Dar­bo yra, tik no­rin­čių­jų dirb­ti – vis ma­žiau

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Iš šia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sio Užim­tu­mo tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus daž­nas šiuo me­tu ti­ki­si ne pa­gal­bos ieš­kant dar­bo, bet... iš­mo­kų
Ko­ro­na­vi­ru­sas ir dėl jo pa­skelb­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja pa­ko­re­ga­vo dau­ge­lį gy­ve­ni­mo sri­čių, ir dar­bo rin­ka – ne išim­tis. Kaip pa­sa­ko­jo Užim­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ša­ki­nie­nė, ne­dar­bas per šiuos me­tus tiek Plun­gės ra­jo­ne, tiek vi­so­je ša­ly­je išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai. Pa­si­guos­ti ga­li­me ne­bent tik tuo, kad kai­my­ni­niuo­se Ma­žei­kių ir Tel­šių ra­jo­nuo­se si­tua­ci­ja dar pra­stes­nė, ta­čiau, kaip sa­ko­ma, ir sa­vas kie­mas ne­bliz­ga.

Be­dar­bių – dvi­gu­bai dau­giau
Ne­dar­bas lapk­ri­tį Plun­gės ra­jo­ne sie­kė 15,7 pro­c. (Užim­tu­mo tar­ny­bo­je bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 3 147 dar­bo ieš­kan­tys as­me­nys), Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – 14 pro­c. (627 as­me­nys). Vi­so­je Tel­šių ap­skri­ty­je tuo tar­pu ne­dar­bas sie­kė net 16,4, o ša­ly­je – 14,9 pro­cen­to.
Ši sta­tis­ti­ka iš­ties ne­džiu­gi­na, mat si­tua­ci­ja per pa­sta­ruo­sius me­tus smar­kiai pa­si­kei­tė į blo­gą­ją pu­sę – prieš me­tus, 2019-ųjų spa­lį, ne­dar­bo ly­gis Plun­gės ra­jo­ne sie­kė vos 6,8 pro­cen­to, tai­gi bu­vo 2,3 kar­to ma­žes­nis.
Įdo­mu tai, kad tiek 2019 me­tų pra­džio­je, tiek pa­bai­go­je ne­dar­bo ly­gis mū­sų ra­jo­ne bu­vo vie­no­das – 8,2 pro­cen­to, tik va­sa­rą dėl pa­di­dė­ju­sios se­zo­ni­nių dar­bų pa­siū­los šiek tiek ma­žė­jo ir rug­sė­jį bu­vo pa­sie­kęs 6,4 pro­cen­to.
„Šie me­tai vi­siš­kai ki­to­kie. Krei­vė, pra­de­dant nuo ko­vo, dras­tiš­kai ki­lo ir te­be­ky­la“, – kons­ta­ta­vo D. Ša­ki­nie­nė.
Dar­bo paieš­ko­se kiek pra­s-čiau se­ka­si mo­te­rims – jos su­da­ro 53 pro­cen­tus vi­sų ra­jo­no be­dar­bių. 8-iais pro­cen­ti­niais punk­tais (iki 29-ių) au­go jau­ni­mo ne­dar­bas, 3 pro­cen­tais (iki 19-os) dau­gė­jo il­ga­lai­kių be­dar­bių.
Per­nai Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai se­niū­ni­jo­se ren­gė su­si­ti­ki­mus su se­niū­nais, so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ir sun­kiai į dar­bo rin­ką in­teg­ruo­ja­mais as­me­ni­mis, kvie­tė juos dirb­ti ar­ba mo­ky­tis. Ta­čiau šie­met dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės šios veik­los te­ko at­si­sa­ky­ti.
Tad da­bar ga­li­ma tik spė­lio­ti, ko­kių re­zul­ta­tų ne­se­niai pra­dė­ta ini­cia­ty­va bū­tų da­vu­si šie­met. Da­bar D. Ša­ki­nie­nė sa­kė ga­lin­ti tik su ap­mau­du kons­ta­tuo­ti, jog la­biau­siai be­dar­bių pa­dau­gė­jo Al­sė­džių ir Ku­lių se­niū­ni­jo­se – 2,9 kar­to. Al­sė­džių se­niū­ni­ja iš­siski­ria ir tarp tų, ku­rio­se la­biau­siai au­go jau­ni­mo ne­dar­bas bei net 9-iais kar­tais pa­dau­gė­jo il­ga­lai­kių be­dar­bių.
