Eko­lo­ginę ga­mybą Lie­tu­vo­je ser­ti­fi­kuo­ja vie­nin­telė įstai­ga „Ekoag­ros“

Nuot­rau­ka iš www.ma­nad­rinks.com
Eko­lo­gi­jos ser­ti­fi­katą tu­rin­tis pro­duk­tas bus pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je
Prieš 24 me­tus Kau­ne bu­vo įsteig­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se eko­lo­giškų pro­duktų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga „Ekoag­ros“. Žemės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu 2000 m. jai su­teik­tos teisės vyk­dy­ti ser­ti­fi­ka­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas pa­gal pa­tvir­tin­tas Eko­lo­gi­nio žemės ūkio tai­syk­les ir su­teik­tas ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos ko­das LT-EKO-001. Iki šiol tai yra vie­nin­telė ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je, tu­rin­ti teisę ser­ti­fi­kuo­ti eko­lo­ginę ga­mybą.

Būti­na dek­la­ruo­ti eko­lo­gi­nius plo­tus

Ba­land­žio 12 d. pra­si­de­da pa­sėlių dek­la­ra­vi­mas, tad vi­siems, no­rin­tiems gau­ti eko­lo­ginės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­katą bei pa­ramą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­monę „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“, būti­na ser­ti­fi­kuo­ti sa­vo plo­tus. Iš­duo­ti eko­lo­ginės ga­my­bos ser­ti­fi­katą ga­li tik įstai­ga „Ekoag­ros“.
Re­mian­tis VšĮ „Ekoag­ros“ duo­me­ni­mis, 2020 m. ser­ti­fi­kuo­tas pa­gal eko­lo­gi­nei žemės ūkio ga­my­bai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus plo­tas su­darė 235 570,33 ha (be žu­vi­nin­kystės), ser­ti­fi­kuotų pir­minės ga­my­bos su­bjektų skai­čius (be žu­vi­nin­kystės) – 2 199 vnt. Re­mian­tis Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros duo­me­ni­mis, 2020 m. dek­la­ruo­tas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­monę „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“ plo­tas su­darė 188 486,35 ha, pa­teik­ta 1 956 pa­raiš­kos.

Kodėl eko­lo­giš­ka pro­duk­ci­ja yra ser­ti­fi­kuo­ja­ma?

Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sau­ly­je žmo­nių po­žiū­ris į mi­tybą spar­čiai kei­čia­si. Vis la­biau ren­ka­ma­si svei­kesnė mi­ty­ba, ko­ky­biš­ki ir eko­lo­giš­ki pro­duk­tai. Be to, kli­ma­to kai­tos, ap­lin­kos už­terš­tu­mo pro­blemų kon­teks­te au­ga vi­suo­menės sąmo­nin­gu­mas ap­lin­ko­sau­gos at­žvil­giu – vis daž­niau pir­me­nybė tei­kia­ma ir pro­duk­tams, pa­ga­min­tiems pa­lan­kesnė­mis gam­tai tech­no­lo­gi­jo­mis.
Kaip aiš­ki­na VšĮ „Ekoag­ros“ di­rek­torė Vir­gi­ni­ja Luk­šienė, at­lik­tas vi­suo­menės nuo­monės ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai do­mi­si pro­duktų su­dėti­mi, kil­me, ga­my­bos būdais, tuo, ką reiš­kia įvairūs stan­dar­tai ir ženk­lai ant pro­duktų eti­ke­čių.
„Au­gantį var­to­ji­mo po­reikį sie­kia pa­ten­kin­ti žemės ūkio ir mais­to pro­duktų ga­min­to­jai. Štai čia tam­pa svar­bus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­muo. Rei­kia tam tikrų prie­mo­nių, ga­ran­tuo­jan­čių var­to­to­jui, jog jis tik­rai per­ka eko­lo­giš­kus pro­duk­tus. Ši pro­duk­ci­ja yra griež­tai kont­ro­liuo­ja­ma, ser­ti­fi­kuo­ja­ma ir spe­cia­liai ženk­li­na­ma. Ser­ti­fi­ka­vi­mo tiks­las – su­teik­ti vi­soms suin­te­re­suo­toms ša­lims pa­si­tikė­ji­mo, jog pro­duk­tas, pro­ce­sas ar pa­slau­ga ati­tin­ka nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus“, – sakė V. Luk­šienė.

