Vandalai nusitaikė į policijos automobilį

Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­trau­ka
Stip­riai ap­ga­di­ntas Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­reigūnų tar­ny­binis au­to­mo­bilis
Ket­vir­ta­die­nio naktį Plungės mies­te siautė­jo van­da­lai. Kaip pra­nešė Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, bu­vo ap­ga­din­tas po­li­ci­jos pa­reigūnų tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis – iš­dauž­tas lan­go stik­las bei su­dau­žy­ti ži­bin­tai.

Vėlų bir­že­lio 16-osios va­karą, 23.38 val., po­li­ci­jos pa­reigū­nai ga­vo pranešimą, kad į butą V. Ma­čer­nio gatvė­je, Plungė­je, ban­do pa­tek­ti sve­ti­mi as­me­nys. At­vykę į įvy­kio vietą ir ap­žiūrėję ją, ke­lios mi­nutės iki vi­dur­nak­čio jie su­grįžo prie sa­vo tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter“ ir pa­matė tai, ko vi­sai ne­si­tikė­jo. Bu­vo iš­dauž­tas tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio prie­ki­nio lan­go stik­las bei su­dau­žy­ti prie­ki­niai ži­bin­tai.

Apk­lausę gy­ven­to­jus, pa­gal pa­teiktą as­menų api­būdi­nimą kitą dieną, apie 19 va­landą, pa­reigū­nai Plungė­je su­laikė 1992 m. gi­musį įta­riamąjį, o dar kitą, apie 02.40 val., taip pat Plungė­je pa­reigū­nai su­laikė ir 2003 m. gi­musį, ga­li­mai tar­ny­binį au­to­mo­bilį ap­ga­di­nusį vyrą.

Pradė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Be to, pas 2003 m. gi­musį vai­kiną bu­vo ras­ta ir paim­ta mil­te­lių, ku­rie, įta­ria­ma, ga­li būti nar­ko­tinė med­žia­ga. Pradė­tas ty­ri­mas ir dėl ne­teisė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­tinė­mis ar psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis be tiks­lo jas pla­tin­ti.

Abu su­lai­ky­tie­ji po­li­ci­jai ži­no­mi, anks­čiau teis­ti už va­gys­tes, plėši­mus ir ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. 2003 m. gimęs vai­ki­nas teis­mo spren­di­mu suim­tas dviems mėne­siams.