Ar paseks Plungė Kupiškio pavyzdžiu?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Plun­gė­je lan­kė­si Eu­ro­pos ser­ti­fi­kuo­ta psi­cho­lo­gė Va­li­ja Šap
Rug­sė­jo 6 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Eu­ro­pos ser­ti­fi­kuo­ta psi­cho­lo­gė Va­li­ja Šap, ku­ri yra Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo Ku­piš­kio ra­jo­ne dar­bo gru­pės koor­di­na­to­rė. Su­si­rin­ku­siai dar­buo­to­jų au­di­to­ri­jai iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, svei­ka­tos, švie­ti­mo, so­cia­li­nių įstai­gų ji pa­pa­sa­ko­jo apie Ku­piš­ky­je vei­kian­tį al­go­rit­mą, kaip at­pa­žin­ti sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ką, nu­sta­ty­ti jos laips­nį, su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, nu­kreip­ti pas spe­cia­lis­tą min­čių apie sa­vi­žu­dy­bę ka­muo­ja­mą žmo­gų.

Psi­cho­lo­gė V. Šap bu­vo ini­cia­to­rė su­kur­ti Ku­piš­kiui pri­tai­ky­tą sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos mo­de­lį. Ku­piš­kis prieš ke­lio­li­ka me­tų iš ki­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių iš­si­sky­rė tuo, kad ja­me gy­ve­ni­mą sa­vi­žu­dy­be baig­da­vo dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių, nei pa­skai­čiuo­tas sta­tis­ti­nis Lie­tu­vos vi­dur­kis.

Po il­gų pa­ruo­šia­mų­jų dar­bų 2015 me­tų va­sa­rį Ku­piš­kio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no rea­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bę mo­de­lį, ku­rio pa­vyz­dį ne­tru­kus pa­no­ro pe­rim­ti Kai­šia­do­rių, Kel­mės ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės.

„Sa­vi­žu­dy­bė yra kaip led­kal­nio vir­šū­nė, o kiek po ja tel­pa skaus­mo! Kai ėmė­me pla­tin­ti skra­ju­tes apie tei­kia­mą pa­gal­bą, mū­sų sis­te­ma tie­siog už­si­kim­šo. Leng­viau­sia, aiš­ku, nie­ko ne­da­ry­ti, ta­čiau pra­dė­jus – šu­li­nys neiš­se­mia­mas, ta­čiau ma­nau, kad vi­suo­me­nė­je tu­ri­me vie­nas ki­tam pa­dė­ti, pa­lai­ky­ti. Mes vi­si vie­naip ar ki­taip esa­me pa­lies­ti sa­vi­žu­dy­bės, taip pat sa­vo gi­mi­nė­je vi­si tu­ri­me bent po vie­ną al­ko­ho­li­ką... No­rint jiems pa­dė­ti tu­ri­me kal­bė­ti vie­na kal­ba, pa­gal vie­ną bend­rą al­go­rit­mą. Pa­gal­bos ko­man­do­je kiek­vie­nas na­rys tu­ri ži­no­ti sa­vo funk­ci­ją. Ku­piš­ky­je, jei grės­mė di­de­lė, psi­chiat­ras pa­cien­tą prii­ma be ei­lės. Kri­zės iš­tik­tas žmo­gus ne­pa­lie­ka­mas vie­nas, o per­duo­da­mas iš ran­kų į ran­kas“, – kal­bė­jo V. Šap.

Pir­mie­ji sa­vi­žu­dy­bės pre­ven­ci­jos žings­niai jau ženg­ti ir Plun­gė­je – 98 spe­cia­lis­tai iš­klau­sė dvie­jų die­nų mo­ky­mus. Kaip pa­dė­ti sau ir ki­tiems esant sa­vi­žu­dy­bės kri­zė­je ga­li­ma su­ži­no­ti sve­tai­nė­je www.tue­si.lt

„Kai žmo­gus kal­ba apie sa­vi­žu­dy­bę – vi­sa­da ti­kėk! Jei ir ne­kal­ba, bet už­griu­vo pro­ble­mos, rak­ti­niai žo­džiai žmo­gui yra pa­siū­ly­mas nuei­ti pa­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti, pa­si­da­lin­ti min­ti­mis, ku­rios sle­gia. Jei per me­tus iš­gelbs­ti nors vie­ną žmo­gų – ver­ta dirb­ti!“ – pa­žy­mė­jo psi­cho­lo­gė V. Šap.