„Tik jau­nas žmo­gus ga­li už­tikrin­ti mūsų kūry­binę ateitį“

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Šių­metės kon­kur­sinės pa­ro­dos lau­rea­tai (iš kairės): D. Ta­mo­šaus­kaitė, K. Pu­če­kas, K. Pa­pie­vis ir L. Cos­ta
Ko­ne visą mėnesį Plungės kultū­ros cent­ro pa­rodų salė­je ka­ra­lia­vo tau­to­dailė, ku­rią įvai­rio­mis for­mo­mis per­teikė jau­nie­ji Že­mai­ti­jos kūrėjai – skulp­to­riai, ta­py­to­jai, ama­ti­nin­kai ir gra­fi­kai. Į Plungę sa­vo kūry­bos vai­sius jie at­vežė ne šiaip sau – čia vy­ko gra­žia mūsų mies­to kultū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi ta­pu­si kon­kur­sinė pa­ro­da „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“. Penk­ta­dienį vy­ko šios pa­ro­dos už­da­ry­mo iš­kilmės, ku­rių me­tu tra­di­ciš­kai pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti kon­kur­so nu­galė­to­jai.

Tarp ke­tu­rių ge­riau­siųjų pui­ka­vo­si ir mūsiš­kio jau­no­jo tau­to­dai­li­nin­ko pa­vardė – aš­tuo­nio­lik­me­tis Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos moks­lei­vis Leo­nas Cos­ta, kurį tau­to­dailės ke­liu ve­da mo­ky­to­jas Vik­to­ras Rai­bu­žis, pri­pa­žin­tas ge­riau­siu ama­ti­nin­ku.Pa­ro­do­je – per 300 kūri­nių

Vi­sus, penk­ta­die­nio po­pietę su­si­rin­ku­sius į Kultū­ros centrą, pir­miau­sia pa­svei­ki­no Ak­menės ra­jo­no me­no mo­kyk­los kank­lių an­samb­lis „Ar­ped­žio“, ku­riam va­do­vau­ja mo­ky­to­ja Lo­re­ta Rim­ku­vienė. Klau­sy­da­mie­si už­bu­rian­čios kank­lių mu­zi­kos plun­giš­kiai bei mies­to sve­čiai ap­žiū­rinė­jo gau­sybę darbų, ku­riais pa­rodų salės erd­ves pra­tur­ti­no jau­nie­ji ta­len­tai iš Klaipė­dos, Vei­viržėnų (Klaipė­dos r.), Rie­ta­vo, Ma­žei­kių, Se­dos, Tirkš­lių, Ži­dikų  (Ma­žei­kių r.), Pla­te­lių, Tel­šių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir, ži­no­ma, Plungės.

Ren­gi­nio me­tu pri­si­min­ta, jog ši uni­ka­li pa­ro­da, su­bu­rian­ti platų ratą jau­no­sios kar­tos tau­to­dailės me­no puo­selė­tojų, pra­dėta reng­ti prie­š 22-ejus me­tus. Kas­kart kon­kur­sas su­bu­ria de­šim­tis jaunųjų ta­lentų iš vi­sos Že­mai­ti­jos. Jų ran­ko­mis su­kur­tais dar­bais ža­vi­si net did­žiau­si kri­ti­kai. Gra­žių žod­žių ne­gai­li ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­riai šie­met te­ko ap­žiūrė­ti bei įver­tin­ti 77-ių ryškų pėdsaką tau­to­dailės is­to­ri­jo­je pa­li­ku­sio skulp­to­riaus S. Riau­bos bei jo kūry­bos įkvėptų au­to­rių kūri­nius.

Šių­metė­je pa­ro­do­je iš vi­so pui­ka­vo­si per 320 darbų iš ke­tu­rių tau­to­dailės šakų – ta­py­bos, gra­fi­kos, skulptū­ros ir amatų. Juos su­kur­ti sa­vo pa­mo­ky­mais ir pa­ta­ri­mais jau­nie­siems riau­boms pa­dėjo jų mo­ky­to­jai. Šie­met net 19 pe­da­gogų sa­vo mo­ki­nius pa­ska­ti­no da­ly­vau­ti ir sa­vo kūrybą pri­sta­ty­ti jaunųjų me­ni­ninkų sąjūdy­je.


Toks kon­kur­sas Že­mai­ti­jo­je – vie­nin­te­lis

„22-ąjį kartą sa­kau: „Svei­ki, jau­nie­ji riau­bos“. Ne­pap­ras­tai sma­gu, kad kar­tu su ši­tuo kon­kur­su au­ga­te, bręsta­te ir jūs. Tai – la­bai reikš­min­gas ren­gi­nys“, – kreip­da­ma­sis į jau­nuo­sius kūrėjus, kalbė­jo Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. Jis džiaugė­si, jog visą mėnesį jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ka­ra­lia­vo tau­to­dailė, o pa­rodų salė­je tie­siog virė gy­ve­ni­mas – vy­ko įvai­rios edu­ka­ci­jos ir už­siė­mi­mai, būriais spietė­si jau­ni žmonės.

