Aiškėja būsimosios autobusų stoties vizija

UAB „Plentp­ro­jek­tas“ pa­reng­ta vi­zua­li­za­ci­ja
Būsi­mo­sios au­to­busų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti iš­manųjį pa­vil­joną-sto­ginę
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo in­ter­ne­to sve­tainė­je skel­bia mūsų mies­to ge­le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jos, į ku­rią ža­da­ma per­kel­ti ir au­to­busų stotį, su­tvar­ky­mo pro­jek­ti­nius pa­si­ūly­mus. Pa­siž­val­gius po juos ryškė­ja, kaip at­ro­dys nau­ja­sis au­to­busų sto­ties pa­vil­jo­nas, pa­kei­sian­tis daug metų mūsų mies­to veidą bjau­ro­jantį senąjį.Pro­jek­tuo­ja­mos trys te­ri­to­ri­jos

Pro­jektą ren­gian­čiai UAB „Plentp­ro­jek­tas“ bu­vo pa­tikė­ta už­duo­tis su­pro­jek­tuo­ti ne tik prie­šais ge­le­žin­ke­lio stotį esamą aikš­telę, per­tvar­kant ją į au­to­busų stotį, bet ir su­gal­vo­ti naują vi­ziją se­no­sios sto­ties te­ri­to­ri­jai.
Tai­gi įmonė jai pa­tikė­tas te­ri­to­ri­jas su­skirstė į tris da­lis. Pir­mo­jo­je, esan­čio­je prie­šais ge­le­žin­ke­lio stotį, kur da­bar yra au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė, pro­jek­tuo­ja­ma au­to­busų sto­ties te­ri­to­ri­ja su 5-io­mis mies­to ir tarp­mies­ti­nių au­to­busų atvykimo/išvykimo sto­telė­mis, šo­ne nu­ma­ty­tas au­to­busų lau­ki­mo pa­vil­jo­nas, ta­kai au­to­busų ir trau­ki­nių ke­lei­viams.
Ant­ro­jo­je te­ri­to­ri­jo­je – ge­le­žin­ke­lio sto­ties pie­tinė­je da­ly­je, pro­jek­tuo­ja­mi ta­kai, su­jung­sian­tys ge­le­žin­ke­lio ir au­to­busų stotį su au­to­busų lau­ki­mo pa­vil­jo­nu bei pie­čiau, da­bar­tinės au­to­busų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je, ža­da­ma įreng­ti erd­via au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­te­le.
Tai­gi, tre­čio­ji zo­na – per visą erd­vią da­bar­tinės au­to­busų sto­ties te­ri­to­riją nu­si­driek­sian­ti au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė, ku­rio­je galės iš­si­tek­ti net 100 lengvųjų au­to­mo­bi­lių, bus nu­ma­ty­tos trys stovė­ji­mo vie­tos tu­ris­ti­niams au­to­bu­sams bei dvi elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­telės, ku­rių mūsų mies­te, kaip ži­nia, dar la­bai trūksta.


Iš­ma­nu­sis pa­vil­jo­nas

Plun­giš­kiams smal­siau­sia iš­vys­ti ir su­ži­no­ti, kaip at­ro­dys nau­ja­sis au­to­busų lau­ki­mo pa­vil­jo­nas ir ka­da ne­be­reikės rau­do­nuo­ti au­to­bu­su at­vy­ku­sius sve­čius pa­si­tin­kant se­na­ja­me.
Iš ke­le­to pro­jek­tuo­tojų pa­teiktų pa­si­ūlymų pro­jek­to už­sa­ko­vas – Sa­vi­val­dybė – pa­si­rin­ko sto­ginę iš me­ta­li­nių lai­kan­čiųjų konst­ruk­cijų, tarp ku­rių sie­no­je nu­ma­to­mas skaid­rus stik­las, būsian­tis išg­ra­vi­ruo­tas su Plun­ge su­si­ju­sio ko­kio gar­saus as­mens te­ma­ti­ka.
Vie­no­je sto­ginės pusė­je nu­ma­ty­ta sta­cio­na­ri pa­slaugų sto­telė, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­si­krau­ti sa­vo mo­bilųjį įren­ginį per USB jungtį, pri­si­jung­ti prie be­vie­lio in­ter­ne­to, ki­to­je – iš­ma­nu­sis in­for­ma­ci­nis sten­das su Plungės her­bu ir mies­to pri­sta­ty­mu.
„Že­mai­čio“ kal­bin­tas Sa­vi­val­dybės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys kalbė­jo, kad for­mu­luo­da­mas už­duotį pro­jek­tuo­to­jams kaip vieną iš ga­limų va­riantų nu­siuntė siū­lymą ant sto­ginės stik­lo išg­ra­vi­ruo­ti in­for­ma­ciją apie Plungė­je ke­le­rius me­tus pra­lei­dusį kom­po­zi­to­rių ir dai­li­ninką Mi­ka­lojų Kons­tan­tiną Čiur­lionį.
„Ka­dan­gi tai bus iš­ma­nio­ji sto­ginė, būtų ga­li­ma ne tik ant stik­lo išg­ra­vi­ruo­ti in­for­ma­ciją apie šią as­me­nybę bei galbūt jos ko­kio pa­veiks­lo frag­mentą, bet ir pa­da­ry­ti, kad pa­spau­dus myg­tuką pa­si­girstų kom­po­zi­to­riaus mu­zi­ka. Žmonės, ku­rie Plungė­je stab­telėtų net trum­pam, lauk­da­mi ki­to au­to­bu­so per ke­lias mi­nu­tes jau galėtų su­si­da­ry­ti šiokį tokį įspūdį apie miestą“, – sakė T. Jo­cys.
Vis dėlto, pa­sak jo, dar nėra ap­si­spręsta, ko­kią as­me­nybę ar galbūt mūsų mies­tui reikš­mingą ob­jektą, įvykį pri­sta­ty­ti sto­ties pa­vil­jo­ne – spren­dimą dėl to turės priim­ti spe­cia­li tam rei­ka­lui su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.


