ES parama – žemės ūkio produktų perdirbėjams

Da­riaus Pa­val­kio (laik­raš­tis „Drau­gas“) aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Dar­ži­nin­kystė – žemės ūkio ša­ka, rei­ka­lau­jan­ti di­de­lių lėšų, tad pa­ra­ma, tei­kia­ma tuo už­sii­man­tiems, tam­pa di­de­le pa­spir­ti­mi
Rugsė­jo 1–30 d. bus prii­ma­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 metų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­rialųjį turtą“ veik­los sritį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į žemės ūkio pro­duktų per­dir­bimą, rin­ko­darą ir (ar­ba) plėtrą“. Šia prie­mo­ne pa­si­nau­do­jo ir tuo la­bai džiau­gia­si žemės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Ja­kiš­kiai“ sa­vi­nin­kai bei na­riai. Jie ti­ki­no, kad be pa­ra­mos būtų sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mos „Ja­kiš­kių“ veik­los per­spek­ty­vos ir iš­li­ki­mas.In­ves­ti­ci­jos pa­de­da iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­giems

Pa­sak ŽŪK „Ja­kiš­kiai“, vei­kian­čio Jo­niš­kio ra­jo­no Ga­tau­čių kai­me, ag­ro­no­mo ir da­li­nin­ko Da­riaus Sto­nio, koo­pe­ra­ty­vas vei­kia jau dau­giau nei dvi­de­šimt metų. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, jog „Ja­kiš­kiai“ bu­vo įkur­ti 1996 me­tais, tik jiems kurį laiką va­do­va­vo ki­ti sa­vi­nin­kai. Prieš še­še­rius me­tus per­pir­kus koo­pe­ra­tyvą, jis bu­vo pra­dėtas gai­vin­ti, priim­ta naujų na­rių. 
D. Sto­nio tei­gi­mu, šiuo me­tu koo­pe­ra­tyvą su­da­ro de­šimt na­rių – smul­kiųjų ūki­ninkų, au­gi­nan­čių įvai­rias dar­žo­ves (mor­kas, bu­rokė­lius, svogū­nus). Dar­žo­ves au­gi­na ir pa­ts koo­pe­ra­ty­vas.
Anot D. Sto­nio, dar­ži­nin­kystė – žemės ūkio ša­ka, rei­ka­lau­jan­ti la­bai di­de­lių in­ves­ti­cijų. Vien rūšia­vi­mo li­ni­jos, net pa­čios pi­giau­sios len­kiš­kos, kai­nuo­ja šim­tus tūkstan­čių eurų, o il­gaam­žiš­kesnės, pa­tva­resnės ir na­šesnės olan­diš­kos – 3–4 kar­tus bran­gesnės. Paš­ne­ko­vas var­di­jo, jog san­dėliai dar­žovėms lai­ky­ti su vėdi­na­mo­mis ir šal­do­mo­mis ka­me­ro­mis taip pat rei­ka­lau­ja did­žiu­lių lėšų. Anot „Ja­kiš­kių“ at­sto­vo, į koo­pe­ra­tyvą su­si­jun­gus ke­liems na­riams, ne tik leng­viau įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ci­jas, bet ir ga­li­ma rin­kai pa­si­ūly­ti di­des­nius dar­žo­vių kie­kius. „O įren­gus sau­go­ji­mo pa­sta­tus, išrū­šia­vus dar­žo­ves, pirkė­jams ga­li­ma tiek­ti ko­ky­biš­kesnę pro­duk­ciją, ją il­giau iš­lai­ky­ti“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Pa­sak D. Sto­nio, šie pri­va­lu­mai rin­ko­je šiuo me­tu la­bai ak­tualūs bei pa­trauklūs tiek per­dirbė­jams, tiek pirkė­jams, be to, jie pa­de­da iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­giems – rin­ka šiuo me­tu rei­ka­lau­ja, kad dar­žovės būtų tie­kia­mos kovo–gegužės mėne­siais, be sau­gyklų tai sun­ku įgy­ven­din­ti.


