ka ne­su­si­ju­si su dar­bu. Taip pat bausmės at­li­ki­mo lai­ko­tar­piu jis pri­valės tęsti darbą bei ne­var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.

Va­sa­ros „nuo­ty­kis“ kai­nuos ir au­to­mo­bilį – jį nu­tar­ta kon­fis­kuo­ti ir per­duo­ti vals­tybės nuo­sa­vybėn. Tre­jiems me­tams atim­ta ir teisė vai­ruo­ti.

Ži­no­ma, su to­kiu teis­mo spren­di­mu E. R. ga­li ne­su­tik­ti. To­kiu at­ve­ju per 14 dienų nuo teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos jis tu­ri teisę Plungės apy­linkės teis­mui pa­duo­ti pra­šymą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me.

Ne­pa­tei­kus to­kio pra­šy­mo, teis­mo baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.