„Sidabro vainikėlio“ finale – trys Plungės krašto jaunieji meistrai

Linos Ruginienės nuotrauka
Plateliškė R. Ruginytė konkurse pristato įspūdingo grožio keramikos darbus
Ko­vui ver­čiant pa­sku­tinįjį sa­vo pus­lapį, į Tel­šių kultū­ros cent­ro eks­po­zi­cijų salę rin­ko­si jau­nie­ji Že­mai­ti­jos meist­rai. Čia vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu pa­skelb­ti šių metų Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dailės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­nikė­lis“ Tel­šių re­gio­ni­nio tu­ro nu­galė­to­jai. Tarp jų – trys jau­nie­ji Plungės kraš­to kūrėjai: Pau­lius Braz­dei­kis, Pau­lius Mikš­ta ir Rūta Ru­gi­nytė. Jie sa­vo kūrybą pri­sta­tys ir dėl ge­riau­sio­jo var­do var­žy­sis res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­so fi­na­le, vyk­sian­čia­me bir­že­lio mėnesį Zyp­lių dva­re, Ša­kių ra­jo­ne.Dar­bus pri­statė per 70 kūrėjų

Jau de­vintąjį kartą su­reng­ta­me „Si­dab­ro vai­nikė­lio“ kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo per sep­ty­nias de­šim­tis moks­lei­vių iš Kelmės, Ma­žei­kių, Šiau­lių, Tel­šių ir Plungės ra­jonų bei Šiau­lių mies­to. Vi­si da­ly­viai pa­gal sa­vo am­žių bu­vo su­skirs­ty­ti į dvi ka­te­go­ri­jas. 9–14 metų ka­te­go­ri­jo­je varžė­si 47 mo­ki­niai, o 15–19 metų ka­te­go­ri­jo­je – 27 moks­lei­viai.

Jaunųjų meistrų dar­bus ver­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kultū­ros cent­ro tau­to­dailės spe­cia­listės As­ta Va­liu­ke­vi­čienė ir Sol­vei­ga Ja­ku­čiū­naitė, Tel­šių kultū­ros cent­ro et­nog­rafė Si­gi­ta Da­cienė, dai­li­ninkė Auš­ra Mi­siū­rienė ir de­ko­ra­to­rius Vy­gan­tas Dau­kin­tis.

Re­gio­ninės kon­kur­sinės pa­ro­dos da­ly­vius bei jų kūri­nius gy­ru­si ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė A. Va­liu­ke­vi­čienė ne­pa­mir­šo pa­si­džiaug­ti ir tuo, jog pa­ga­liau ga­li­ma su­si­tik­ti akis į akį, kad ne­be­rei­kia dar­bus ap­žiūrė­ti bei juos ver­tin­ti per nuo­tolį, kaip anks­čiau.


Į fi­nalą – trys kraš­tie­čiai

Į bir­že­lio mėnesį vyk­siantį res­pub­li­kinį „Si­dab­ro vai­nikė­lio“ etapą iš vi­so Tel­šių re­gio­no pa­kliu­vo vos še­ši jau­nie­ji tau­to­dailės meist­rai, iš ku­rių – trys mūsų kraš­to at­sto­vai. Ke­lia­lapį į kon­kur­so fi­nalą laimė­jo Pla­te­lių me­no mo­kyk­los mo­kinė R. Ru­gi­nytė, ku­rios mo­ky­to­ja – Li­na Ru­gi­nienė, ir Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo, tau­to­dai­li­nin­ko Vik­to­ro Rai­bu­žio moks­lei­viai P. Mikš­ta ir P. Braz­dei­kis.

Try­li­ka­metė Rūta kon­kur­se pri­sta­to ke­ra­mi­kos dar­bus. Antrą­kart „Si­dab­ro vai­nikė­ly­je“ da­ly­vau­jan­ti jau­no­ji kūrėja ko­mi­siją pa­pir­ko ypa­tin­go gro­žio deivė­mis ir an­ge­lu, pui­kiai per­tei­kian­čiu jos kruopš­tumą.

Tie­sa, kon­kur­se sa­vo kūrybą pri­statė ir ki­ta L. Ru­gi­nienės mo­kinė – Min­tarė Ju­cytė. Pirmą kartą jėgas šia­me ren­gi­ny­je iš­band­žiu­siai ke­tu­rio­lik­me­tei Min­ta­rei ati­te­ko tre­čio­ji vie­ta.

De­vy­nio­lik­me­tis P. Mikš­ta ko­mi­siją su­žavė­jo sa­vo med­žio dro­ži­niais – pra­kartė­le ir skulptūrėlė­mis, pa­starųjų pa­teikė visą de­šimtį. Pau­lius, kaip ir Rūta, šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ja ne pirmą kartą. Ne sykį iš jo grįžo pelnęs pri­zinę vietą.