Darbų ter­mi­nai – la­bai mig­lo­ti

No­rin­tie­ji dau­giau su­ži­no­ti apie ren­giamą sto­ties prieigų su­tvar­ky­mo pro­jektą ir už­duo­ti klau­simų pro­jek­tuo­to­jams, kvie­čia­mi spa­lio 15 d. 15 val. per vaiz­do kon­fe­ren­cijų ZOOM plat­formą jung­tis prie nuo­to­li­nio pro­jek­to pri­sta­ty­mo. Pri­si­jun­gi­mo nuo­rodą ga­li­ma ras­ti Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je, de­šinė­je me­niu juos­to­je „Ak­tua­li in­for­ma­ci­ja“ pa­si­rin­kus skiltį „Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­niai pa­si­ūly­mai“.
Na, o „Že­mai­tis“ sa­vo ruož­tu domė­jo­si, ka­da į po­pie­rių pa­ma­žu gu­lan­tys pro­jek­ti­niai spren­di­niai bus įgy­ven­din­ti rea­lybė­je.
Pa­si­tei­ra­vus ši­to Sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos iš­gir­do­me, kad apie konk­re­čias da­tas kol kas kalbė­ti su­dėtin­ga, mat šis pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas kar­tu su Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais. Pas­ta­ro­ji įmonė įsi­pa­rei­go­jo su­re­mon­tuo­ti ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­statą ir per­tvar­ky­ti jį taip, kad ja­me at­si­rastų vie­tos ir Plungės au­to­busų par­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai, ir lau­kian­tie­siems ne tik trau­ki­nio, bet ir au­to­bu­so. Re­mon­to dar­bai čia pra­dėti va­sa­ros ant­ro­je pusė­je.
O su­tvar­ky­ti šių dviejų ža­damų su­jung­ti sto­čių priei­gas ap­si­ėmė pa­ti Sa­vi­val­dybė, tad ir „Plentp­ro­jek­to“ su­ma­ny­tus bei ruo­šia­mus vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti spren­di­nius įgy­ven­din­ti teks jai.
Pa­sak A. Liu­ti­kos, kai sto­čių prieigų su­tvar­ky­mo pro­jek­tas bus ga­lu­ti­nai pa­ruoš­tas, Sa­vi­val­dybė skelbs ran­gos darbų kon­kursą. „Gal pa­vyks tai pa­da­ry­ti dar šiais me­tais. Bet ta­da jau bus žie­ma, o kaip ži­no­ma, nuo gruod­žio 15-os iki ko­vo 15-os vi­suo­se ran­gos dar­buo­se skel­bia­ma tech­no­lo­ginė per­trau­ka. Va­di­na­si, ge­riau­siu at­ve­ju dar­bai pra­si­dės tik pa­va­sa­riop. Tai reikštų, kad va­sarą galbūt Plungės au­to­busų par­kas jau galėtų kel­tis į nau­jas pa­tal­pas ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, bet, kaip ir minė­jau, čia dar yra daug gal...“ – kalbė­jo vedė­jas.
Pa­sak jo, si­tua­ciją ap­sun­ki­na dar ir tai, kad dar­bus ten­ka de­rin­ti ne tik su Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais, bet ir su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, ku­rios už­sa­ky­mu ren­gia­mas Sto­ties gatvės re­mon­to pro­jek­tas. Tad ten­ka su­kti gal­vas, kaip viską su­de­rin­ti taip, jog vie­ni dar­bai nei truk­dytų, nei dub­liuotų ki­tus. Bet ti­ki­ma­si, kad šie­met tin­ka­mai pa­si­ruo­šus, kitą­met jau bus ga­li­ma iš­vys­ti ge­ro­kai pa­si­kei­tu­sią ir šią mies­to dalį.