Už kūdikio nužudymą kalėjusi plungiškė vėl nuteista

DEL­FI nuo­trau­ka
Jau­nos mo­ters teis­tumų ba­ga­žas – įspūdin­gas
Be­veik prie­š de­šimt­metį Plungę, o kar­tu ir visą Lie­tuvą ap­skrie­jo krau­pi ži­nia – miš­ke po la­pais ras­tas miręs trijų mėne­sių kūdi­kis. Jį, kaip ne­tru­ko paaiškė­ti, ten dar gyvą pa­li­ko jo krikš­to mo­ti­na, tuo­met Sto­nai­čiuo­se gy­ve­nu­si Bi­rutė Bud­gi­naitė (g. 1991 m.). Už tai sto­nai­tiškė bu­vo pa­si­ųsta už grotų. Ten, su­bend­ri­nus su anks­tesnė­mis bausmė­mis, ji turė­jo pra­leis­ti še­šetą metų.
Kraupūs įvy­kiai per šiuos me­tus bu­vo kiek pa­si­miršę. Pri­si­min­ti juos pri­vertė vėl teis­me su­šmėža­vu­si B. Bud­gi­naitės pa­vardė. Pa­na­šu, kad iš įka­li­ni­mo įstai­gos grįžu­si ir jau sa­vo vai­kelį au­gi­nan­ti bei ki­to be­si­lau­kian­ti mo­te­ris iš klaidų ne­pa­si­mokė. Šįkart ji nu­teis­ta už va­gystę bei sve­ti­mos ban­ko kor­telės pa­tuš­ti­nimą. Plungės apy­linkės teis­mo nuo­sprendį da­bar Plungė­je gy­ve­nan­ti B. Bud­gi­naitė iš­gir­do pir­ma­dienį.

Teis­ta ne kartą ir ne du
Liūd­nai pa­garsė­ju­si B. Bud­gi­naitė teis­mo slenks­čius ne kartą mynė ne tik dėl draugės mer­gytės nu­žu­dy­mo, bet ir dėl „puokštės“ kitų nu­si­kal­timų. Pirmą kartą ji nu­teis­ta dar 2009-ai­siais, kai teisė­sau­gi­ninkų aki­ra­tin pa­kliu­vo ap­si­vo­gu­si. Už va­gys­tes tuo­met dar vi­sai jau­na mer­gi­na teis­ta ir 2011-ai­siais. Tais pa­čiais me­tais ji nu­baus­ta ir už sukčia­vimą. Po metų ji vėl įkliu­vo dėl va­gystės. Ir tai tik da­lelė B. Bud­gi­naitės „su­klu­pimų“, už ku­riuos ji at­si­pirk­da­vo tam tik­ro­mis bausmė­mis, ta­čiau kalė­ji­mo vis iš­veng­da­vo.
Nuo jaunų dienų į nu­si­kal­ti­mus lin­ku­sios mer­gi­nos ga­liau­siai laukė ir be­langė. Ten ji at­si­dūrė po pla­čiai nu­skambė­ju­sios tra­ge­di­jos, ku­rios me­tu mirė vos trijų mėne­sių mer­gytė.
Ins­ce­ni­za­vo va­gystę ir kūdi­kio pa­gro­bimą
Ko ge­ro tuo­met, kai po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie din­gusį kūdikį, nei jo ma­ma, nei ki­ti žmonės ne­si­tikė­jo, kad ma­žytė mer­gytė bus ras­ta ne­gy­va miš­ke.
Pri­me­na­me, kad vis­kas įvy­ko 2011-ųjų lapk­ri­čio 4-ąją. Tos die­nos rytą Prūsa­liuo­se, so­di­ninkų bend­ri­jo­je „Bab­run­gas“ gy­ve­nan­ti 1988-ai­siais gi­mu­si mo­te­ris į po­li­ciją kreipė­si su pa­gal­bos šauks­mu pa­dėti su­ras­ti din­gu­sią duk­relę. Tad pir­miau­sia pa­reigū­nai ėmėsi vai­ko pa­gro­bi­mo ty­ri­mo. Ir tik po to, kai miš­ke, tuo­se pa­čiuo­se Prūsa­liuo­se, bu­vo ras­tas mer­gytės kūne­lis, ty­ri­mas bu­vo per­kva­li­fi­kuo­tas – im­ta tir­ti ma­ža­me­čio nu­žu­dy­mo ver­si­ja.
