Darželinukai varvina seilę prie vis dar užrakintos žaidimų aikštelės

Kal­va­riš­kės at­siųs­ta nuo­trau­ka
At­li­kus aikš­te­lės pa­tik­rą, paaiš­kė­jo, jog kai ku­rie jo­je esan­tys įren­gi­niai – vai­kams ne­sau­gūs
Ko­vo pir­mo­ji iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čioms Že­mai­čių Kal­va­ri­jos šei­moms ir pa­tiems ma­žy­liams bu­vo įsi­min­ti­na. Tą­dien du­ris at­vė­rė nau­jo­sios dar­že­lio pa­tal­pos, įkur­din­tos pir­ma­me Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos aukš­te. Per ati­da­ry­mą kal­bė­ta, kad šis dar­že­lis – vie­nas mo­der­niau­sių ne tik Plun­gės kraš­te, bet vi­so­je Že­mai­ti­jo­je. Net­ru­kus ma­žuo­sius kal­va­riš­kius tu­rė­jo džiu­gin­ti ir dar vie­na jiems skir­ta erd­vė – mo­der­ni lau­ko žai­di­mo aikš­te­lė, „įsi­tai­siu­si“ prie pat įė­ji­mo į įstai­gą. Bet iki šiol vai­kai tik iš to­lo ga­li pa­si­gro­žė­ti na­me­liu su čiuo­žyk­la, spy­ruok­li­niu ark­liu­ku ir ki­ta jiems skir­ta įran­ga, ku­rią sau­go spy­na už­ra­kin­ta tvo­ra. Ko­dėl? Aikš­te­lė, nors ir nau­ja, bet ne­sau­gi, to­dėl ja nau­do­tis drau­džia­ma.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Pa­sak gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Z. Gar­ben­čiaus, si­tua­ci­ja ne­ma­lo­ni vi­siems

Ne­be­ti­ki pa­ža­dais

To­kia si­tua­ci­ja la­bai liū­di­na dar­že­li­nu­kus. Vai­ku­čiai iš­pū­tę aky­tes žiū­ri į gra­žiai įreng­tą aikš­te­lę, bet ne­ga­li ja nau­do­tis. Tė­vams ir auk­lė­to­joms ten­ka ko­ne kas­dien at­plėš­ti ma­žuo­sius nuo jiems skir­tą erd­vę sau­gan­čios tvo­ros ir aiš­kin­ti, kad kol kas ten – ne­ga­li­ma.

O tė­vai ir to­liau „mai­ti­na­mi“ pa­ža­dais , kad jau ne­tru­kus aikš­te­lė bus iki ga­lo su­tvar­ky­ta ir jų at­ža­los pa­ga­liau jo­je ga­lės žais­ti.

Pas­ku­ti­nė da­ta, iki ku­rios ža­dė­ta vis­kuo pa­si­rū­pin­ti, bu­vo lapk­ri­čio 30-oji. Kaip ži­nia, jau bai­gia įpu­sė­ti ir gruo­dis, bet taip nie­kas ir ne­pa­ju­dė­jo. Tai ne juo­kais pa­pik­ti­no vie­ną ma­my­tę, ku­ri nu­ta­rė ne­be­ty­lė­ti. So­ti pa­ža­dų kal­va­riš­kė krei­pė­si į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją, ti­kė­da­ma­si, kad šio­je si­tua­ci­jo­je pa­sku­ti­nis gink­las – vie­šu­mas.

Re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me laiš­ke mo­te­ris ra­šo: „Praei­tų me­tų ko­vo 1 d. Plun­gės ra­jo­ne, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pa­tal­po­se, bu­vo ati­da­ry­tas nau­jai įreng­tas lop­še­lis-dar­že­lis. Praė­jus vos ne me­tams, mū­sų vai­kai vis dar yra neį­lei­džia­mi į lau­ko aikš­te­lę, nes ji nea­ti­tin­ka sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

Tė­ve­liams bu­vo ža­dė­ta iki šių me­tų lapk­ri­čio 30 d. iš­tai­sy­ti vi­sas klai­das ir įleis­ti vai­kus į ap­tver­tą žai­di­mų aikš­te­lę. Kol kas ten vis dar ka­bo spy­na... Nau­jas ter­mi­nas – „iki Nau­jų me­tų“.... Ir taip vis tem­pia tem­pia ter­mi­nus. Ne­si­no­ri nei ei­ti šauk­ti, nei pyk­tis, bet jau at­si­bo­do ma­ty­ti vai­kus, ei­nan­čius ap­link tvo­rą ir var­vi­nan­čius sei­lę į nau­ją­ją aikš­te­lę. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te apie tai pa­ra­šy­ti laik­raš­ty­je? Gal kaž­kas pa­ju­dė­tų, nes ži­niask­lai­da ir vie­šu­mas bū­na ge­riau­si „vais­tai“.

