„Žolė“ gimnazistui padėdavo susikaupti

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Į teismą vai­ki­nus at­vedė nar­ko­ti­kai
Jau­nuo­liai, ku­rie pa­reigū­nams įkliū­va su nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis, ne­re­tai pri­gal­vo­ja įvai­riau­sių pa­si­tei­si­nimų. Vie­ni aiš­ki­na va­di­na­mo­sios žolės nu­si­pirkę, norė­da­mi nu­mal­šin­ti šir­dies skausmą dėl ne­lai­min­gos meilės, ki­ti – tie­siog pa­si­links­min­ti ar at­si­pa­lai­duo­ti. O štai gimnazistas M. G. pa­sa­ko­jo prie­šingą is­to­riją – jam „žolės“ dūme­lis ne­va pa­dėda­vo su­si­kaup­ti ir nuo visų at­si­ri­bo­ti.
Bet nuo pa­reigūnų at­si­ri­bo­ti ka­napės jau­nuo­liui ne­padė­jo ir nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės neap­sau­go­jo. Tiek jam, tiek „žolės“ gim­na­zis­tui par­ūpi­nu­siam T. I. te­ko pa­siaiš­kin­ti Plungės apy­linkės teis­me.

Ir pa­ts rūkė, ir ki­tiems par­da­vinė­jo
Teis­mo nu­sta­ty­ta, kad T. I. „žolės“ į Plungę par­si­vežė iš uos­ta­mies­čio. Iš ne­nus­ta­ty­to as­mens jis nu­si­pir­ko ne ma­žiau 1,211 gra­mo ka­na­pių, ku­rias laikė sa­vo au­to­mo­bi­ly­je „Vol­vo S80“. 2020-ųjų spa­lio 15-osios va­karą dalį nar­ko­tinės med­žia­gos jis par­davė M. G., su ku­riuo su­si­ti­ko V. Ma­čer­nio gatvė­je, Plungė­je.
M. G. „žolę“ ne­va pir­ko sau, ne­turė­da­mas tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti. Nar­ko­ti­kus jau­nuo­lis laikė prie savęs, ta­čiau, pa­jutęs pa­reigūnų dėmesį, bandė jais at­si­kra­ty­ti iš­mes­da­mas.
Apk­lau­sia­mi vai­ki­nai kaltės ne­neigė. T. I. teis­me nė ne­bandė slėpti, kad šių nar­ko­ti­nių med­žiagų pir­ko norė­da­mas pa­si­pel­ny­ti. Ne­neigė ir pa­ts ret­kar­čiais par­ūky­davęs, bet pri­klau­so­mas sakė ne­buvęs.
T. I. pa­sa­ko­jo, kad už gramą ka­na­pių mokė­da­vo 10 eurų ir su­ma­žinęs dozę iki 0,7 gra­mo, par­duo­da­vo už tą pa­čią sumą. Pak­laus­tas, iš kur pa­žįsta M. G., pa­sa­ko­jo kartą su juo buvęs su­si­tikęs kom­pa­ni­jo­je. Esą M. G. iš jo yra pirkęs ir „žolės“, tad bu­vo ap­si­keitę te­le­fonų nu­me­riais.
Minėtą dieną jie­du ne­va su­si­rašė ži­nutė­mis – M. G. jo klausė, ar ga­li su­si­tik­ti, ar tu­ri par­ūky­ti? Vai­ki­nai su­tarė su­si­tik­ti prie „Grūstės“ par­duo­tuvės. Ten T. I. ir par­davė M. G. du gra­mus nar­ko­tinės med­žia­gos, už ku­rią šis su­mokė­jo 10 eurų. Dar tiek pat li­ko sko­lin­gas.
T. I. pri­si­minė, jog kitą dieną jis įkliu­vo po­li­ci­jos pa­reigū­nams. Pas­ta­rie­ji vai­kiną pri­čiu­po prie bu­vu­sios se­no­sios „Jur­kinės“. Jo ma­ši­no­je ras­ta nar­ko­tikų. T. I. po­li­ci­jai pri­si­pa­ži­no M. G. par­davęs „žolės“, esą nar­ko­tikų par­ūpi­no ir dar ke­liems ne­pažįs­ta­miems as­me­nims. Teis­me vai­ki­nas ti­ki­no, jog la­bai gai­li­si pri­si­viręs košęs ir pra­šė ne­skir­ti rea­lios laisvės at­ėmi­mo bausmės.
Nar­ko­ti­kai – su­si­kau­pi­mui?
Ana­lo­giš­kus pa­ro­dy­mus davė ir M. G. Vai­ki­nas pa­sa­ko­jo, kad „žolės“ nu­si­pir­ko sau. Tą pa­tį jis sakė ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, aiš­kin­da­mas, kad par­ūky­ti už­si­manė iš­vargęs nuo mokslų, nes mo­ko­si pa­sku­tinė­je gim­na­zijos klasė­je.