„Ko ge­ro ne­suk­ly­siu sa­ky­da­mas, jog mes pa­gimdė­me ir pa­do­va­no­jo­me Lie­tu­vai mo­ki­nių liau­dies dailės kon­kursą „Si­dab­ro vai­nikė­lis“ ir ki­tus to­kio po­būdžio ren­gi­nius, ku­rių or­ga­ni­za­to­riai taip pat su­vokė, jog tik jau­nas žmo­gus ga­li už­tik­rin­ti mūsų kūry­binę ateitį“, – kalbė­jo Kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius ir dėko­jo ne tik pa­ro­dos au­to­riams, bet ir jų mo­ky­to­jams. Esą būtent jie vai­kams yra did­žiau­sias im­pul­sas bei ro­dik­lis, kaip būti me­ne.

R. Ma­tu­lio nuo­mo­ne, vi­si dar­bai ver­ti did­žiau­sių pri­zų, bet tai­syklės lie­ka tai­syklė­mis. Sa­vo ruož­tu di­rek­to­rius nu­tarė ap­do­va­no­ti jau­niau­sią da­lyvę, kuri pa­gal kon­kur­so nuo­sta­tus net ne­galė­jo da­ly­vau­ti pa­ro­do­je, bet la­bai norė­jo pa­si­da­lin­ti sa­vo dar­be­liais. Tai – de­vyn­metė ma­žei­kiškė Ga­bi­ja Pu­lei­kytė.

Prie svei­ki­nimų pri­si­dėjo ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, pa­si­džiaugęs kas­met ne­mažė­jan­čiu da­ly­vių skai­čiu­mi. Esą būtent tai ro­do, kad „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ yra rei­ka­lin­gas, kad vis dar yra vie­tos aug­ti ir to­bulė­ti. Di­rek­to­rius ti­ki­no ap­žiūrėjęs vi­sus dar­bus ir įsi­ti­kinęs, jog būtų be ga­lo sun­ku iš­rink­ti pa­čius ge­riau­sius. „Jūs vi­si – nu­galė­to­jai“, – sakė ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ir Sa­vi­val­dybės pri­zu pa­ma­lo­ni­no taip pat vieną jau­niau­sių kon­kur­so da­ly­vių – V. Rai­bu­žio mo­kinį Gustą Ta­mo­šauską, ku­riam – dvy­li­ka.

V. Rai­bu­žis tra­di­ciš­kai į pa­rodą at­vedė itin gausų būrį jaunųjų kūrėjų – sa­vo dar­bus pri­statė net aš­tuo­ni jo auklė­ti­niai. Jį lenkė tik ma­žei­kiš­kis mo­ky­to­jas Alek­sand­ras No­va­kas, kon­kur­sui pa­ruošęs net dvy­li­ka ta­lentų.

Šiais ir ki­tais mo­ky­to­jais, kas­met kon­kur­sui pa­ruo­šian­čiais būrius vaikų ir jau­ni­mo, la­bai džiaugė­si kon­kur­so or­ga­ni­za­torė Jo­lan­ta Mil­tenė. Ži­no­ma, gra­žių žod­žių ji ne­gailė­jo ir mo­ki­niams, jau­na­jai kar­tai, au­gi­nan­čiai tau­to­dailės ateitį.

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­torė at­kreipė dėmesį į tai, jog kiek­vie­nais me­tais kon­kur­so kar­telė ky­la. Ją ke­lia pa­tys da­ly­viai, pri­sta­ty­da­mi vis meist­riš­kiau at­lik­tus kūri­nius, ža­vin­čius įvai­ro­ve. Tad ko­mi­si­jai ten­ka ne­men­kas iš­ban­dy­mas.


Ne­kin­ta tik kūry­biš­ku­mas

Šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ko­mi­si­jai, ku­rio­je – kon­kur­so ini­cia­torė, tau­to­dai­li­ninkė Za­fi­ra Lei­lio­nienė, ži­no­mas skulp­to­rius bei kryž­dir­bys An­ta­nas Vaš­kys ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir pa­vel­do sky­riaus vyr. spe­cia­listė, et­nog­rafė Al­do­na Kup­re­lytė, pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas, dai­li­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas.

