Viena didžiausių problemų – jaunų mokytojų trūkumas

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai prieš kiek­vie­nus moks­lo me­tus kvie­čia­mi į pa­si­ta­ri­mą
Ket­vir­ta­die­nį, prieš pra­si­de­dant nau­jiems moks­lo me­tams, į tra­di­ci­nį pa­si­ta­ri­mą rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai. Tie­sa, jis šį­kart vy­ko ne Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je, kaip įpras­tai, o kur kas iš­kil­min­ges­nė­je ap­lin­ko­je – ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se.
Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Gin­tau­tas Ri­mei­kis pa­si­džiau­gė ge­rais mo­ky­mo­si re­zul­ta­tais
Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Min­dau­gas Kau­nas sa­kė pui­kiai ži­nąs, kuo šian­dien gy­ve­na mo­ky­mo įstai­gos

Pa­si­ta­ri­mą pra­dė­jęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis su­si­rin­ku­siuo­sius pir­miau­sia pa­svei­ki­no ar­tė­jan­čios Moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga, vė­liau pri­sta­tė nau­jo­ves bei įvar­di­jo opiau­sias pro­ble­mas. „Kiek­vie­nus moks­lo me­tus pra­de­dam su ypa­tin­gu jau­du­liu. Vi­sų mū­sų lau­kia ir įpras­ti dar­bai, ir nau­jo­vės“, – kal­bė­jo G. Ri­mei­kis.

Ar­tė­jan­čios Rug­sė­jo 1-osios pro­ga mo­kyk­lų va­do­vus svei­ki­no ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­sak jo, švie­ti­mo įstai­ga – ta vie­ta, ku­ri vai­kui su­tei­kia pa­grin­dą po ko­jo­mis. „Da­bar daug in­for­ma­ci­jos de­be­sy­se, bet daug jos rei­kia įdė­ti ir į žmo­gų. Bū­tent tai jūs ir da­ro­te. Švie­ti­mas – la­bai jaut­rus lai­vas. Ir da­rant po­sū­kius rei­kia nu­ma­ty­ti ne vie­ną žings­nį į prie­kį, o kur kas to­liau į atei­tį“, – kal­bė­jo me­ras.

Mo­kyk­lų va­do­vus svei­ki­no ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė, Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.

„Ką tik bu­vo abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės, o da­bar – jau rug­sėjs. Pats esu dar­že­li­nu­ko ir moks­lei­vės tė­tis, tad ži­nau, kuo gy­ve­na įstai­gos, kuo gy­ve­na dar­že­li­nu­kai ir moks­lei­viai. Gal mū­sų įstai­gos kom­piu­te­rių ne­tu­ri tiek, kiek ki­tos, bet vai­kų pa­sie­ki­mai ge­ri“, – džiau­gė­si M. Kau­nas.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vas su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, kad jų bend­ro­vė šie­met jau 20-ąjį kar­tą vyk­dys ak­ci­ją „Ap­sau­gok ma­ne“, ku­rios me­tu rug­sė­jį bus ap­draus­ti vi­si moks­lei­viai (ne­lai­mės at­ve­ju jie ga­lės gau­ti iki 5 tūks­tan­čių eu­rų). Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Li­na Jo­cie­nė in­for­ma­vo, kad moks­lo me­tų pra­džio­je po­li­ci­ja bu­dės prie svar­biau­sių pe­rė­jų, mo­kins vai­kus sau­gaus el­ge­sio ke­ly­je, sau­gos juos nuo nar­ko­ti­kų.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis mo­kyk­las gy­rė už ge­rus moks­lei­vių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus. „Iš 36 kai­miš­kų­jų sa­vi­val­dy­bių pa­gal mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus esa­me ket­vir­ti, taip pat ir pa­gal vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų įver­ti­ni­mus. O pa­gal sto­jan­čių­jų į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas skai­čių – net ant­ri. Ge­rė­ja re­zul­ta­tai dėl pa­ty­čių – jų kas­met ma­žiau. Šiuo klau­si­mu mums ypač rei­ka­lin­ga di­rek­to­rių pa­gal­ba, kad jie ma­ty­tų ne tik mo­ki­nius, bet ir mo­ky­to­jus, nes da­lis pa­ty­čių atei­na bū­tent iš jų.“

Kal­bė­da­mas apie pro­ble­mas, sky­riaus ve­dė­jas įvar­di­jo pa­čią ak­tua­liau­sią – mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kį. Pa­sak jo, dau­gu­ma pe­da­go­gų – vy­res­nio ar net pen­si­nio am­žiaus, va­di­na­si, po me­tų-ke­le­rių pa­liks įstai­gas. O jau­nų pe­da­go­gų, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­su­lau­kia­ma.

G. Ri­mei­kis pri­sta­tė ir nau­jo­ves. Vie­na jų – kad nuo šių me­tų gy­dy­to­jai moks­lei­viams ne­be­ra­šys pa­žy­mų, ku­rio­mis pa­tei­si­na­mos dėl li­gos pra­leis­tos pa­mo­kos. Ki­ta – kad nuo rug­sė­jo 2-osios vi­si pra­šy­mai priim­ti į mo­ky­mo įstai­gas pil­do­mi tik in­ter­ne­tu. Mo­kyk­los jų priim­ti ne­be­ga­li.