Iš V. Mačernio muziejaus pavogė aukų dėžutę

Bro­niaus KLEI­NAUS­KO nuo­trau­ka
Viską iš­vertę, ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų klu­be va­gi­šiai nie­ko ver­tin­go ne­ra­do
Ra­maus Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio bend­ruo­menę pra­ėju­sią sa­vaitę nu­ste­bi­no ir nu­liū­di­no ne­ži­nomų van­dalų poel­gis – bu­vo įsib­rau­ta į se­niū­ni­jai pri­klau­santį pa­statą ir nu­siaub­tas pir­ma­ja­me jo aukš­te įsikūręs ano­ni­mi­nių al­ko­ho­likų klu­bas, o iš ant­ra­ja­me aukš­te įsikū­ru­sio mu­zie­jaus pa­vog­ta aukų dėžutė. Ge­rai bent tiek, kad niek­da­riams, ma­tyt, vien pi­ni­gai rūpėjo, mu­zie­jaus eks­po­natų jie ne­lietė.

„Mie­lie­ji žmonės, mūsų mies­te­ly­je at­si­ra­do nie­kadėjų ir va­gių. Ap­vog­tas poe­to V. Ma­čer­nio mu­zie­jaus pa­sta­tas. Ak­me­niu  iš­dauž­tas lan­gas ir įsib­rau­ta į pa­tal­pas – pir­ma­me aukš­te vis­kas su­dau­žy­ta, išmė­ty­ta, ant­ra­me aukš­te pa­vog­ta lan­ky­tojų aukų dėžutė, ku­rio­je bu­vo apie 30 eurų (pi­ni­gai smul­kio­mis mo­ne­to­mis). Eks­po­na­tai ne­su­nai­kin­ti, bet įrašų kny­go­je pa­li­ko ne­sup­ran­tamą įrašą. Tai galė­jo įvyk­ti ba­land­žio 20–22“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ rašė ir ką nors ži­nan­čius jam pra­neš­ti pra­šė mu­zie­ju­mi be­si­rūpi­nan­tis Bro­nius Klei­naus­kas, ku­ris ape­lia­vo ir į pa­čių nio­ko­tojų sąžinę.
Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis tyrė­jas Rai­mon­das Apon­kus „Že­mai­čiui“ sakė, kad šiuo me­tu yra su­rink­ta med­žia­ga apie įvykį, o kad būtų ga­li­ma pra­dėti iki­teis­minį ty­rimą, lau­kia­ma se­niū­ni­jos ir pa­ties B. Klei­naus­ko pa­reiš­ki­mo.
Pir­ma­dienį pa­reiš­ki­mas jau bu­vo pa­ra­šy­tas. B. Klei­naus­kas žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad į pa­tal­pas va­gi­šiai pa­te­ko iš­daužę pir­mo­jo aukš­to lan­go stik­lo pa­ketą. Ta­da, ma­tyt, įkišę ranką at­si­darė langą.
„Nie­kas nie­ko ne­girdė­jo, nie­ko ne­matė, nes ten ap­link šiuo me­tu nie­kas ne­gy­ve­na. Aš pa­ts ne­tu­riu jo­kių įta­rimų“, – pa­sa­ko­jo B. Klei­naus­kas.
Esą nei iš pir­mo­jo, nei iš ant­ro­jo aukš­to pa­talpų nie­kas iš­neš­ta ne­bu­vo, ma­tyt, va­gims tik pi­ni­gai rūpėjo, nes ano­ni­mi­nių al­ko­ho­likų klu­be vis­kas išmė­ty­ta, išd­ras­ky­ta, iš­vers­ta, bet nie­ko ne­paim­ta. Pa­čia­me mu­zie­ju­je vie­na ki­ta kny­ga ap­vers­ta, bet nie­kas taip pat ne­din­go, išs­ky­rus minėtą aukų dėžutę.
„Ačiū Die­vui, ne­lietė eks­po­natų, – at­si­du­so B. Klei­naus­kas. – Nėra buvę to­kio įvy­kio. La­bai ste­bi­na, nuo­sto­lių ne­daug, la­biau iš mo­ra­linės pusės“.
Į pa­statą įsib­rau­ta prie­š mu­zie­jui svarbų įvykį – nuo ge­gužės 1 die­nos jis taps ofi­cia­liu Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ro pa­da­li­niu, turės ofi­cialų dar­buo­toją.