Jis dėko­jo vi­siems, ku­rie vie­naip ar ki­taip pri­si­dėjo prie kon­kur­so. „Dėko­ju vi­sos sąjun­gos var­du. Jo­je – per 3 tūkst. na­rių, ste­bin­čių, ką ir kaip jūs da­ro­te, rea­li­zuo­da­mi Riau­bos idė­jas, už­tik­rin­da­mi jų tęsti­numą, tu­ri­nio puo­selė­jimą. O juk pa­ts Riau­ba apie tai ne­gal­vo­jo, tie­siog darė, kūrė. Jis bu­vo pa­pras­čiau­siai dva­sin­gas žmo­gus, pa­tekęs į Pa­sau­linę nai­vio­jo me­no en­cik­lo­pe­diją. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kokį tu­ri­te dei­man­čiuką“, – kalbė­jo pir­mi­nin­kas ir pri­si­pa­ži­no, kad pa­ke­liui į ren­ginį ne­re­tai sua­be­jo­ja, kas be­ga­li būti nau­jo po dviejų de­šimt­me­čių, ta­čiau at­vykęs ei­linį kartą lieką ma­lo­niai nu­ste­bin­tas to, ką su­ku­ria mo­ki­niai ir pe­da­go­gai.


Tarp lau­reatų – ir mūsiš­kis kūrėjas

Kaip minė­jo J. Ru­dzins­kas, iš­rink­ti pa­čius ge­riau­sius bu­vu­si ne­leng­va už­duo­tis – būta daug dis­ku­sijų, net ginčų. Esą jei būtų daug pri­zų, už kūry­biš­kumą būtų ga­li­ma ap­do­va­no­ti vi­sus da­ly­vius, ku­rie atei­ty­je daug ko pa­sieks, nes nie­ko ne­pa­sie­kia tik tas, ku­ris nie­ko ne­da­ro. Jau­nie­ji ta­len­tai da­ro daug, tai pui­kiai pa­ro­do ši kūri­nių gau­si kon­kur­sinė pa­ro­da.

Šie­met, ko­mi­si­jos spren­di­mu,  ge­riau­siu gra­fi­ku pri­pa­žin­tas aš­tuo­nio­lik­me­tis Klaipė­dos ra­jo­no Vei­viržėnų Jur­gio Šau­lio gim­na­zi­jos moks­lei­vis Kos­tas Pa­pie­vis, ku­rio mo­ky­to­ja – Val­do­ni­ja Ka­ra­liū­nienė.

Mo­ky­to­jo A. No­va­ko mo­ki­nys Kip­ras Pu­če­kas lau­rea­to vardą pelnė kaip ge­riau­sias skulp­to­rius. Ke­tu­rio­lik­me­tis lan­ko Ma­žei­kių dailės stu­di­jos „Me­ni­nis stik­las“ už­siė­mi­mus.

Dar vie­nas šios stu­di­jos na-­rys – taip pat ke­tu­rio­lik­metė Dei­mantė Ta­mo­šaus­kaitė – pri­pa­žin­ta ge­riau­sia ta­py­to­ja.

Na, o ama­ti­nin­ko lau­rea­to dip­lomą ko­mi­si­ja skyrė Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niui L. Cos­tai, kurį tau­to­dailės pa­slap­čių mo­ko V. Rai­bu­žis.

Kaip ir kas­met, ap­do­va­no­ti ir dau­giau­siai žiū­rovų sim­pa­tijų su­laukę „riau­bu­kai“. Žiū­rovų spren­di­mu, ge­riau­siu gra­fi­ku pri­pa­žin­tas J. Mil­tenės mo­ki­nys Ma­tas Au­gus­ti­na­vi­čius, ku­riam – try­li­ka, ge­riau­siu ama­ti­nin­ku – ke­tu­rio­lik­metė Li­nos Ru­gi­nienės mo­kinė Min­tarė Ju­cytė, ge­riau­siu skulp­to­riu­mi – sep­ty­nio­lik­me­tis V. Rai­bu­žio ug­dy­ti­nis Os­val­das Rau­dys, ge­riau­sia ta­py­to­ja ta­po še­šio­lik­metė Urtė Mi­ka­laus­kaitė, ku­rios mo­ky­to­ja – Al­do­na Bie­liaus­kienė.

Sa­vo pri­zus tra­di­ciš­kai skyrė ir Plungės bi­čiu­liai iš Šve­di­jos – Boks­hol­mo ko­mu­nos or­ga­ni­za­ci­ja „Drau­gas drau­gui“. Švedų do­va­nos įteik­tos L. Cos­tai, Ju­liui Jau­ge­liui ir Au­gus­tei Ka­va­liaus­kai­tei, Ive­tai Vil­kai­tei, Li­vi­jai Bal­sy­tei, Vil­tei Re­mei­kai­tei, Ag­nei Mikš­tai­tei, Ju­li­jai Graus­ly­tei, Ajan­tai Jo­cai­tei, Ru­gi­lei Ma­čiūtė, Gre­tai Lu­žy­tei, Ra­sai Pud­žiu­vy­tei ir Ak­vi­lei Da­ni­le­vi­čiū­tei.

Publikaciją remia

logo