Aistras kaitino žirgų konkūras

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
M. Ogins­kio fes­ti­va­lio taurė ati­te­ko rie­ta­viš­kiui Vik­to­rui Po­ciui ir jo žir­gui Ali Ba­ba
Pralėkė karš­tas ir gra­žus pa­sku­ti­nis va­sa­ros sa­vait­ga­lis, vi­sus kvietęs į sek­ma­dienį Plungė­je vy­ku­sias XII žirgų konkū­ro var­žy­bas tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio tau­rei laimė­ti. Jo­se da­ly­va­vo gau­sus būrys žirgų spor­to at­stovų iš vi­sos Lie­tu­vos, be­si­var­žiu­sių tar­pu­sa­vy­je. Įdo­mu tai, kad šiais me­tais stip­riau­si rai­te­liai už­lei­do vietą jau­nie­siems da­ly­viams, o pa­grin­dinę konkū­ro taurę laimė­jo rie­ta­viš­kis.

 

Šventės ini­cia­to­rius – klu­bas „Ra­fael­la“

Prieš pra­si­de­dant konkū­rui svei­ki­ni­mo žodį tarė Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas. Jis pa­linkė­jo rai­te­liams did­žiau­sios sėkmės ir išt­vermės, kar­tu pa­si­džiaugė, kad kas­met didė­jan­tis da­ly­vių skai­čius ro­do, jog žirgų spor­tas Lie­tu­vo­je po­pu­liarė­ja.

Pa­sid­žiaug­ti rai­te­lių ir žirgų pa­si­ro­dy­mais tądien atvyko ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Svei­kin­da­mas pub­liką ir da­ly­vius jis ak­cen­ta­vo, jog žir­gas ir lie­tu­vis, žir­gas ir že­mai­tis nuo se­no buvo neat­sie­ja­mi: juk ir mūsų ša­lies her­be pa­vaiz­duo­tas šar­vuo­tas rai­te­lis su pa­kel­tu ka­la­vi­ju ir sky­du, o šis Vy­tis – vie­nas se­niau­sių herbų Eu­ro­po­je.

Plungės Šven­to Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis linkė­jo kiek­vie­nam rai­te­liui šven­to­jo an­ge­lo glo­bos ir ap­do­va­no­jo pa­čius ma­žiau­sius šventės da­ly­vius.

„Ačiū spor­ti­nin­kams, ku­rie per to­kius karš­čius ry­žo­si at­vyk­ti į var­žy­bas“, – kalbė­jo V. Ged­vi­las.

O vie­na iš pa­grin­di­nių konkū­ro or­ga­ni­za­to­rių, žirgų jo­ji­mo spor­to klu­bo „Ra­fael­la“ sa­vi­ninkė Ge­nutė Ša­kienė su vy­ru Da­liu­mi bei Žir­gi­nio spor­to fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­linė sek­re­torė Gin­tarė Ša­ky­te dėko­jo vi­siems, pri­si­dėju­siems prie or­ga­ni­za­ci­nio dar­bo.


Fes­ti­va­lio taurė iš­ke­lia­vo į Rie­tavą

Kiek­vie­nais me­tais var­žy­tis dėl pri­zi­nių vietų ir tau­rių į šį konkūrą su­si­ren­ka gau­sus būrys rai­te­lių iš vi­sos Lie­tu­vos. Šie­met jų su­lauk­ta iš Rie­ta­vo, Sma­li­ninkų, Tel­šių, Anykš­čių, Vil­niaus, Klaipė­dos, Kau­no, Prie­kulės, Gargždų, Pa­nevė­žio ir Pa­lan­gos.

Rai­te­liai varžė­si tri­jo­se įskai­to­se. Pir­miau­sia ko­vo­ta dėl Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro taurės. Rai­te­liams reikė­jo įveik­ti iki 80 cm aukš­čio kliū­tis. Čia per­galę iš­ko­vo­jo Lie­pa Va­lan­ti­na­vi­čiūtė su žir­gu Žie­das iš Gargždų. Kliū­tis pa­kėlus iki 100 cm, sėkmė šyp­so­jo­si Adui Imb­ra­sui su žir­gu Car­ma iš Anykš­čių.