Svar­bus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­muo

Kaip aiš­ki­no MB „Sul­čių fab­ri­kas“, ku­rio­je ga­mi­na­mos lie­tu­viš­kos natū­ra­lios sul­tys ir eko­lo­giš­ki vai­sių kok­tei­liai, rin­ko­da­ros va­do­vas An­ta­nas Rimd­žius, eko­lo­gišką pro­duktą ga­mi­nan­tys vers­li­nin­kai su­lau­kia di­des­nio var­to­tojų pa­si­tikė­ji­mo, kai tas pro­duk­tas yra ser­ti­fi­kuo­tas. „Mūsų pro­duk­tai tu­ri kur kas dau­giau vertės nei pa­pras­ti“, – tvir­ti­no A. Rimd­žius. Pa­sak jo, kiek­vie­na ša­lis tu­ri sa­vo mais­to ko­kybės ir sau­gos tai­syk­les, o žmonės, ku­rie gy­ve­na to­li nuo mūsų, ne­ži­no visų su­bti­ly­bių.
„Ta­čiau, kai pa­sa­ko­me, jog mes tu­rim pa­ga­mintų sul­čių eko­lo­gi­jos ser­ti­fi­katą, – tai jau rim­tas pa­reiš­ki­mas, kad mūsų pro­duk­tas bus pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tvir­ti­no „Sul­čių fab­ri­ko“ at­sto­vas. Jis pri­dūrė, kad ma­žiems vers­li­nin­kams pa­sau­linė­je ar eu­ro­pinė­je rin­ko­je di­desnės ga­li­mybės kon­ku­ruo­ti tik dėl to, kad pro­duk­tas yra ko­ky­biš­kas ir ser­ti­fi­kuo­tas kaip eko­lo­giš­kas. „Tik ser­ti­fi­kuo­ti pro­duk­tai įgau­na ko­kybės ženklą tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je“, – pri­sta­ty­da­mas svarbų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­menį pa­brėžė kėdai­nie­tis vers­li­nin­kas A. Rimd­žius.

Eko­lo­ginės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­ma ir sche­ma

Pa­sak „Ekoag­ros“ di­rek­torės V. Luk­šienės, vi­si su eko­lo­giš­kais pro­duk­tais dir­ban­tys ūkio su­bjek­tai yra įtrauk­ti į kont­rolės sis­temą, jų veik­la tik­ri­na­ma, o pro­duk­tai ser­ti­fi­kuo­ja­mi. „Eko­lo­ginė ga­my­ba api­ma vi­sus eta­pus: nuo pir­minės pro­duk­to ga­my­bos iki per­dir­bi­mo, sau­go­ji­mo, trans­por­ta­vi­mo, par­da­vi­mo ar tie­ki­mo var­to­to­jui“, – kaip vei­kia eko­lo­ginės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­ma ir sche­ma, aiš­ki­no V. Luk­šienė.
Anot jos, sche­ma vei­kia taip: pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus ir prin­ci­pus, bend­rus vi­sam Eu­ro­pos Sąjun­gos eko­lo­gi­niam sek­to­riui, nu­sta­to Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les Lie­tu­vo­je ren­gia ir tvir­ti­na Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja, o ser­ti­fi­ka­vimą ir kont­rolę vyk­do VšĮ „Ekoag­ros“.