Teis­me pri­si­min­da­mas va­karą, kai įkliu­vo po­li­ci­jai, jis ti­ki­no, jog nu­si­pirkęs nar­ko­tikų, pėdi­no at­gal. Beei­da­mas pa­matė pra­va­žiuo­jan­čius pa­reigū­nus, tad, įtaręs, kad šie dai­ro­si būtent jo, nu­tarė nar­ko­ti­kais at­si­kra­ty­ti, juos iš­mes­da­mas. Bet tai jam ne­pa­vy­ko – pa­reigū­nas pa­ėmė už ran­kos ir jį su­laikė.
M. G. ne­slėpė, kad „žolės“ iš T. I. pir­ko ne pirmą kartą. Teis­me vai­ki­nas ti­ki­no, kad nuo nar­ko­tikų nėra pri­klau­so­mas, esą po pa­sku­tinės „vieš­nagės“ dėl to teis­me jis jų ne­be­var­to­ja.
Aiš­kin­da­mas, kad ir anks­čiau ne­bu­vo pri­klau­so­mas nuo nar­ko­ti­nių med­žiagų, M. G. suokė gies­melę, kad „žolė“ jam tie­siog pa­dėda­vo su­si­kaup­ti ir at­si­ri­bo­ti nuo visų. Baigęs gim­na­ziją M. G. ti­ki­no ža­dan­tis sa­va­no­riau­ti ir to­liau mo­ky­tis. Sakė, kad la­bai gai­li­si dėl pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos.
Pir­miau­sia iš­davė jau­du­lys
Iš pa­reigūnų tar­ny­bi­nių pra­ne­šimų ma­ty­ti, kad M. G. po­li­ci­jai iš­si­davė pa­ts. Po­li­ci­jai pri­va­žia­vus prie jo ir pa­kal­bi­nus, jis la­bai su­tri­ko, jau­di­no­si ir muistė­si. O ga­liau­siai pa­reigūnų įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no iki ga­lo – M. G. jų aki­vaiz­do­je ran­ko­je lai­ky­tos fo­li­jos lanks­ti­nuką iš­metė.
Taip pat už­fik­suo­ta, kaip minėtą va­karą prie „Grūstės“ at­va­žia­vo „Vol­vo S80“. Iš jo iš­li­po du vai­ki­nai bei mer­gi­na ir nu­ėjo 
A. Vaiš­vi­los g. 29-ojo na­mo link.
Vai­ki­nas, vilkėjęs rau­do­nu džem­pe­riu (T. I.), pa­su­ko prie­šin­ga kryp­ti­mi, kur ne­tru­kus su­si­ti­ko su, kaip vėliau paaiškė­jo, M. G. Vai­ki­nai pa­si­svei­ki­no, kažką vie­nas ki­tam per­duo­da­mi į ran­kas, ir iš­sis­kyrė. Apie ga­li­mai nar­ko­tikų įsi­gi­jusį vai­kiną bu­vo in­for­muo­tas ki­tas po­li­ci­jos eki­pa­žas. Net­ru­kus M. G. bu­vo su­čiup­tas.
Su­laukė baus­mių
Bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas abu vai­ki­nus pri­pa­ži­no kal­tais. Ski­riant bausmę bu­vo at­si­žvelg­ta į abiejų kal­ti­namųjų at­sa­ko­my­bes leng­vi­nan­čias ir sun­ki­nan­čias ap­lin­ky­bes. Taip pat į tai, kad abu „nu­si­dėjo“ būda­mi ne­teis­ti. Tie­sa, M. G. už ana­lo­gišką nu­si­kal­timą nu­teis­tas vėliau – pra­ėju­sių metų gruod­žio 15-ąją, bausmės nėra at­likęs. Gim­na­zis­tas baus­tas ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Tad viską įver­tinęs teis­mas T. I. pri­pa­ži­no kaltu pla­ti­nus nar­ko­ti­kus ir skyrė jam ter­mi­nuo­to laisvės at­ėmi­mo bausmę. Vai­ki­nui teks ke­liau­ti į pa­tai­sos na­mus. Bausmę su­ma­ži­nus treč­da­liu, ten jam teks pra­leis­ti me­tus ir ke­tu­ris mėne­sius.
O nar­ko­tikų pir­kusį M. G. teis­mas nu­baudė taip pat treč­da­liu su­ma­žin­ta laisvės ap­ri­bo­ji­mo baus­me aš­tuo­niems mėne­siams. Tie­sa, pa­sta­ro­ji su­bend­rin­ta su anks­tes­ne. Tad ga­lu­tinė gim­na­zis­tui pa­skir­ta bausmė – laisvės ap­ri­bo­ji­mas me­tams. Be to, visą bausmės vyk­dy­mo laiką M. G. pri­valės mo­ky­tis ar­ba dirb­ti, ar­ba būti re­gist­ruo­tam Užim­tu­mo tar­ny­bo­je.
Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.