Autobusų parkui jau vadovauja Gintautas Orda

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Nuo va­kar Plungės au­to­busų par­kui va­do­vau­ja G. Or­da
Ne­se­niai rašė­me, kad įvy­ko kon­kur­sas Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riui pa­rink­ti. Ir jis bu­vo vai­sin­gas – da­ly­va­vo du kan­di­da­tai, vie­nas jų pa­skelb­tas laimė­to­ju. Tik to laimė­to­jo nei įmonė, nei jos val­dy­ba at­skleis­ti ne­skubė­jo, esą rei­kia su­lauk­ti Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) iš­va­dos dėl pa­rink­to as­mens tin­ka­mu­mo. Pa­ga­liau iš­va­dos gau­tos, jos laimė­to­jui yra pa­lan­kios. Penk­ta­dienį Plungės au­to­bu­so par­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ma­čiu­tis „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no, kad nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi ta­po Gin­tau­tas Or­da.
Anot R. Ma­čiui­čio, pa­ra­šai ant su­tar­ties jau su­dėti, tad šią sa­vaitę įmonė pa­si­tin­ka ofi­cia­liai turė­da­ma naują va­dovą.

Plun­giš­kiai turbūt pri­si­me­na, kad G. Or­da, įmonės vy­riau­sia­sis me­cha­ni­kas, į Au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus kėdę ruošė­si sėsti prie­š dau­giau nei pu­santrų metų. Jis 2020 m. sausį da­ly­va­vo kon­kur­se šioms pa­rei­goms užim­ti ir jį laimė­jo.  Ta­čiau į šį po­stą pre­ten­davęs ki­tas kan­di­da­tas, su­rinkęs ma­žiau balų, kon­kursą ap­skundė dėl esą vie­no da­ly­vio pro­te­ga­vi­mo.
Ka­dan­gi bu­vo mes­tas įta­rimų kon­kur­so skaid­ru­mu šešė­lis, G. Or­da šio po­sto ne­ga­vo. Bu­vo at­šauk­ta jį pa­rin­ku­si ir iš­rink­ta nau­ja įmonės val­dy­ba. Pas­ta­ro­ji di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti nu­tarė su­reng­ti naują kon­kursą. 
Ankstesnį kon­kursą laimėjęs, ta­čiau di­rek­to­riu­mi ne­pas­kir­tas G. Or­da nu­sprendė tei­sybės ieš­ko­ti teis­me. Ir šis bu­vo jo pusėj – Plungės apy­linkės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad kon­kur­sas bu­vo su­reng­tas tin­ka­mai, ne­įžvelgė ir vie­no jo da­ly­vio pro­te­ga­vi­mo, tad esą jo at­šauk­ti ne­bu­vo nei tei­si­nio, nei fak­ti­nio pa­grin­do.  Bet pa­skelbė ir tai, kad nau­jo­ji val­dy­ba su­tar­ties pa­si­ra­šy­ti su G. Or­da ne­pri­valė­jo.
Su­ren­gus naują kon­kursą, Plungės au­to­busų par­ko vyriausiasis me­cha­ni­kas nu­tarė sa­vo laimę iš­ban­dy­to ja­me ir ant­rą kartą. Ir iš dviejų kan­di­datų vėl pa­si­rodė ge­riau­siai. Kol įmonės val­dy­ba, lauk­da­ma STT iš­va­dos, tylė­jo it van­dens į burną pri­si­ėmu­si ir nau­jo­jo di­rek­to­riaus neiš­davė,  G. Or­da „Že­mai­čiui“ at­skleidė, kad nau­ja­sis va­do­vas yra jis. Tuo­met sakė jau pa­si­rašęs ir su­ti­kimą va­do­vau­ti įmo­nei. O da­bar pa­si­ra­šy­ta ir darbo su­tar­tis.