Už malonumus su nepilnamete – temidės atpildas

Asociatyvi nuotrauka
Su nė še­šio­li­kos me­tų ne­tu­rin­čia mer­gi­na ly­tiš­kai san­ty­kia­vęs Sau­lius Bud­rys praė­ju­sią sa­vai­tę su­lau­kė te­mi­dės at­pil­do – vai­ki­nui me­tams ap­ri­bo­ta lais­vė.

Už to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą gre­sia di­des­nė baus­mė. S. Bud­rį iš­gel­bė­jo tai, kad jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Dėl to bau­džia­mo­ji by­la iš­nag­ri­nė­ta su­pap­ras­tin­to pro­ce­so bū­du, o pa­skir­ta baus­mė su­ma­žin­ti­na vie­nu treč­da­liu.

Vos de­šimt kla­sių bai­gęs ir nie­kur ne­dir­ban­tis S. Bud­rys šiuo me­tu gy­ve­na Plun­gė­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vęs Rie­ta­ve. Šia­me kraš­te jis ir pri­si­dir­bo.

Teis­mas nu­sta­tė, kad S. Bud­rys, pa­ts bū­da­mas pil­na­me­tis, ly­tiš­kai san­ty­kia­vo su jau­nes­ne nei še­šio­li­kos me­tų mer­gai­te. Kiek kar­tų tai da­rė, tiks­liai nė­ra iš­siaiš­kin­ta. Ži­no­ma tik tiek, kad tam bu­vo pa­kan­ka­mai lai­ko – nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio iki šių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sio.

Įdo­mi de­ta­lė, kad kū­niš­kais ma­lo­nu­mais S. Bud­rys su ne­pil­na­me­te mė­ga­vo­si jos pa­čios su­ti­ki­mu. Ži­no­ma, tai neat­lei­džia jo nuo at­sa­ko­my­bės – jis pa­žei­dė mer­gai­tės ap­si­spren­di­mo lais­vę bei ne­lie­čia­mu­mą.

Rim­tų bė­dų pri­spaus­tas ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jas ne­si­kra­tė jam mes­tų kal­ti­ni­mų – pri­si­pa­ži­no ir pri­sie­ki­nė­jo nuo­šir­džiai be­si­gai­lin­tis. Ski­riant baus­mę į tai at­si­žvelg­ta. Bet neuž­si­merk­ta ir prieš tai, kad S. Bud­rys anks­čiau baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, tu­rin­tis ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą, ne­si­var­gi­na mo­kė­ti pa­skir­tų bau­dų.

Vi­sa tai įver­ti­nęs teis­mas jam sky­rė treč­da­liu su­ma­žin­ta me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę bei įpa­rei­go­jo vi­są šį lai­ko­tar­pį nuo 23 val. iki 6 val. bū­ti na­muo­se, jei tai ne­su­si­ję su dar­bu. S. Bud­riui teks pra­dė­ti dirb­ti ar­ba ir to­liau re­gist­ruo­tis Užim­tu­mo tar­ny­bo­je.

Ne­su­tik­da­mas su baus­me, per ke­tu­rio­li­ka die­nų jis tu­ri tei­sę Plun­gės apy­lin­kės teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas – ne­skun­džia­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.