„Baltos avies“ kooperatyvas: norint gerų rezultatų, reikia ne vien paramos, bet ir meilės

„Bal­tos avies“ koo­pe­ra­ty­vo ar­chy­vo nuo­trau­ka
„Bal­tos avies“ koo­pe­ra­ty­ve gal­vi­jai au­gi­na­mi spe­cia­lio­se ap­va­lio­se sto­ginė­se
Pa­ra­ma pa­de­da stiprų pa­matą sėkmin­gai veik­lai, o meilė tam, ką da­rai, nu­ver­čia kal­nus ir da­ro ste­buk­lus. Tuo įsi­ti­kinęs Gin­tau­tas Mi­go­nis, ku­rio va­do­vau­ja­mas „Bal­tos avies“ koo­pe­ra­ty­vas 2018 me­tais pa­si­nau­do­jo pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 metų pro­gra­mos (KPP) prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­rialųjį turtą“ veik­los sritį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į žemės ūkio val­das“.
No­rin­tys taip pat sėkmin­gai plėto­ti bei mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ūkius ūki­nin­kai nuo lapk­ri­čio 3 iki 30 d. kvie­čia­mi kreip­tis dėl pa­ra­mos.


Že­miš­ki ste­buk­lai

Šiek tiek dau­giau nei aš­tuo­ne­rius me­tus skai­čiuo­jan­tis koo­pe­ra­ty­vas, įsikūręs Elektrėnų sa­vi­val­dybės Lun­kiš­kių kai­me, pa­sak di­rek­to­riaus G. Mi­go­nio, šiuo me­tu vie­ni­ja dau­giau nei 40 na­rių. „Bal­tos avies“ na­riai vei­sia gal­vi­jus ir au­gi­na juos iki tol, kol ver­šiu­kai at­jun­ko­mi nuo karvės žin­denės (apie 6–8 mėne­sius), ta­da jie per­duo­da­mi koo­pe­ra­ty­vui, kur penė­ji­mo sto­ty­je yra pe­ni­mi iki rei­kia­mo svo­rio. Dalį gal­vijų koo­pe­ra­ty­vas nu­si­per­ka iš ša­lies. Pa­sak pa­šne­ko­vo, dau­gu­ma jų pe­nimų gal­vijų –an­gus veislės, nors yra ir ša­rolė, ir ne­tgi pie­ni­nių holš­teinų veis­lių au­gin­ti­nių. „Au­gi­na­me, mo­komės, ban­do­me, žiū­ri­me mėsos ko­kybę“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.
Anot G. Mi­go­nio, jų penė­ji­mo sto­ty­je gal­vi­jai au­gi­na­mi ga­na eks­ten­sy­viai, t. y. ne­nau­do­jant daug kon­cent­ratų – di­de­lio kie­kio per­dirbtų grūdų ir sojų, ku­rių nemėgs­ta ir dėl GMO ri­zi­kos. „Pas­tebė­jo­me, kad jei su­da­ro­me idea­lias sąly­gas gal­vi­jui, ne­rei­kia nei an­ti­bio­tikų, nei ste­buk­lingų kon­cent­ratų, nei che­mi­nių prie­dų, ku­riuos daž­nai per­ša įvairūs rek­la­muo­to­jai, – teigė vy­ras. – Įsi­ti­ki­no­me, kad, tik su­tvar­kius dar­bo kultūrą, tin­ka­mai su­dėlio­jus šėri­mo gra­fi­kus ir, ži­no­ma, my­lint gy­vu­lius, juos ge­rai pri­žiū­rint, pa­sie­kia­mi ne­įtikė­ti­ni re­zul­ta­tai. Bet mes ne­da­ro­me jo­kių ste­buklų, tie­siog iš­nau­do­ja­me pa­tį gal­vi­jo or­ga­niz­mo po­ten­cialą. Taip, mes juos la­bai my­li­me ir daug iš­leid­žia­me dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams. Ki­ti op­ti­mi­zuo­ja ir 200 gal­vijų pa­lie­ka vieną pri­žiūrė­toją, mes to­kiam skai­čiui pa­lie­ka­me du. Pa­tys sau įrodė­me, kad gal­vi­jai tu­ri la­bai daug po­ten­cia­lo, te­rei­kia mokė­ti juos au­gin­ti ir jie augs. Tą pa­tį no­ri­me pa­sa­ky­ti ir ki­tiems.“