O štai P. Braz­dei­kis – „Si­dab­ro vai­nikė­lio“ nau­jo­kas. Ta­čiau aki­vaiz­du, jog pra­džia šiam aš­tuo­nio­lik­me­čiui kūrėjui – sėkmin­ga. Ke­lią į sėkmę vai­ki­nui pa­de­da ties­ti įspūdin­go­sios Už­gavė­nių kaukės bei skulptūrėlės.

Kaip mūsų kraš­to jau­nie­siems meist­rams sek­sis res­pub­li­ki­nia­me „Si­dab­ro vai­nikė­lio“ tu­re, paaiškės bir­že­lio mėnesį. Rei­kia tikė­tis, jog pa­sku­ti­nia­ja­me kon­kur­so eta­pe fortū­na nuo jų ne­nu­sigręš. Juo­lab kad šiam ren­gi­niui moks­lei­viai, pa­de­da­mi mo­ky­tojų, ruo­šia­si ne mėnesį, ne du ir ne tris.

Minė­ti „Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai – ne vie­nin­te­liai V. Rai­bu­žio kon­kur­sui pa­ruoš­ti mo­ki­niai. Sa­vo dar­bus į kon­kursą at­vežė ir Plungės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos sep­tin­to­kai Eli­jus Da­ni­le­vi­čius bei Ma­tas Au­gus­ti­na­vi­čius. Ber­niu­kai pri­pa­žin­ti ant­ro­sios vie­tos laimė­to­jais. Sa­vo kūrinė­lius pri­statė ir ne­for­ma­laus vaikų švie­ti­mo pro­gra­mos  už­siė­mi­mus „Me­ninė med­žio dro­žy­ba“, ve­da­mus taip pat V. Rai­bu­žio, lan­kan­tys Eli­ja Kau­si­laitė ir Ju­lius Jau­ge­lis.


At­sisk­leidė ne vie­nas ta­len­tas

Kon­kur­so „Si­dab­ro vai­nikė­lis“ rengė­jai džiau­gia­si, jog per be­veik de­šimt­metį sa­vo ta­lentą at­skleidė ne vie­nas jau­na­sis kūrėjas, o vėliau, jau suaugę, sa­vo kūrybą pri­statė ir kon­kur­se „Auk­so vai­ni­kas“. Tai esą pa­ro­do, kad lai­kas ir dėme­sys, skir­tas mo­ki­niams, ne­nuei­na vel­tui, kad įskie­py­ta meilė liau­dies me­nui pa­si­lie­ka ku­rian­čio­jo ran­ko­se ir iš­sau­go gy­vy­bin­gas liau­dies dailės tra­di­ci­jas.

Anot or­ga­ni­za­to­rių, jau­nie­ji meist­rai, at­ran­dan­tys senąjį Lie­tu­vos liau­dies meną, ama­tus, įkve­pia jiems nau­jos gy­vybės. Tai esą  es­mi­nis būdas iš­lai­ky­ti tra­di­ciją gyvą.

Ta­čiau tai nėra vie­nin­te­lis „Si­dab­ro vai­nikė­lio“ tiks­las. Kon­kur­su sie­kia­ma jaunąją kartą tie­siog su­pa­žin­din­ti su liau­dies dailės pa­vel­du, su­teik­ti pro­gą vai­kams ir jau­ni­mui pa­tiems pri­si­lies­ti prie med­žia­gos bei įran­kių ir pa­si­tel­kus vaiz­duotę kur­ti sa­vo vaiz­dinės bei tai­ko­mo­sios liau­dies dailės kūri­nius. To­kių vaikų kas­met į kon­kursą su­si­ren­ka ne vie­nas šim­tas.

Jau­nie­ji au­to­riai sa­vo išs­kir­ti­niais kūri­niais tech­ni­kos, for­mos, tu­ri­nio po­žiū­riu daž­nai ne­nu­si­leid­žia vy­res­niems tau­to­dai­li­nin­kams. Kiek­vie­nas mo­ki­nys ir ypač kon­kur­so lau­rea­tas pa­ro­do ne tik sa­vo gebė­ji­mus, ta­len­tus, kūry­biš­kumą, bet ir mo­ky­to­jo darbą, pro­fe­sio­na­lumą, mo­ki­nio in­di­vi­dua­ly­bei tin­ka­mai pa­rinktą kryptį, gebė­jimą per­teik­ti es­mi­nes liau­dies me­no ypa­ty­bes, es­te­tiką, sa­vo­jo re­gio­no sa­vi­tumą.

Tad „Si­dab­ro vai­nikė­lis“ yra pa­ska­ti­ni­mas ir pa­dėka ne tik mo­ki­niams, bet ir jų mo­ky­to­jams, ku­rie kar­tais net ke­le­rius me­tus kant­riai ir nuo­sek­liai dir­ba, kad tra­di­ci­jos pa­kuždė­ta užuo­mi­na, kūry­bos pir­ma­vaiz­dis įgytų gra­žiau­sią, pra­smin­giau­sią pa­vi­dalą.

Publikaciją remia
logo