Alsėdžių ir Platelių krašto partizanų takais

Al­do­nos KUP­RE­LYTĖS nuo­trau­ka
Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­ja vyk­do per­nai pra­dėtą pro­jektą „Po­ka­rio ko­vos. Alsėd­žių, Pla­te­lių kraš­to par­ti­za­nai“.

2019 m. at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­niai žval­gy­mai 1944 m. Lie­tu­vos laisvės ar­mi­jos „Va­nagų“ ka­ri­nių da­lykų ir par­ti­zanų tak­ti­kos mo­kymų va­sa­ros sto­vyk­los vie­to­je. Šių metų rugsė­jo mėnesį ty­ri­mai tęsti: vy­ko ar­cheo­lo­gi­niai žval­gy­mai prie Žemg­rin­do upa­lio 
(Ja­ku­mo upe­lio), įte­kan­čio į Pla­te­lių ežerą – 1944 m. Lie­tu­vos laisvės ar­mi­jos „Va­nagų“ šau­dy­mo pra­tybų vie­to­je. Ap­tik­ta tai­ki­nio vie­ta – pu­šis su ka­mie­ne įstri­gu­sio­mis ir ap­link pa­bi­ru­sio­mis kul­ko­mis. Nus­ta­ty­ta, kad šau­dy­ta iš ka­ra­bi­no ir pis­to­le­to.
Iš vi­so su­ras­ta apie 400 ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių, tarp ku­rių vy­rau­ja ru­siškų – ka­ra­bi­no, pis­to­le­to, kul­kos­vaid­žio, bei vo­kiškų – ka­ra­bi­no ir pis­to­le­to šo­vi­nių tūtelės ir kul­kos.
Pirmą kartą ty­rinė­jant Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ka­ro vie­tas su­rastų kulkų skai­čius ge­ro­kai vir­ši­jo tūte­lių skai­čių. Tai leid­žia ma­ny­ti, kad iš kar­to po šau­dy­mo pra­tybų pa­grin­di­niai iš­šautų šo­vi­nių tūte­lių tel­ki­niai bu­vo tvar­kin­gai su­rink­ti dar pa­čių ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vu­sių „Va­nagų“.
Rugsė­jo 26–27 die­no­mis įvy­ko jau­ni­mui skir­ta suei­ga „Miš­ko bro­liai“. Į ren­ginį su­si­rin­ko Lie­tu­vos skau­ti­jos Tel­šių kraš­to „Gon­din­gos“, Klaipė­dos kraš­to „Pa­ma­rio“, Tel­šių bei Šiau­lių tuntų skau­tai, moks­lei­viai iš ap­lin­ki­nių mo­kyklų. Jau­ni­mui pri­sta­ty­ta tra­di­cinė že­mai­čių kryž­dir­bystė, pro­jek­to „Po­ka­rio ko­vos. Alsėd­žių, Pla­te­lių kraš­to par­ti­za­nai“ veik­los, or­ga­ni­zuo­ti žy­giai par­ti­zanų ir gam­tos 
ta­kais, tra­di­ci­nių žai­dimų, šo­kių už­siė­mi­mai.
O lapk­ri­čio mėnesį (ar­ba gruod­žio pra­džio­je) įvyks kon­fe­ren­ci­ja „Laisvės ko­vos“.
Pro­jektą „Po­ka­rio ko­vos. Alsėd­žių, Pla­te­lių kraš­to par­ti­za­nai“ re­mia Lie­tu­vos kultū­ros ta­ry­ba, Plungės r. sa­vi­val­dybė. Pro­jek­to par­tne­riai: Kre­tin­gos mu­zie­jus, aso­cia­ci­ja „Plungės skau­tai“, VšĮ „Cek­lio kur­šiai“.

ŽNP direkcijos informacija