Ty­ri­mo epi­cent­re at­si­dūru­si B. Bud­gi­naitė ne­slėpė miš­ke pa­slėpu­si kūdikį. Pa­ti pa­rodė, kur jis pa­slėptas ir pa­sa­ko­jo, kaip vis­kas nu­ti­ko. Esą ma­žylė iš jos rankų išk­ri­to. Pa­ma­čiu­si, jog vai­ke­lis ne­kvėpuo­ja, ji ne­va iš­si­gan­do ir te­ki­na išlėkė į mišką pa­slėpti kūne­lio.
Tie­sa, prie­š pa­reigū­nams pri­si­ka­sant iki tikrųjų nu­si­kal­ti­mo ap­lin­ky­bių, B. Bud­gi­naitė  ins­ce­ni­za­vo va­gystę – ap­vogė draugę, iš jos namų pa­grob­da­ma ver­tin­ges­nius daik­tus. Taip ji bandė su­kur­ti ver­siją, kad įsib­rovę va­gys iš­nešė ne tik daik­tus, bet ir kūdikį.
Po at­lik­tos me­di­ci­ninės eks­per­tizės paaiškė­jo, kad vai­ke­lis į mišką bu­vo nu­neš­tas dar gy­vas. Išaiš­kin­ta ir tai, kad jis tran­ky­tas be­maž pen­kis kar­tus į kie­tus daik­tus. Nuo to lūžo kau­kolės kau­lai. Pa­lik­ta miš­ke ma­žylė mirė nuo pa­tirtų traumų ir dėl bend­ro kūno at­ša­li­mo.
Krau­pių de­ta­lių ku­pi­na by­la pirmą­kart bu­vo at­vers­ta tik pra­ėjus be­veik me­tams. Tie­sa, kad būtų pa­tiks­lin­tos nu­si­kal­ti­mo ap­lin­kybės ir teis­mo me­di­ci­nos eks­pertų iš­va­dos, kūdi­kio kūnelį te­ko eks­hu­muo­ti.
Dėl šio nu­si­kal­ti­mo B. Bud­gi­nai­tei ne vie­ne­rius me­tus te­ko vars­ty­ti teismų du­ris. Ji norėjo įro­dy­ti, kad krikš­to duk­ra mirė dėl neat­sar­gaus jos el­ge­sio, o vals­tybės kal­tin­to­jas siekė mer­giną dėl ma­ža­me­čio nu­žu­dy­mo už grotų pa­si­ųsti 15-ai metų. Bet jo pa­stan­gos ne­pa­sit­vir­ti­no.
B. Bud­gi­naitė, kaltę pri­pa­ži­nu­si iš da­lies, po il­go teismų ma­ra­to­no ir tik teisė­jos pa­ra­gin­ta at­si­pra­šiu­si vai­ke­lio ne­te­ku­sios mo­ters, už neat­sargų kūdi­kio gy­vybės at­ėmimą nu­bausta ket­ve­rių metų ne­laisvės baus­me. Bet kalė­ti jai te­ko il­giau, nes už va­gys­tes bei sukčia­vimą teis­tai ir neiš­ny­kusį teis­tumą tu­rin­čiai mo­te­riai vi­sos bausmės bu­vo su­bend­rin­tos, ski­riant ga­lu­tinę 
6 metų laisvės at­ėmi­mo bausmę. Be to, iš jos vai­ko mo­ti­nai pri­teis­ta apie 20 tūkst. eurų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.
Iš klaidų ne­pa­si­mokė
Aki­vaiz­du, kad pa­do­rus gy­ve­ni­mo būdas B. Budg­nai­tei nėra priim­ti­nas. Išė­ju­si iš įka­li­ni­mo įstai­gos ji to­liau da­ro nu­si­kal­ti­mus. Pas­ku­tinį kartą teis­me jai te­ko pa­siaiš­kin­ti dėl va­gystės, su­kčia­vi­mo bei sve­ti­mos ban­ko kor­telės pa­nau­do­ji­mo.
