Baigė šildymo sezoną

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Nuo va­kar ra­dia­to­riai ne­be­šy­la ir Plungės dau­gia­bu­čiuo­se
Plungės ši­lu­mos tink­lai ant­ra­dienį pra­nešė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu nuo ge­gužės 4 die­nos bai­gian­tys 2021–2022 metų šil­dy­mo se­zoną.

Skel­bta, kad šil­dy­mas dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se ir ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se pa­sta­tuo­se iš­jun­gia­mas at­si­žvel­giant į pro­gno­zuo­jamą oro tem­pe­ratūrą. Be to, pri­minta, kad  paanks­tin­ti ar­ba pa­vėlin­ti šil­dy­mo se­zo­no pa­baigą sa­vo būste ga­li ir pa­tys dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. O bend­ro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo bei svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se šil­dy­mo se­zo­nas bai­gia­mas įstaigų va­dovų nuo­žiū­ra, pa­gal po­reikį.
Kai­my­ninė­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je šil­dy­mo se­zo­nas šie­met baig­tas kiek anks­čiau – ge­gužės 2-ąją, nors pra­ėju­sių metų pa­va­sarį rie­ta­viš­kių ra­dia­to­riai ši­lo net iki ge­gužės 7-os die­nos. O štai Plungė­je per­nai pa­va­sarį at­jung­ti šil­dymą te­ko net du kar­tus. Pirmąjį kartą – ba­land­žio 30 dieną, ta­čiau ne­tikė­tai at­vėsus orams ge­gužės 3-iąją sklendės vėl bu­vo at­suk­tos ir šil­dy­mo se­zo­nas pra­tęstas iki ge­gužės 7-os die­nos.
Rei­kia tikė­tis, kad šie­met gam­ta to­kios kiau­lystės neiškrės ir si­nop­tikų ža­da­mos ši­lu­mos pa­ga­liau tik­rai su­lauk­si­me.