Ma­žiau ir iš­vyks­tan­čių­jų, ir at­vyks­tan­čių­jų dirb­ti
„Pa­ra­dok­sas, bet šiuo me­tu tu­ri­me re­gist­ra­vę dau­giau kaip 260 lais­vų dar­bo vie­tų. Šie­met jų re­gist­ruo­ta net 10,3 pro­c. dau­giau nei per­nai. Ypač dar­bo pa­siū­ly­mų dau­gė­jo kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams. Pak­lau­siau­sios pro­fe­si­jos: mais­to ir žu­vies pus­ga­mi­nių ruo­šė­jo, sta­ty­bi­nin­ko, vi­rė­jo, par­da­vė­jo, stak­lių li­ni­jos ope­ra­to­riaus, ap­dai­li­nin­ko, ke­li­nin­ko, miš­ko so­din­to­jo“, – var­di­no Užim­tu­mo tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus ve­dė­ja.
Pa­sak jos, lais­vų dar­bo vie­tų skai­čiaus au­gi­mui įta­kos da­ro tai, kad darb­da­viai re­gist­ruo­ja už­sie­ny­je esan­čias dar­bo vie­tas. Ne­re­tai jos lie­ka neu­žim­tos.
Šie­met ne­ter­mi­nuo­tai įdar­bin­ta ar­ba sa­va­ran­kiš­kai įsi­dar­bi­no 1 953 as­me­nys ir tai yra 26 pro­c. dau­giau nei per­nai, ter­mi­nuo­tai – 307 as­me­nys (22 pro­c. dau­giau).
Ne­ras­da­mos lais­vų dar­bo ran­kų vie­to­je, įmo­nės krei­pia­si dėl lei­di­mų įdar­bin­ti už­sie­nie­čius. Bet ir šis pro­ce­sas šie­met ne­spė­jo įsi­bė­gė­ti. Per­nai už­sie­nio ša­lių pi­lie­čių mū­sų ra­jo­ne įdar­bin­ta net 300, o šie­met lei­di­mų iš­duo­ta ge­ro­kai ma­žiau: iki lapk­ri­čio – tik 70.
Dau­giau­siai sve­tim­tau­čių pri­si­vi­lio­jo „Vi­čiū­nų“ gru­pės – jos priė­mė ke­lias de­šim­tis mais­to pus­ga­mi­nių ruo­šė­jų, mais­to li­ni­jos ope­ra­to­rių. Bet krei­pė­si ir ki­tos įmo­nės, pra­šy­da­mos leis­ti įdar­bin­ti mū­ri­nin­kų, su­vi­rin­to­jų, ga­my­bos meist­rų. Dau­giau­siai dar­bi­nin­kų šie­met (54) at­vy­ko iš Uk­rai­nos, 15 – iš Bal­ta­ru­si­jos ir 1 – iš Ru­si­jos.
Pa­ra­ma nu­ken­tė­ju­sie­siems nuo ko­ro­na­vi­ru­so
Ki­ta šiuo me­tu in­ten­sy­vi ir la­bai ak­tua­li Užim­tu­mo tar­ny­bos veik­los sri­tis – vals­ty­bės ski­ria­mos pa­ra­mos nuo ko­ro­na­vi­ru­so nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms bei be­dar­biams ad­mi­nist­ra­vi­mas.
