Žiemos keliuose – avarijų gausa

Nuot­rau­ka iš įvy­kio vie­tos
Bab­run­go kai­me su­si­dūrus dviem ope­liams, su­žeis­tas vy­ras
Šie­met žie­ma pa­rodė sa­vo na­gus la­bai anks­ti – nei šal­čio, nei snie­go trūksta. O ap­snig­ti, pro­vėžuo­ti ar le­du ap­si­traukę ke­liai yra tik­ras iš­ban­dy­mas vai­ruo­to­jams. Praė­ju­sią sa­vaitę eis­mo įvy­kių gau­su bu­vo vi­so­je Lie­tu­vo­je, ne­trūko ir Plungės ra­jo­no bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ke­liuo­se. Tri­juo­se iš jų nu­kentė­jo žmonės.

Ket­vir­ta­die­nio va­karą, jau su­te­mus, Plungės ra­jo­no Pauoš­nių kai­mo ne­re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je tak­si au­to­mo­bi­lio „VW Tou­ran“ ne­su­valdė 1953 m. gimęs jo vai­ruo­to­jas.
Po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­tinė­je ra­šo­ma, kad blai­vus tak­sis­tas, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, neat­siž­velgė į me­teo­ro­lo­gi­nes sąly­gas ir ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio. Ma­ši­na, ku­rio­je bu­vo ir ke­lei­vis, at­si­dūrė pa­kelės grio­vy­je. Tak­si vež­tam 1986 m. gi­mu­siam Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jui pri­reikė me­dikų pa­gal­bos –  jam lūžo šon­kau­liai. Iš li­go­ninės vy­ras iš­leis­tas gy­dy­tis į na­mus. Pradė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.
Ki­ta ava­ri­ja, ku­rio­je su­žeis­tas žmo­gus, įvy­ko penk­ta­dienį prie­špiet, kai Bab­run­go kai­mo ke­liu va­žiavęs 1969 m. gimęs rie­ta­viš­kis, ne­re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je su­kda­mas į kairę,  ne­pra­lei­do ir su­si­dūrė su ly­gia­reikš­miu ke­liu tie­siai va­žia­vu­siu au­to­mo­bi­liu „Opel Vect­ra“.
Po su­si­dūri­mo smar­kiai ap­ga­din­tas tiek šis ope­lis, tiek ava­ri­jos kal­ti­nin­ko vai­ruo­tas ki­tas tos pa­čios markės au­to­mo­bi­lis „Opel Mo­va­no“. Me­di­kams per­duo­tas pirmąją ma­šiną vai­ravęs 1971 m. gimęs plun­giš­kis. Kaip va­kar „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, vy­rui lūžo kai­rio­jo rie­šo sti­pin­kau­lis. Su­gip­sa­vus ranką, jis iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Ne­ra­mu penk­ta­dienį bu­vo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ke­liuo­se, ku­rie dėl pra­stos ke­li­ninkų prie­žiū­ros pei­kia­mi ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Esą tik įva­žia­vus į šios sa­vi­val­dybės te­ri­to­riją, ke­liai – it ko­kia li­ni­ja užbrėž­ti, nuo ki­to ra­jo­no pri­žiū­rimų ke­lių ski­ria­si kaip die­na nuo nak­ties, tad ne­nuos­ta­bu, kad juo­se gau­su ir ava­rijų. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad jų penk­ta­dienį bu­vo apie de­šimt – ma­ši­nos tai vertė­si, tai trenkė­si į ati­tva­rus ar pa­kliu­vo į ki­tus eis­mo įvy­kius.
Lai­mei, skaud­žių ava­rijų iš­veng­ta. Ta­čiau vie­no­je nu­kentė­ju­siųjų vis­gi bu­vo. Penk­ta­die­nio va­karą Vilniaus–Kauno–Klaipėdos ke­ly­je, Girėnų kai­mo ri­bo­se, 1999 m. gimęs blai­vus vy­ras, vai­ravęs au­to­mo­bilį „Au­di S5“, su­sto­jo kelk­raš­ty­je pa­si­tei­rau­ti, ar ne­rei­kia pa­gal­bos į eis­mo įvykį pa­te­ku­siam au­to­mo­bi­liui. Tuo me­tu bu­vo kliu­dy­tas jo pa­ties au­to­mo­bi­lis – į jį trenkė­si ke­liu va­žiavęs  BMW X5. Ma­ši­na, vai­ruo­ja­ma 1962 m. gi­mu­sio blai­vaus vy­ro, ta­po ne­val­do­ma, ma­tyt, dėl slid­žios ke­lio dan­gos.
Anot M. Vai­či­kaus­ko, iš pra­džių me­dikų pa­gal­bos ne­reikė­jo nie­kam, ta­čiau po ku­rio lai­ko pra­stai pa­si­juto 1973 m. gi­mu­si „Au­di S5“ ke­leivė. Jai pa­temp­tas kak­las. Vi­si į ava­riją pa­kliuvę as­me­nys – ne Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai.
M. Vai­či­kaus­kas su­ti­ko su tuo, kad žie­ma Rie­ta­vo ke­lius pri­žiū­rin­čius ke­li­nin­kus užk­lu­po lyg ne­tikė­tai, nes ne vie­nas vai­ruo­to­jas skundė­si, jog ke­lias bu­vo it stik­las. Ta­čiau sakė, jog svar­bi ir kiek­vie­no vai­ruo­to­jo at­sa­ko­mybė.
„Vi­si va­žiuo­ja lyg vi­du­ry va­sa­ros. O vai­ruo­ti žiemą rei­kia at­sar­giai: at­si­žvel­giant į si­tua­ciją, ma­ži­nant greitį, pa­si­tik­ri­nant, kas po ra­tais ant ke­lio dan­gos. Bet jei vai­ra­vi­mo įpro­čių ne­kei­čiam, ne­rei­kia stebė­tis“, – kalbė­jo ko­mi­sa­ras.