Leng­viau ryž­tis

D. Sto­nis pa­sa­ko­jo, jog ŽŪK „Ja­kiš­kiai“ KPP pa­ra­ma pa­gal prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­rialųjį turtą“ veik­los sritį ,,Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į žemės ūkio pro­duktų per­dir­bimą, rin­ko­darą ir (ar) plėtrą“ nau­do­jo­si 2018 me­tais. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­ra­mos lėšos bu­vo pa­nau­do­tos svogūnų džio­vyk­los, kon­tei­ne­rių dar­žovėms lai­ky­ti ir perdirbimo–plovimo li­ni­jai įreng­ti.
Koo­pe­ra­ty­vo at­sto­vas teigė, jog be pa­ra­mos būtų ge­ro­kai sun­kiau ryž­tis in­ves­ti­ci­joms – tektų daug svars­ty­ti ir gal­vo­ti. Anot jo, kai yra pa­ra­ma ir jai gau­ti yra nu­sta­ty­ti konk­retūs ter­mi­nai, ten­ka grei­čiau ap­si­spręsti. Bet, pa­sak vy­ro, ži­no­ji­mas, kad ga­li­ma kaž­kuo pa­si­kliau­ti, ge­ro­kai pa­leng­vi­na spren­dimą. „Tai pa­de­da ženg­ti pirmą žingsnį. – kalbė­jo D. Sto­nis. – Ki­ta ver­tus, pa­ra­ma tik­rai fi­nan­siš­kai stip­riai pri­si­de­da prie vers­lo plėtros, todėl tai tik­rai di­delė pa­gal­ba iš­lik­ti rin­ko­je ir įsit­vir­tin­ti.“


Pa­di­din­ta vie­no pro­jek­to su­ma

Šiuo pa­raiškų pri­ėmi­mo eta­pu veik­los sri­čiai įgy­ven­din­ti skir­ta 16,89 mln. Eur pa­ra­mos lėšų iš Eu­ro­pos žemės ūkio fon­do kai­mo plėtrai ir Lie­tu­vos vals­tybės biud­že­to. Pa­raiš­kas ga­li teik­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, už­sii­man­tys žemės ūkio pro­duktų per­dir­bi­mu ir (ar­ba) rin­ko­da­ra, žemės ūkio veik­la ir per­dir­ban­tys dalį val­do­je užau­gin­tos pro­duk­ci­jos bei pla­nuo­jan­tys už­siim­ti žemės ūkio pro­duktų per­dir­bi­mo ir (ar) rin­ko­da­ros veik­la. Atk­reip­ti­nas dėme­sys, jog pa­raiš­kos, pa­teik­tos kar­tu su par­tne­riais, yra ne­tin­ka­mos. Pa­raiš­kos prii­ma­mos Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros (NMA) te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se.
Dar vie­nas svar­bus niuan­sas – ne­re­mia­mas pir­mi­nis per­dir­bi­mas, kai ap­do­ro­ji­mo, ap­dir­bi­mo, pir­mi­nio tvar­ky­mo me­tu ne­kei­čia­ma žemės ūkio pro­duk­to che­minė su­dėtis. Pa­gal prie­monės veik­los sritį re­mia­ma veik­la: vai­sių, uogų, dar­žo­vių, mėsos, pie­no per­dir­bi­mas ir (ar­ba) rin­ko­da­ra, jų per­dir­bi­mo pro­ce­se su­si­da­riu­sių at­liekų per­dir­bi­mas; kitų Su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Sąjun­gos vei­ki­mo I prie­de iš­var­dytų pro­duktų per­dir­bi­mas ir (ar­ba) rin­ko­da­ra, jų per­dir­bi­mo pro­ce­se su­si­da­riu­sių at­liekų per­dir­bi­mas; tre­čios ka­te­go­ri­jos ša­lu­ti­nių gyvū­ni­nių pro­duktų per­dir­bi­mas ir (ar­ba) rin­ko­da­ra.
Dar vie­na svar­bi nau­jovė šia­me pa­raiškų tei­ki­mo eta­pe – did­žiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 1 mln. Eur (anks­čiau – 400 tūkst. Eur). Vie­nam ju­ri­di­niam as­me­niui pa­ra­ma ga­li siek­ti tik iki 4 mln. Eur pa­gal šią veik­los sritį 2014–2020 metų lai­ko­tar­piui. Ju­ri­di­niams as­me­nims, ku­rie žemės ūkio pro­duktų per­dir­bi­mo me­tu pa­ga­mi­na ga­lu­tinį pro­duktą, ne­pa­ten­kantį į Su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Sąjun­gos vei­ki­mo I prie­dą, ta­čiau skirtą mais­tui ir (ar­ba) pa­ša­rams, tai­ko­mos ne­reikš­min­gos (de mi­ni­mis) vals­tybės pa­gal­bos reg­la­men­to nuo­sta­tos – 200 tūkst. Eur vie­nam pro­jek­tui ir iki 4 mln. Eur pa­gal šią veik­los sritį 2014–2020 metų lai­ko­tar­piui.
Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – 50 pro­c. tin­kamų fi­nan­suo­ti iš­laidų (išs­ky­rus at­ve­jus, kai pra­šo­ma ma­žes­nio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo).

Užs. Nr. 428 r

logo