Dar viena Savivaldybės įmonė liko be vadovo

„Žemaičio“ nuo­trau­ka
A. Ša­pa­las „Plungės būstui“ va­do­va­vo nuo 2019-ųjų pra­džios
Ket­vir­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Kont­rolės ko­mi­te­to posėdžio me­tu, ap­ta­riant, kaip se­ka­si Sa­vi­val­dybės val­do­moms įmonėms įgy­ven­din­ti kont­ro­lie­rių re­ko­men­da­ci­jas, paaiškė­jo, kad „Plungės būstas“ jau kurį laiką dir­ba be nuo­la­ti­nio va­do­vo.

„Že­mai­čiui“ ėmus aiš­kin­tis si­tua­ciją pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad buvęs „Plungės būsto“ va­do­vas Aud­rius Ša­pa­las iš šių pa­reigų pa­si­traukė ge­gužės 7 dieną. Dar­bo su­tar­tis nu­trauk­ta abiejų ša­lių su­ta­ri­mu.
Ko­kiu pa­grin­du bu­vo grįstas toks su­si­ta­ri­mas, tei­ra­vomės Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no. Jis paaiš­ki­no, esą jo­kio konf­lik­to ne­bu­vo.
„Atė­jo žmo­gus, pa­sakė, kad tu­ri kitų atei­ties planų, kad no­ri ki­tur sa­ve iš­ban­dy­ti. Taip ir at­si­svei­ki­nom“, – teigė M. Kau­nas. Pak­laus­tas, ar turė­jo A. Ša­pa­lui, kaip įmonės va­do­vui, ko­kių prie­kaištų, Sa­vi­val­dybės di­rek­to­rius sakė jo darbą ver­ti­nan­tis ge­rai. Esą įmonė­je daug ką reikė­jo to­bu­lin­ti, ir pa­sta­rai­siais me­tais judė­ta tei­gia­ma link­me.
A. Ša­pa­las „Plungės būstui“ va­do­va­vo nuo 2019-ųjų pra­džios. Jam pa­si­trau­kus, įmonės vai­ras lai­ki­nai, iki kon­kur­so būdu bus pa­rink­tas nau­jas nuo­la­ti­nis va­do­vas, pa­tikė­tas įmonės pro­jektų va­do­vei As­tai Rim­ku­vie­nei.
M. Kau­nas sakė, kad ši spe­cia­listė iki šiol ku­ra­vo dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos klau­si­mus, tad bent jau šio­je sri­ty­je, „Plungės būstui“ li­kus be nuo­la­ti­nio va­do­vo, dar­bai ne­turėtų strig­ti.
Pri­min­si­me, kad tai jau tre­čio­ji Sa­vi­val­dybės įmonė, ne­tu­rin­ti nuo­la­ti­nio va­do­vo. Praė­ju­sių metų pa­va­sarį be di­rek­to­riaus li­ko Plungės au­to­busų par­kas, ru­denį – Plungės ši­lu­mos tink­lai, o da­bar – ir „Plungės būstas“. Šioms įmonėms va­do­vau­ja lai­ki­nie­ji di­rek­to­riai.
Ta­čiau, M. Kau­no tei­gi­mu, si­tua­ci­ja ne­tru­kus turėtų pa­si­keis­ti. Esą Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus naują tvarką, lei­sian­čią su­vie­no­din­ti Sa­vi­val­dybės val­domų įmo­nių va­dovų dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo sis­temą, bus skel­bia­mi kon­kur­sai visų trijų įmo­nių di­rek­to­rių pa­rei­goms ei­ti.