Vėliavą po miestą tampė, nes norėjo padurniuoti

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Baus­mių su­laukė Lie­tu­vos vėliavą iš­nie­kinę plun­giš­kiai
Per­nai va­sa­rio pa­bai­go­je, ko ge­ro, ne vie­nas plun­giš­kis stebė­jo­si, kas pa­čia­me mies­to cent­re, ant Se­na­mies­čio aikštė­je esan­čio švie­so­fo­ro, vėlų va­karą pa­ka­bi­no Lie­tu­vos vals­tybės vėliavą. Net­ru­ko paaiškė­ti, jog vieną svar­biau­sių vals­tybės at­ri­butų po miestą tampė ir ga­liau­siai ant švie­so­fo­ro įtaisė du chu­li­ga­nai. Juos iš­davė Plungės viešą­sias erd­ves ste­bin­čios vaiz­do ka­me­ros. Už vals­tybės sim­bo­lio iš­nie­ki­nimą jiems iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la.

 

Vėliavą nu­plėšė su vi­su lai­kik­liu

Lie­tu­vos vėlia­va pra­ėju­sių metų va­sa­rio 25-osios va­karą, apie 22.30 val., užk­liu­vo dviems teisė­sau­gai pui­kiai ži­no­miems Plungės gy­ven­to­jams – net de­vy­nis kar­tus teis­tam V. G. ir sep­ty­nis teis­tu­mus tu­rin­čiam A. V.

Vy­rai vėliavą nu­ka­bi­no nuo vie­no iš Se­na­mies­čio aikštė­je esan­čių pa­statų. Kaip by­lo­ja teis­mo med­žia­ga, tris­palvę su vi­su lai­kik­liu nuo dau­gia­bu­čio na­mo sie­nos nu­plėšė A. V.

Vals­ty­binį sim­bolį jis per­davė kar­tu bu­vu­siam V. G., šis iškėlė vėliavą ir „iš­did­žiai“ traukė Se­na­mies­čio aikš­te ja mo­juo­da­mas. Vėliau, ma­tyt, pa­vargęs, plun­giš­kis tris­palvę vil­ko grin­di­niu, kol pri­ėjo mies­to cent­re esantį švie­so­forą.


Ta­da ini­cia­ty­vos vėl ėmėsi A. V., ku­riam šovė į galvą min­tis vals­tybės sim­bolį pa­ka­bin­ti ant švie­so­fo­ro konst­ruk­ci­jos.


Gailė­jo­si pri­si­dirbę

Teis­me už vals­tybės sim­bo­lio iš­nie­ki­nimą at­si­dūrę plun­giš­kiai nė ne­bandė iš­si­su­kinė­ti nuo jiems mestų kal­ti­nimų – abu pri­pa­ži­no kaltę ir gailė­jo­si kišę na­gus prie vėlia­vos. Ti­ki­no, kad ne­norė­jo iš­nie­kin­ti vėlia­vos, tie­siog norė­da­mi ją nu­ka­bin­ti su­laužė lai­kiklį ir, kad ne­reikėtų nu­mes­ti vėlia­vos ant žemės, su­manė pa­ka­bin­ti ją ant švie­so­fo­ro.

V. G. aiš­ki­no, jog tris­palvę nu­ka­bin­ti su­gal­vo­jo norė­da­mas pa­dur­niuo­ti. Pri­si­minė, kaip tą va­karą jis nu­si­fo­tog­ra­fa­vo prie jos, o vėliau su ja vaikš­tinė­jo po Plungės centrą, kol ga­liau­siai nu­tarė už­ka­bin­ti ant švie­so­fo­ro.

Tie­sa, šio dar­be­lio ėmėsi A. V., nu­plėšęs vėliavą nuo dau­gia­bu­čio sie­nos.


Iš­davė vaiz­do stebė­ji­mo ka­me­ros

Apie nuo dau­gia­bu­čio nu­plėštą Lie­tu­vos vėliavą, ku­ri plevė­suo­ja ant švie­so­fo­ro, po­li­ci­jai pra­neš­ta kitą dieną. Apie tai pa­reigū­nus in­for­ma­vo dau­gia­bu­čio na­mo  pir­mi­nin­ko įga­lio­jimą tu­rin­ti gy­ven­to­ja.

Mo­te­ris po­li­ci­jai aiš­ki­no, jog tris­palvės pa­si­ges­ta po nak­ties. Dar ji ti­ki­no, jog vėlia­va pa­stebė­ta plevė­suo­jan­ti ant švie­so­fo­ro, esan­čio Kultū­ros cent­ro pa­šonė­je.

Rea­guo­da­ma į pra­ne­šimą po­li­cija ap­žiūrė­jo įvy­kio vietą ir, įsi­ti­ki­nu­si, jog vėlia­vos is­to­ri­ja – tik­ra, nu­tarė per­žiūrė­ti mies­to centrą ste­bin­čias vaiz­do ka­me­ras. Būtent jos ir pa­dėjo išaiš­kin­ti tris­palvę iš­nie­ki­nu­sius chu­li­ga­nus.


Ap­ri­bo­jo laisvę

Bylą dėl vals­tybės sim­bo­lio iš­nie­ki­ni­mo iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas V. G. ir A. V. pri­pa­ži­no kal­tais. Ski­riant chu­li­ga­nams bausmę at­si­žvelg­ta į tai, kad abu ne sykį teis­ti, ne­da­ro iš­vadų iš anks­tes­nių klaidų, be to, nu­si­kal­to veik­da­mi bend­ri­ninkų gru­pe.

Vi­sa tai įver­tinęs teis­mas de­vy­nis kar­tus anks­čiau teistą V. G. nu­baudė treč­da­liu su­ma­žin­ta aš­tuo­nių mėne­sių laisvės ap­ri­bo­ji­mo baus­me, pa­ski­riant įpa­rei­go­ji­mus visą bausmės vyk­dy­mo laiką nuo 22 iki 6 val. nei­šei­ti iš namų, jei­gu iš­vy­ka nėra su­si­ju­si su dar­bu, pra­dėti dirb­ti ar būti re­gist­ruo­tam Užim­tu­mo tar­ny­bo­je.

To­kiam pa­čiam lai­ko­tar­piui nu­spręsta ap­ri­bo­ti ir A. V. laisvę. Tie­sa, ši bausmė bu­vo su­bend­rin­ta su anks­tes­ne ir pa­skir­ta ga­lu­tinė – laisvės ap­ri­bo­ji­mas dve­jiems me­tams, įpa­rei­go­jant visą bausmė vyk­dy­mo laiką tęsti darbą ir užd­raud­žiant pus­metį var­to­ti psi­chiką vei­kian­čias med­žia­gas.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.