Darbai – ir Plungės rajone

VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja skel­bia su ran­go­vais su­da­riu­si 18 ran­gos darbų su­tar­čių dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo ir pa­pras­to­jo re­mon­to. Vie­na iš su­tar­čių bus įgy­ven­di­na­ma Plungės ra­jo­ne.

VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja skel­bia su ran­go­vais su­da­riu­si 18 ran­gos darbų su­tar­čių dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo ir pa­pras­to­jo re­mon­to. Vie­na iš su­tar­čių bus įgy­ven­di­na­ma Plungės ra­jo­ne.

Su­tar­ti­mi Tel­šiuo­se re­gist­ruo­ta UAB „Sto­ro­ma“ di­rek­ci­jai įsi­pa­rei­go­jo išas­fal­tuo­ti ke­lio Nr. 3217 Gintališkė–Medsėdžiai ruožą nuo 2,671 iki 4,8 ki­lo­met­ro. Dar­bams įmonė turės dau­giau nei mėnesį lai­ko – iki 2023 metų bir­že­lio 18 die­nos.
Darbų vertė – 1,2 mln. eurų.