Du vasaros mėnesius vaikus priims, trečią – atostogaus

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis rugpjū­čio mėnesį ne­dirbs
Va­sa­ra – ato­stogų me­tas. O ilsė­tis no­ri ne tik tėve­liai, bet ir jų vai­kus dar­že­liuo­se pri­žiū­rin­tys auklė­to­jai. Pri­ta­ri­mo iš­leis­ti dar­buo­to­jus ato­stogų visą rugpjūtį Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu pra­šė Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­torė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiutė. Ir tam Ta­ry­bos na­riai pri­tarė, nors kiek anks­čiau, po­sėdžiau­jant Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams, dėl to bu­vo iš­ki­lu­si dis­ku­si­ja.Dar­buo­to­jai – per­vargę

Ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu S. Ste­po­na­vi­čiutė kalbė­jo, jog iš­leis­ti dar­buo­to­jus pailsė­ti – būti­na. Mat pra­ėju­siais me­tais jos va­do­vau­ja­mas dar­že­lis dir­bo iš­ti­sus me­tus ir dar­buo­to­jai tu­ri net ir per­nykš­čių ne­pa­nau­dotų ato­stogų, vi­du­ti­niš­kai – 
po 10 dienų. Be to, pa­sak di­rek­torės, per­nai rugpjūtį dar­želį lankė tik 34 dar­že­li­nu­kai. Norė­da­mi juos pa­mai­tin­ti, pri­žiūrė­ti bei pa­lai­ky­ti įstai­go­je tvarką, į darbą turė­jo ei­ti pa­na­šus skai­čius dar­buo­tojų.
„Ne­la­bai ap­si­mo­ka“, – kalbė­jo įstai­gos va­dovė. „Esam vi­si pa­vargę, grupės – pil­nos nuo pat rugsė­jo, si­tua­ci­ja pa­kan­ka­mai sun­ki“, – sakė ji.
Pailsė­ti rei­kia ne tik dar­buo­to­jams, bet ir pa­tiems vai­kams būti­na at­si­pūsti nuo re­ži­mo, kas­die­nio kėli­mo­si, su šei­ma pa­si­džiaug­ti tei­kia­mais va­sa­ros ma­lo­nu­mais.
Toks di­rek­torės pa­si­sa­ky­mas su­do­mi­no ko­mi­te­to narį Al­gi­mantą Mickų. Jis stebė­jo­si, kad tris­de­šim­čiai vaikų pri­žiūrė­ti rei­ka­lin­gas toks pa­ts dar­buo­tojų skai­čius.
S. Ste­po­na­vi­čiutė paaiš­ki­no, jog iš pa­žiū­ros ir ne­di­de­liam būriui vaikų ap­tar­nau­ti rei­kia iš­ties ne­ma­žai dar­buo­tojų. Juk kal­ba­ma ne vie­na apie auklė­to­jas, bet apie visą dar­že­lio per­so­nalą.
„Ar čia tik su dar­buo­tojų ato­sto­go­mis su­si­ję, o gal nu­si­ma­to re­mon­tai?“ – pla­čiau dėl dar­že­lio pa­si­rin­ki­mo ne­dirb­ti rugpjūtį tei­ra­vo­si A. Mic­kus.
„Kos­me­tinį tu­rim pa­si­da­ry­ti, nes per­nai dir­bom ir ne­la­bai turė­jom. O re­mon­tai tiek metų ne­da­ry­ti, tai at­si­ran­da vietų, kur pa­re­mon­tuo­ti. Kai vai­kai yra pa­tal­po­se, ne­ga­lim at­lik­ti to­kių darbų“, – si­tua­ciją aiš­ki­no di­rek­torė.