Jau ne pir­mus me­tus Plungė­je vyks­tan­čiuo­se žirgų konkū­ruo­se yra var­žo­ma­si ir dėl Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos taurės. No­rint iš­ko­vo­ti šią taurę, rai­te­liams ir žir­gams ten­ka įveik­ti iki 110 cm aukš­čio kliū­tis. Šio­je rung­ty­je per­galė ir pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Gau­de­nai Ja­na­vi­čiū­tei su žir­gu Ži­go­le­ta iš Sma­li­ninkų. Be­je, šis due­tas pa­si­rodė ir tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio taurės rung­ty­je bei iš­ko­vo­jo 2-ąją vietą.

Na, o pirmąją vietą ir tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio taurę laimė­jo Vik­to­ras Po­cius su žir­gu Ali Ba­ba iš Rie­ta­vo. Šios rung­ties da­ly­viams bu­vo pa­ruoš­tos net 120 cm aukš­čio (o per­si­run­gi­me – ir 125-ių cm) kliū­tys.


„Pri­va­tus“ va­karė­lis?

Kol rai­te­liai ruošė­si ko­voms, žiū­ro­vai mėga­vo­si dai­lio­jo jo­ji­mo at­stovės ir Lie­tu­vos suau­gu­siųjų čem­pionės Sand­ros Sy­so­je­vos ir jos duk­relės Emi­li­jos pa­si­ro­dy­mais. Tie­sa, juos iš­vy­do tik tie, kas pa­si­rūpi­no į konkūrą at­vyk­ti su skėčiu nuo saulės ar bent ko­kia skrybė­le, mat plies­kiant kait­riai rugpjū­čio sau­lei pra­kai­to la­šai tekė­jo ne tik be­si­var­žan­tiems rai­te­liams, bet ir į konkūrą at­ėju­siems žiū­ro­vams. Ne vie­nas vėliau kalbė­jo taip ir ne­galėjęs pa­si­mėgau­ti konkū­ro re­gi­niais, mat die­na tam bu­vu­si per karš­ta, o or­ga­ni­za­to­riai pa­si­rūpi­no prie­dan­ga nuo saulės tik sau ir dar sau­je­lei gar­bių sve­čių.

Tie­sa, ku­rie bu­vo pir­mes­ni ir at­ėjo dar prie­š pra­si­de­dant ren­gi­niui, spėjo už­siim­ti vietą ant suo­liu­ko ne­di­dukė­je pa­vėsinė­je, o ki­ti li­ko it musę kandę: išt­ver­min­giau­sie­ji žirgų pa­si­ro­dy­mus stebė­jo kait­riai sau­lei plies­kiant tie­siai į pa­kaušį, o ki­ti gal­vas slėpė po sa­vo at­si­neš­tais skėčiais.

„Ir ta pa­la­pi­nytė vi­sai ne žiū­ro­vams bu­vo skir­ta. Įlin­dom į vidų ir vos neiš­varė. Sa­ko, čia mūsų – per­so­na­lo, dar­buo­tojų – vie­ta. Žiū­ro­vams ne­bu­vo jo­kio pa­vėsio“, – po konkū­ro pik­ti­no­si vie­nas plun­giš­kis.

Tik gar­bin­gie­ji tur­ny­ro sve­čiai – jo rengė­jai, vers­li­nin­kai bei po­li­ti­kai – sa­vo go­mu­rius gai­vi­no įvai­riais gai­viais ir pu­to­jan­čiais gėri­mais, o gal­ve­les slėpė ma­lo­nia­me  erd­vių sto­gi­nių pa­vėsy­je.

Po ren­gi­nio plun­giš­kiai stebė­jo­si, kad or­ga­ni­za­to­riai pa­mir­šo apie ei­li­nius mies­to žmo­ge­lius, pa­si­grožė­ti konkū­ro at­ėju­sius se­no­lius, žmo­nes su ne­ga­lia, ma­mas su ma­žais vai­kais ir nuo kait­ros išd­žiu­vu­sias jų bur­nas. O gal vis­gi pri­trūko lėšų ge­ria­ma­jam van­de­niui ir dar nors vie­nai ki­tai sto­gi­nei žiū­ro­vams pa­sta­ty­ti?

„Tai galė­jo ir pa­skelb­ti vie­šai, kad konkū­ras tik eli­tui, o ne pa­pras­tiems žmonėms. Ab­so­liu­ti ci­niz­mo viršūnė. To­kio žod­žio – gėda – jiems jau se­nai ne­bėra. Tik prie­š rin­ki­mus bus vi­si lygūs“, – pik­ti­no­si vie­na plun­giškė.

Publikaciją remia
logo