Eko­lo­ginę ga­mybą Lie­tu­vo­je ser­ti­fi­kuo­ja tik „Ekoag­ros“

„Mums la­bai svar­bu neap­vil­ti var­to­tojų lūkes­čių, kad ser­ti­fi­ka­vimą at­lie­ka­me kom­pe­ten­tin­gai ir ko­ky­biš­kai. Per 24 veik­los me­tus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga au­go, plėtėsi ir stiprė­jo. Be pa­grin­di­nių, išplėtė­me ir įvai­rių pa­pil­domų pa­slaugų, rei­ka­lingų pa­reiškė­jams ir pa­de­dan­čių jiems leng­viau rea­li­zuo­ti sa­vo pro­duk­ciją, spektrą. Pa­vyzd­žiui, pa­de­da­me jiems ser­ti­fi­kuo­tis pa­gal dau­gybę kitų ša­lių na­cio­na­li­nių ir pri­va­čių stan­dartų, – aiš­ki­no va­dovė. – Da­bar tu­ri­me apie 3 tūkst. klientų ir apie 70 nuo­la­ti­nių dar­buo­tojų, ku­rių ne­ma­ža da­lis įstai­go­je dir­ba daug metų ir tu­ri su­kaupę di­delę pa­tirtį, rei­ka­lingą su­dėtin­gam ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­sui at­lik­ti.“
Vie­nas svar­biau­sių „Ekoag­ros“ veik­los ko­kybės pa­tvir­ti­nimų – Na­cio­na­li­nio ak­re­di­ta­ci­jos biu­ro at­lie­ka­mas iš­sa­mus veik­los ver­ti­ni­mas ir su­tei­kia­ma ak­re­di­ta­ci­ja. Įga­lio­ji­mai tik­rin­ti yra išs­kir­ti­nai su­tei­kia­mi tik kom­pe­ten­ci­jas tu­rin­čioms kont­rolės įstai­goms. Ak­re­di­ta­vi­mo cik­las trun­ka pen­ke­rius me­tus ir per tiek lai­ko at­lie­ka­mas vi­siš­kas veik­los pe­rak­re­di­ta­vi­mas. Per tuos pen­ke­rius me­tus dar kas­met vyk­do­ma ir nuo­la­tinė prie­žiū­ra.
Pirmą­kart įstai­gos ak­re­di­ta­ci­ja gau­ta 2005 me­tais. Pas­tarąjį kartą ak­re­di­ta­ci­ja pra­tęsta pra­ėju­siais me­tais ir ga­lios iki 2025-ųjų.

Vie­nin­telė įstai­ga

Kodėl Lie­tu­vo­je eko­lo­ginę ga­mybą ga­li ser­ti­fi­kuo­ti vie­nin­telė įstai­ga, at­sakė Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, ku­rie tvir­ti­no, jog kiek­vie­na Eu­ro­pos Sąjun­gos (ES) vals­tybė narė ski­ria kom­pe­ten­tingą ins­ti­tu­ciją, ku­ri pri­sii­ma ga­lu­tinę at­sa­ko­mybę už tai, kad būtų lai­ko­ma­si ES eko­lo­ginės ga­my­bos tai­syk­lių. Ši kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja sa­vo vaid­menį ga­li de­le­guo­ti: A) vie­nai ar dau­giau pri­va­čiųjų kont­rolės įstaigų; B) vie­nai ar dau­giau viešųjų kont­rolės ins­ti­tu­cijų; C) miš­riai pri­va­čių kont­rolės įstaigų ir viešųjų kont­rolės ins­ti­tu­cijų sis­te­mai.
Be­je, skir­tin­go­se ES ša­ly­se yra pa­si­rink­tos skir­tin­gos sis­te­mos. Vie­nos ša­lys tu­ri sis­temą B, kai eko­lo­ginės ga­my­bos kont­rolė yra pa­ves­ta vie­šo­sioms kont­rolės ins­ti­tu­ci­joms, pvz., Da­ni­ja, Suo­mi­ja, Ny­der­lan­dai, Es­ti­ja, Lie­tu­va. Ki­to­se ša­ly­se tai­ko­ma kont­rolės sis­te­ma A, kai kont­rolė pa­ves­ta at­lik­ti pri­va­čioms kont­rolės įstai­goms. Dvi ša­lys – Len­ki­ja ir Is­pa­ni­ja – tu­ri sis­temą C, kai vei­kia vie­šo­ji kont­rolės ins­ti­tu­ci­ja ir pri­va­čios kont­rolės įstai­gos.
Lie­tu­vo­je kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja yra Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja, ji at­sa­kin­ga už ofi­cia­lios kont­rolės ir ki­tos ofi­cia­lios veik­los or­ga­ni­za­vimą eko­lo­ginės ga­my­bos ir ženk­li­ni­mo sri­ty­je. O VšĮ „Ekoag­ros“ yra kont­rolės ins­ti­tu­ci­ja, t. y. vals­tybės vie­šo­ji ad­mi­nist­ra­cinė eko­lo­ginės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo ir eko­lo­giškų pro­duktų ženk­li­ni­mo klau­si­mams skir­ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­riai kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja yra su­tei­ku­si įga­lio­ji­mus šio­je sri­ty­je.
Tai­gi Lie­tu­va įgy­ven­di­na kont­rolės sis­temą B, apie ku­rią yra in­for­muo­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

 

Užs. Nr. 170 r

logo