Dėl rugpjū­čio neat­sik­lausė

Me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui rūpėjo iš­girs­ti, ką dėl dar­že­lio dar­bo va­sa­ros me­tu ma­no pa­tys vaikų tėvai, mat jų bu­vo klaus­ta.
Anot di­rek­torės, bir­želį dar­želį lan­ky­ti ke­ti­na 190 vaikų, liepą – apie 120, o dėl rugpjū­čio, pa­si­ro­do, tėve­lių nuo­monės neat­sik­laus­ta.
„Nek­lausėm, nes ti­kimės visų jūsų su­pra­ti­mo ir no­rim paa­tos­to­gau­ti“, – tei­si­no­si S. Ste­po­na­vi­čiutė.
Ko­mi­te­to na­rys Sau­lius Jo­nu­šas sakė šiai min­čiai pri­ta­rian­tis, ta­čiau A. Mic­kus bu­vo ki­to­kios nuo­monės.
„Pas mus įmonėj dir­ba 100 žmo­nių. Tai ką – už­da­rom visą mėnesį įmonę ir vi­si ato­sto­gau­jam? Taip nėra. Ieš­kom būdų, kad įmonė dirbtų, o žmonės vis tiek ato­sto­gau­ja. Pa­gal gra­fiką. Ir ne­būti­nai bir­že­lio, lie­pos ar rugpjū­čio mėne­siais“, – ne­vy­nio­jo į vatą A. Mic­kus.
Nors jam im­ta sa­ky­ti, kad ko­mer­cinė­je įmonė­je sąly­gos ki­tos, o ir ato­stogų auklė­to­jai tu­ri kur kas dau­giau nei ki­ti, at­ro­do, toks dar­že­lio spren­di­mas ne itin pa­ti­ko ir pa­čiam me­rui.
A. Čer­nec­kis bu­vo tos nuo­monės, jog reikėtų tėve­lių at­si­klaus­ti ir dėl rugpjū­čio mėne­sio. Jei at­si­ras bent 30 vaikų, ku­rių tėve­liai tuo me­tu dirbs ir tik­rai ne­turės, kur at­ža­las pa­lik­ti, esą reikėtų kaž­kaip spręsti pro­blemą dėl dar­že­lio dar­bo. Nors kalbė­jo pui­kiai su­prantąs ir iš­var­gu­sius dar­buo­to­jus.


Tėvai turės pri­sta­ty­ti pa­žy­mas

Ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu S. Ste­po­na­vi­čiutė sakė po ko­mi­te­to po­sėdžio dėl dar­že­lio dar­bo šiek tiek su tėvais kalbė­ju­si ir ma­no, jog trys de­šim­tys vaikų tą mėnesį į dar­želį tik­rai ne­su­si­rinks.
Po to­kio pa­ti­ki­ni­mo Ta­ry­bos na­riai pri­tarė, jog Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio dar­buo­to­jai rugpjūtį leistų ato­sto­gau­da­mi. Anot Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jos Li­di­jos Rėka­šienės, per 20 sa­vi­val­dybės gy­va­vi­mo me­tu 18 iš jų dar­že­lis vi­sa­da išei­da­vo mėne­siui ato­stogų ir pro­blemų dėl to ne­kil­da­vo, todėl ne­ma­nan­ti, kad jų bus ir da­bar.
Tai­gi rugpjūtį dar­že­lis ne­dirbs, bir­že­lio mėnesį veiks įpras­ti­ne tvar­ka, o liepą jį galės lan­ky­ti tik tie vai­kai, ku­rių tėvai, įtėviai ar globė­jai ne­turės ga­li­my­bių dirb­ti nuo­to­li­niu būdu ir pa­teiks tai įro­dan­čią pa­žymą iš dar­bo­vietės.
Šiuo Ta­ry­bos spren­di­mu taip pat nu­sta­ty­tas 20-ies eurų pa­pil­do­mas mėne­si­nis mo­kes­tis mais­to pa­ruo­ši­mo ir vai­ko iš­lai­ky­mo iš­lai­doms iš da­lies pa­deng­ti, jei­gu vai­kas dar­želį lan­kys visą mėnesį. Lan­ky­mo lai­kas ga­li būti ir trum­pes­nis (tuo­met mo­kes­tis ma­ži­na­mas), bet ne­truk­ti ma­žiau nei 10 dienų. Dau­gia­vaikėms šei­moms, au­gi­nan­čioms tris ir dau­giau vaikų, mo­kes­tis ma­ži­na­mas per­pus.
Tie­sa, jį reikės su­mokė­ti iš anks­to – iki bir­že­lio 25 die­nos, tad jei tėve­liai per­si­gal­votų dėl dar­že­lio lan­ky­mo, su­mokėtų pi­nigų jau ne­galės su­si­grąžin­ti.