Skau­du vi­siems

Ar tai, ką laiš­ke iš­dės­tė kal­va­riš­kė, yra tie­sa, „Že­mai­tis“ klau­sė M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos, po ku­rios sto­gu įkur­din­tas dar­že­lis, di­rek­to­riaus Ze­no­no Gar­ben­čiaus. Va­do­vas ne­nei­gė, kad su aikš­te­le iš­ties yra pro­ble­mų. Esą dėl jo­je su­mon­tuo­tų ne­sau­gių įren­gi­nių ji šiuo me­tu už­ra­kin­ta.

O kaip nu­ti­ko, kad vai­ku­čiams skir­to­je erd­vė­je „iš­dy­go“ tie ne­sau­gūs įren­gi­niai? Di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad žai­di­mų komp­lek­sas bu­vo nu­pirk­tas praė­ju­sių me­tų spa­lio ar lapk­ri­čio mė­ne­sį, o tų pa­čių me­tų gruo­džio mė­ne­sį pa­si­kei­tė jį su­da­ran­tiems įren­gi­mams ke­lia­mi sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Apie tai su­ži­no­ta tik po tik­rin­to­jų iš­va­dų.

„Nors įren­gi­niai įsi­gy­ti praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, juos mon­tuo­ti nu­spręs­ta su­lau­kus pa­va­sa­rio. Juk ne­tie­si dan­gos į pur­vy­ną. Aikš­te­lė­je esan­čių įren­gi­nių sau­gu­mui įver­tin­ti iš­si­kvie­tė­me tuo už­sii­man­čią įmo­nę. Ji tei­kė­si at­vyk­ti tik lie­pos mė­ne­sį. Dėl to dar il­giau vis­kas už­si­tę­sė.

At­vy­kę tik­rin­to­jai ap­žiū­rė­jo aikš­te­lę, at­li­ko tik­ri­ni­mus. Už vi­sa tai jiems bu­vo su­mo­kė­ta ir lauk­ta tei­gia­mo at­sa­ky­mo, lei­sian­čio nau­do­tis aikš­te­le. Juk nie­kas ne­pa­gal­vo­jo, kad nau­ji įren­gi­niai ga­li bū­ti ne­sau­gūs. Bet paaiš­kė­jo, kad, pa­gal nau­juo­sius rei­ka­la­vi­mus, ga­li.

Šiai die­nai ga­liu pa­sa­ky­ti tiek tiek, kad lau­kia­me, kol aikš­te­lė pa­ga­liau bus su­tvar­ky­ta ir taps sau­gi vai­kams. Kad tai dar šiek tiek ga­li už­truk­ti, in­for­ma­vau ir tė­vus. Ži­no­ma, jie ne­si­džiau­gia to­kia si­tua­ci­ja. Ir ji iš­ties yra skau­di bei ne­ma­lo­ni vi­siems – ir įstai­gai, ir tė­vams, ku­riems gai­la sa­vo vai­ku­čių, tryp­čio­jan­čių prie žai­di­mų aikš­te­lės“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Apie kal­va­riš­kių dar­že­liui pri­klau­san­čios aikš­te­lės įren­gi­mo ypa­tu­mus klau­sė­me ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio. Šis pa­ti­ki­no, kad dar rug­sė­jo mė­ne­sį įstai­gos va­do­vas in­for­ma­vo, jog vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė vis dar nė­ra „praė­ju­si“ pa­tik­ri­ni­mo ir dėl to nė­ra gau­tas lei­di­mas ja nau­do­tis. Apie tai ve­dė­jas esą kal­bė­jo­si su Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tais, ku­rie tie­sio­giai rū­pi­na­si šiuo rei­ka­lu.

„Spa­lio 9 d. ga­vau in­for­ma­ci­ją iš Vie­tos ūkio sky­riaus, jog įmo­nė, ku­ri at­sa­kin­ga už įran­gą, iš­tai­sys de­fek­tus iki lapk­ri­čio 31 d.“, – aiš­ki­no ve­dė­jas ir pri­dū­rė tik iš mū­sų, žur­na­lis­tų, su­ži­no­jęs, kad iki šiol nie­kas ne­pa­da­ry­ta. Su­si­sie­kęs su at­sa­kin­gais spe­cia­lis­tais, G. Ri­mei­kis sa­kė, jog pa­sku­ti­nis ter­mi­nas, iki ku­rio ža­da­ma su­tvar­ky­ti kal­va­riš­kių dar­že­li­nu­kų aikš­te­lę, yra šių me­tų pa­bai­ga.