Tai iš­mo­kos dar­bo paieš­kai (šie­met ra­jo­ne 3 261-am be­dar­biui iš­mo­kė­ta per 500 tūkst. eu­rų), iš­mo­kos dir­ban­tiems sa­va­ran­kiš­kai (1 239-iems as­me­nims iš­mo­kė­ta per 1,4 mln. eu­rų), su­bsi­di­jos už pra­sto­vas 
(2 776-iems dir­ban­tie­siems iš­mo­kė­ta per 2 mln. eu­rų) bei su­bsi­di­jos po pra­sto­vų (4 162-iem as­me­nims iš­mo­kė­ta per 3 mln. eu­rų. Tie­sa, D. Ša­ki­nie­nė pa­brė­žė, kad Plun­gės sky­riui bu­vo pa­ves­ta ad­mi­nist­ruo­ti ir di­džių­jų mies­tų su­bsi­di­jas po pra­sto­vų, dėl to mi­nė­to­ji iš­mo­kų su­ma – ga­na di­de­lė).
Dar mo­ka­mos su­bsi­di­jos įdar­bi­nant nau­jus dar­buo­to­jus, tu­rin­čius pa­pil­do­mo rė­mi­mo po­žy­mį (kai įdar­bi­na­mi ne­ga­lią tu­rin­tys, jau­ni ar­ba vy­res­nio am­žiaus as­me­nys, il­ga­lai­kiai be­dar­biai; šie­met per 10 mė­ne­sių ra­jo­ne įdar­bin­ti 72 to­kie as­me­nys, jiems dar­bo su­tei­ku­sioms įmo­nėms iš­mo­kė­ta per 21 tūkst. eu­rų, nors iki me­tų ga­lo tam nu­ma­ty­ta ge­ro­kai di­des­nė, 110 tūkst. eu­rų sie­kian­ti, su­ma).
Pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą?
Šią in­for­ma­ci­ją D. Ša­ki­nie­nei pri­sta­čius per pa­sta­rą­jį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pa­si­gir­do klau­si­mų, ar neat­si­ti­ko taip, kad vi­sos mi­nė­to­sios pa­ra­mos prie­mo­nės pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą ir tik išau­gi­no ne­dar­bą, nors ti­kė­ta­si prie­šin­go efek­to.
„Mū­sų įmo­nėms šian­dien trūks­ta apie 100 dar­buo­to­jų. Ma­tant ne­dar­bo sta­tis­ti­ką at­ro­do, kad prie var­tų tu­rė­tų sto­vė­ti no­rin­čių­jų dirb­ti ei­lė, bet jos nė­ra“, – ko­men­ta­vo Ta­ry­bos na­rys ir „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės bend­ra­tur­tis Liu­das Skie­rus.
„Taip, jūs vi­siš­kai tei­sus“, – su­ti­ko D. Ša­ki­nie­nė, ir pa­ci­ta­vo Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Da­no Ar­laus­ko žo­džius, kad šios iš­mo­kos vis tik yra ne­dar­bo spąs­tai. Jos ne­mo­ty­vuo­ja žmo­nių dirb­ti.
Po­li­ti­kui ir vers­li­nin­kui rū­pė­jo iš­girs­ti, ar šios „ska­ti­ni­mo“ prie­mo­nės iš­liks ir ki­tais me­tais. „Kol bus no­rin­čių­jų mo­kėt, tol ir bus no­rin­čių­jų gau­ti“, – pa­šmaikš­ta­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. D. Ša­ki­nie­nė pri­dū­rė, kad kol kas šios prie­mo­nės pa­tvir­tin­tos ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piui. Pan­de­mi­nė si­tua­ci­ja ša­ly­je ir pa­ro­dys, kaip bus atei­ty­je.
A. Kli­šo­nis taip pat tei­ra­vo­si, ar nu­ma­ty­ta at­ski­ra pa­ra­ma šie­met gau­siai į Lie­tu­vą grį­žu­siems tau­tie­čiams, iki pan­de­mi­jos dir­bu­siems už­sie­nio ša­ly­se. „Išs­kir­ti­nės pa­ra­mos grįž­tan­tiems emig­ran­tams nė­ra. Jie re­gist­ruo­ja­si mū­sų tar­ny­bo­je ir, kaip vi­si, jei ne­ga­li pre­ten­duo­ti į ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką, gau­na 200 eu­rų dar­bo paieš­kos su­bsi­di­ją“, – paaiš­ki­no D. Ša­ki­nie­nė.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja