Vanduo pasiglemžė pirmąją šią vasarą auką

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Sken­duo­lio kūnas ras­tas 15 metrų nuo kran­to, 2-jų metrų gy­ly­je
Sek­ma­dienį apie 16.16 val. va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­kran­te ties Paprūdžio gatve vaikš­čio­da­ma praeivė pa­stebė­jo, kad tven­ki­ny­je skęsta žmo­gus. Liu­di­ninkų esą bu­vo ir dau­giau, vi­si matė skęstantį žmogų, bet nie­kas ne­si­sku­bi­no kvies­ti pa­gal­bos.

At­vy­kus į įvy­kio vietą gelbė­tojų tar­ny­boms, van­dens pa­vir­šiu­je žmo­gaus jau ne­be­si­matė. Pa­sak liu­di­ninkų, vy­ras jau ku­ris lai­kas bu­vo pa­niręs po van­de­niu. Sken­duo­lio paieš­ka bu­vo at­lie­ka­ma iš val­ties, ug­nia­ge­siui vil­kint hid­ro­kos­tiumą ir kab­liu tik­ri­nant tven­ki­nio dugną.

Kiek ne­tru­kus 1971 me­tais gi­mu­sio vy­riš­kio kūnas bu­vo ras­tas 15 metrų nuo kran­to (7 met­rai nuo prie­plau­kos) at­stu­mu, maž­daug 2-jų metrų gy­ly­je. Sken­duo­lis bu­vo išt­rauk­tas į krantą ir per­duo­tas Plungės grei­to­sios pa­gal­bos dar­buo­to­jams. Jie kons­ta­ta­vo mirtį.

Kaip in­for­ma­vo Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, kūnas bu­vo be išo­ri­nių smur­to žy­mių. Pa­sak jos, įvykį matę liu­di­nin­kai nu­rodė, kad vy­ras bu­vo vie­nas, be kom­pa­ni­jos, ir įta­ria­ma – ne­blai­vus. De­ta­lesnę in­for­ma­ciją nu­sta­tys teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai. Jie iš­tirs ir tiks­lią mir­ties prie­žastį.

Klaipė­dos ap­skri­ties pa­reigū­nai pri­me­na, kad vai­kams iki 14 metų būti prie van­dens tel­ki­nių, o ypač mau­dy­tis, be suau­gu­siųjų prie­žiū­ros yra draud­žia­ma. Prie jūros pir­miau­sia būti­na įsi­ti­kin­ti, ar bu­di gelbė­to­jai, ar leid­žia­ma mau­dy­tis. Tą pa­sa­ko prie gelbė­tojų sto­čių ka­ban­čios vėlia­vos – gel­to­nos ir rau­do­nos spalvų vėlia­va pa­tvir­ti­na, kad pa­plūdimį pri­žiū­ri gelbė­to­jai. Gel­to­na vėlia­va skel­bia, kad mau­dy­tis pa­vo­jin­ga, rau­do­na – draud­žia­ma. Plau­kio­ti vie­niems jūro­je ant pri­pu­čiamų čiu­ži­nių, ratų ar ki­to­kių daiktų taip pat yra draud­žia­ma.

Prieš li­pant į van­denį rei­kia įsi­ti­kin­ti, ar kran­tas yra pa­lan­kus mau­dy­tis sau­giai, ar nėra per gi­lu. Pul­ti į van­denį iš­kart, nors die­na ir la­bai karš­ta, ne­ga­li­ma. Būti­na sau­go­tis stip­rios srovės, o plau­kiant val­ti­mi – sėdėti ra­miai, nes iš­dy­kau­jant ar vaikš­tant ji ga­li ap­virs­ti.

Pa­ma­čius skęstantį žmogų, po­li­ci­jos pa­reigū­nai pa­ta­ria ne­del­siant kvies­ti gelbė­ji­mo tar­ny­bas te­le­fo­nu 112. La­bai svar­bu kuo tiks­liau nu­ro­dy­ti vietą, ku­rio­je at­si­ti­ko ne­laimė. Sau­giau­sia pa­dėti skęstan­čia­jam – nu­mes­ti ar pri­plau­kus per at­stumą pa­duo­ti kokį nors plūdu­riuo­jantį daiktą, į kurį jis galėtų įsi­kib­ti ir lai­ky­tis virš van­dens.

Klaipė­dos po­li­ci­jos pa­reigū­nai taip pat įspėja nie­ka­da ne­lip­ti į van­denį ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio ar kitų svai­giųjų med­žiagų – ap­svaigęs žmo­gus ap­linką ir sa­vo ga­li­my­bes ver­tin­ti ga­li nea­dek­va­čiai, o iki ne­laimės to­kiu at­ve­ju – vos vie­nas žings­nis.