Pa­ra­ma pa­dėjo tap­ti vie­niems ge­riau­sių

G. Mi­go­nis sakė, jog koo­pe­ra­ty­vo penė­ji­mo sto­tis pa­sta­ty­ta nau­do­jan­tis KPP prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­rialųjį turtą“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į žemės ūkio val­das“ pa­ra­ma. „Vie­toj pa­pras­tos in­ves­ti­ci­jos, at­lik­tos tau­pant ir sta­tant kažką eko­no­miš­ko, pa­da­ry­ta vie­na gra­žiau­sių penė­ji­mo sto­čių Lie­tu­vo­je, – džiaugė­si pa­šne­ko­vas. – Taip pat džiau­giamės ga­li­my­be šio­je sto­ty­je at­lik­ti įvai­rius moks­li­nius ty­ri­mus – tai yra, ji pri­tai­ky­ta daž­nam gyvūnų svėri­mui, ge­rai jų prie­žiū­rai.“ Kaip pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius, jų pe­ni­mi gyvū­nai vi­sais metų lai­kais sto­vi lau­ke, spe­cia­lio­se ap­va­lio­se sto­ginė­se be sienų. Į tai ir bu­vo dau­giau­sia in­ves­tuo­ta ga­vus pa­ramą.


Pa­ra­mai – nau­jos tai­syklės

Atk­rei­pia­me dėmesį, jog pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į žemės ūkio val­das bus tei­kia­ma pa­gal nau­jas pe­rei­na­mo­jo 2021–2022 metų lai­ko­tar­pio tai­syk­les.
Šiuo lai­ko­tar­piu pa­ra­mos lėšos ski­ria­mos at­ski­rai šiems sek­to­riams:
• pie­ni­nei gal­vi­ji­nin­kys­tei – 27 mln. Eur;
• kiau­li­nin­kys­tei – 6,2 mln. Eur;
• paukš­ti­nin­kys­tei, įskai­tant kiau­ši­nių ga­mybą, – 6,2 mln. Eur;
• mėsi­nei gy­vu­li­nin­kys­tei, įskai­tant mėsinę gal­vi­ji­nin­kystę, avi­nin­kystę, ož­ki­nin­kystę, triu­ši­nin­kystę, – 3,1 mln. Eur;
• so­di­nin­kys­tei, dar­ži­nin­kys­tei, uo­gi­nin­kys­tei – 8 mln. Eur.
Dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, įre­gist­ravę valdą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žemės ūkio ir kai­mo vers­lo re­gist­re (fi­zi­nis as­muo tu­ri būti įre­gist­ravęs ir ūki­nin­ko ūkį) ir ne trum­piau kaip 12 mėn. vyk­dan­tys žemės ūkio veiklą bei iš jos gau­nan­tys pa­jamų. Pa­reiškė­jo pa­ja­mos iš žemės ūkio veik­los per ata­skai­ti­nius me­tus iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­c. visų pa­reiškė­jo veik­los pa­jamų.
Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – 50 pro­c., kai ku­riais at­ve­jais jis ga­li būti di­di­na­mas dar 20 pro­c. punktų.
Did­žiau­sia pa­ra­mos su­ma pro­jek­tui – 300 tūkst. Eur, 2014–2020 metų lai­ko­tar­piu, įskai­tant pe­rei­namąjį – 2021–2022 m., – 900 tūkst. Eur, su­si­ju­sių įmo­nių, su­tuok­ti­nių did­žiau­sia bend­ra gau­ta pa­ra­mos su­ma 2014–2020 metų lai­ko­tar­piu, įskai­tant pe­rei­namąjį – 2021–2022 m., ne­ga­li vir­šy­ti 1,3 mln. Eur.

 

 

Užs. Nr. 513 r

logo