Nus­ta­ty­ta, kad ji vėlų pra­ėju­sių metų lie­pos 14-osios va­karą Plungė­je vy­ku­sių iš­ger­tu­vių me­tu ap­šva­ri­no R. J., iš jo kup­rinės nu­gvelb­da­ma pi­ni­ginę su 200 eurų bei ban­ko kor­telę, ku­rią vėliau pa­tuš­ti­no ke­liais šim­tais. PIN kodą kal­ti­na­mo­ji bu­vo nu­žiūrė­ju­si 
R. J. par­duo­tuvė­je ta kor­te­le at­si­skai­tant už pre­kes.
Teis­me B. Bud­gi­naitė pri­si­pa­ži­no ap­vo­gu­si pa­žįstamą. Pa­sa­ko­jo, kad minėtą dieną su­si­ti­ko su juo pas sa­vo mamą. Esą ten var­to­jo al­ko­holį, o vėliau iš se­no bi­čiu­lio pa­ėmė ban­ko kor­telę ir su ja iš ban­ko­ma­to pa­si­ėmė pi­nigų.
Dar sakė, kad tą pa­čią dieną R. J. pa­ts jai bu­vo davęs kor­telę ir pa­sakęs PIN kodą. Mat jai reikė­jo su­si­mokė­ti mo­kes­čius. Kitą­dien ne­va ji kor­telę grąži­no. Dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo B. Bud­gi­naitė ti­ki­no be­si­gai­lin­ti, sakė su­tin­kan­ti at­ly­gin­ti R. J. pa­da­rytą žalą. Tik ne visą iš kar­to, nes ne­tu­ri pa­jamų – gy­ve­na tik iš vai­ko pi­nigų. Be to, esą lau­kia­si.
No­ri su­si­grąžin­ti pra­ras­tus pi­ni­gus
Kad se­nai pa­žįsta­mai pa­ts bu­vo davęs sa­vo ban­ko kor­telę, ne­neigė ir R. J. Esą ji nu­si­pir­ko smulk­menų ir grąži­no kor­telę at­gal. Kad bi­čiulė dar sykį nu­tarė pa­si­nau­do­ti jo pi­ni­gais, vy­ras su­prato ta­da, kai minėtą va­karą pa­bu­do nuo te­le­fo­no pra­ne­šimų apie iši­ma­mus pi­ni­gus gar­so.
Pa­matė, kad iš ban­ko­ma­to Vy­tau­to gatvė­je, Plungė­je, iš pra­džių išim­ti 200 eurų, po to 50 ir dar 20. Ta­da, pa­si­tik­rinęs kup­rinę, pa­matė, kad nėra ne tik kor­telės, bet ir pi­ni­ginės su 200 eurų. Esą iš­kart su­pra­to, kas juos nu­gvelbė.
Vėliau per pa­ša­li­nius as­me­nis R. J. pi­ni­ginę su li­ku­siais 15 eurų at­ga­vo. At­siėmė ir kor­telę. Vy­ras rei­ka­la­vo, kad jam būtų grąžin­ti 455 eu­rai.
Kad B. Bud­gi­naitė „šei­mi­nin­ka­vo“ prie Vy­tau­to gatvė­je, Plungė­je, esan­čio ban­ko­ma­to, už­fik­sa­vo ir mies­to vaiz­do ka­me­ros.
Visų šių duo­menų teis­mui pa­ka­ko, kad būtų įro­dy­ta jos kaltė. Už tai, kad ap­šva­ri­no R. J., jai skir­ta su­bend­rin­ta ir treč­da­liu su­ma­žin­ta laisvės at­ėmi­mo de­šim­čiai mėne­sių bausmė. Bet nuo be­langės, bent jau šįkart, plun­giškė iš­si­suks, nes bausmės vyk­dy­mas ati­dėtas me­tams, įpa­rei­go­jant nu­teistąją visą bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo laiką dirb­ti ar­ba būti re­gist­ruo­tai Užim­tu­mo tar­ny­bo­je, neiš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­to (ra­jo­no) ribų be nu­teis­to­sios prie­žiūrą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo bei per 8 mėne­sius nuo nuo­sprend­žio įsi­teisė­ji­mo die­nos at­ly­gin­ti nu­kentė­ju­sia­jam R. J. pa­da­rytą 455 eurų tur­tinę žalą.
Nuosp­ren­dis per 20 dienų ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.