Sa­vo kal­tės neįž­vel­gia

Ži­no­ma, no­rė­jo­si iš­girs­ti ir dar­že­lio pa­tal­pų bei žai­di­mų aikš­te­lės ran­gos dar­bus at­li­ku­sios už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „RDA sta­ty­ba“ po­zi­ci­ją. Su­si­sie­kus su jos va­do­vu Ro­mual­du Čia­pu, iš­gir­do­me tą pa­tį, ką aiš­ki­no Z. Gar­ben­čius. Esą aikš­te­lės įren­gi­niai nu­pirk­ti per­nai ru­de­nį, o jau gruo­džio mė­ne­sį pa­si­kei­tė jiems ke­lia­mi sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai.

„Kai mes už­sa­kė­me tuos įren­gi­nius, dar ga­lio­jo anks­tes­ni stan­dar­tai. Tik kai vis­kas bu­vo su­mon­tuo­ta, tiks­liau – at­li­kus pa­tik­rą, paaiš­kė­jo, jog du įren­gi­niai nea­ti­tin­ka nau­jų­jų stan­dar­tų. Vie­nas iš jų – su­ktu­kas, ku­ris bu­vo su­tvar­ky­tas iš­kart pa­kei­čiant vai­rą. Sut­var­kė­me, nors vi­sus ser­ti­fi­ka­tus mes tu­rė­jo­me ir vis­kas ati­ti­ko pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją.

No­riu, kad tei­sin­gai ma­ne su­pras­tu­mė­te – mes ne­pa­žei­dė­me nie­ko, nes pa­sta­tė­me to­kį žai­di­mo aikš­te­lės komp­lek­są, koks bu­vo nu­ma­ty­tas pro­jek­te. Bu­vo ir au­to­ri­nė pro­jek­tuo­to­jų, ir tech­ni­nė prie­žiū­ra. Dėl to pa­da­ry­ti kaž­ką sa­vaip ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bės“, – kal­bė­jo ran­go­vo at­sto­vas.

Vis­kas šio­je vie­to­je kaip ir aiš­ku. Tik ko­dėl iki šiol aikš­te­lė ne­sut­var­ky­ta pa­gal nau­juo­sius rei­ka­la­vi­mus? Ko­dėl tiek vis­kas už­si­tę­sė? R. Čia­pas, iš­gir­dęs šiuos klau­si­mus, vėl kar­to­jo sa­vo už­bur­tą fra­zes, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė nie­ko ne­pa­žei­dė. Esą įren­gi­nių tie­kė­jai – len­kai. To­dėl nė­ra vis­kas taip grei­tai tvar­ko­ma.

„RDA sta­ty­ba“ va­do­vas sa­kė, kad pa­sku­ti­nis ga­ran­ti­nis raš­tas pra­tęs­tas iki šių me­tų pa­bai­gos. Iki tol pri­va­lo­ma iki ga­lo su­tvar­ky­ti kal­va­riš­kių dar­že­li­nu­kų aikš­te­lę. R. Čia­pas pa­ti­ki­no, kad dės vi­sas pa­stan­gas, jog tai bū­tų pa­da­ry­ta dar grei­čiau.

Jis ti­ki­no, kad pa­sku­ti­nio po­kal­bio su tie­kė­jais me­tu pa­sta­rie­ji pa­si­ža­dė­jo iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos vis­kuo pa­si­rū­pin­ti. Esą ant­ra­die­nį (tai yra jau šian­dien – aut. pa­st.) į Vil­nių at­va­žiuos vil­ki­kas su rei­ka­lin­go­mis su me­džia­go­mis. Tad ne­tru­kus jos pa­sieks ir Že­mai­čių Kal­va­ri­ją. O dar­bai neužt­ruks, nes bus tvar­ko­mi tie pa­tys įren­gi­niai.

Tie­sa, ran­go­vų at­sto­vas ak­cen­ta­vo ir tai, kad net ir su­tvar­kius vis­ką, aikš­te­le nau­do­tis dar ku­rį lai­ką ne­bus ga­li­ma. Rei­kės pa­lauk­ti tik­rin­to­jų iš­va­dų. O šie vis­ką mi­li­met­rais iš­ma­tuo­ja ir ar­ba „lai­mi­na“ aikš­te­lės eksp­loa­ta­vi­mą, ar­ba jį už­drau­džia. O dar kol tei­kia­si at­va­žiuo­ti...

„Iš sa­vo pu­sės pa­si­ža­du kas­dien kont­ro­liuo­ti vi­są šią si­tua­ci­ją, kad pa­ga­liau vis­kas pa­ju­dė­tų. Jei vis­kas tik nuo mū­sų pri­klau­sy­tų, tai jau bū­tų ga­li­ma aikš­te­le nau­do­tis“, – kal­bė­jo R. Čia­pas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.