Gal pagaliau sutvarkys rampą prie „Ryto“ mokyklos?

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Šiuo me­tu ram­pa va­žinė­ti – pa­vo­jin­ga
Sužibo viltis, jog pagaliau bus sutvarkyta avarinės būklės riedutininkų-riedlentininkų rampa, esanti prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos. Tokia galimybė atsirado vienai iš Plungėje veikiančių įmonių panorus prisidėti prie plungiškių gerovės kūrimo. Kol kas neįvardijama bendrovė kuriai nors miesto erdvei sutvarkyti ar naujai įrengti žada skirti 5 tūkst. eurų.

Apie tai ant­ra­dienį per Spor­to ta­ry­bos po­sėdį kalbė­jo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas. Anot jo, ši įmonė šie­met nu­tarė at­si­sa­ky­ti kalė­di­nio ren­gi­nio ir jam nu­ma­ty­tus pi­ni­gus skir­ti ko­kiam nors pro­jek­tui, kurį įgy­ve­ndi­nus plun­giš­kiai galėtų pa­si­džiaug­ti nau­jai su­tvar­ky­ta erd­ve.
M. Čes­naus­kas pa­sa­ko­jo, jog prie­š did­žią­sias metų šven­tes to­kia ini­cia­ty­va ma­lo­niai nu­ste­bi­nu­siai įmo­nei bu­vo pa­teik­ti pa­si­ūly­mai, kur ji galėtų in­ves­tuo­ti sa­vo pi­ni­gus. Siū­ly­ta ap­svars­ty­ti ga­li­mybę pa­sta­ty­ti kokį pa­minklą ar suo­lelį, o gal įreng­ti iš­ma­niąją klasę ku­rio­je nors švie­ti­mo įstai­go­je.
Bet įmo­nei la­biau­siai pa­ti­ko min­tis įreng­ti rampą, skirtą va­žinė­ti rie­du­čiais, ried­lentė­mis bei dvi­ra­čiais. Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­rius pa­si­ūlė ir ke­letą vietų mies­te, kur to­kia aikš­telė galėtų at­si­ras­ti. Tarp jų – te­ri­to­ri­ja prie Aka­de­mi­ko Ad­lo­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos, ša­lia nau­jai įreng­tos krep­ši­nio aikš­telės. Ki­tas va­rian­tas – prie ka­vi­nukės „Ta­ka­va“ esan­čios žaidimų aikš­telės. Pris­ta­ty­ti ir ki­ti pa­si­ūly­mai, tarp ku­rių – ir ga­li­mybė at­nau­jin­ti jau esamą rampą.
Spor­to ta­ry­bos na­riai pa­si­džiaugė to­kia ini­cia­ty­va, kad pa­ga­liau at­si­ra­do no­rin­čiųjų pri­si­dėti ne prie kultū­ros, o prie spor­to. Net juo­kau­ta, kad prie­šin­gu at­ve­ju vėl ko­kios klumpės mies­te būtų at­si­ra­du­sios. Pri­tar­ta ir tam, kad ne­reikėtų mąsty­ti apie nau­jos aikš­telės įren­gimą. Esą pro­tin­giau­sia būtų su­tvar­ky­ti jau tu­rimą prie „Ry­to“ mo­kyk­los, ku­ri yra ta­pu­si itin di­de­liu jau­ni­mo trau­kos ob­jek­tu.
Ži­no­ma, šios aikš­telės re­mon­tui tik­rai ne­pa­kaks minėtųjų 5 tūkst. eurų, ta­čiau tai – pui­ki pra­džia. Be to, 
M. Čes­naus­ko žod­žiais, bai­gian­tis me­tams yra ga­li­mybė kaž­kiek lėšų su­krapš­ty­ti iš įvai­rių li­ku­čių nuo kitų pro­jektų. Pri­sidė­ti iš su­tau­pytų lėšų, jo įsi­ti­ki­ni­mu, galėtų ir Spor­to ta­ry­ba.
Jos na­riai tam ne­prieš­ta­ra­vo. Tie­sa, ak­cen­tuo­ta, kad šie­met su­tvar­ky­ti ram­pos jau ne­pa­vyks, ta­čiau ga­li­ma pa­si­rūpin­ti rei­ka­lin­gais įren­gi­niais, o darbų im­tis kitą­met.
Posėd­žio da­ly­viams bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kiek ga­li­mai kai­nuotų nau­jos to­kios aikš­telės įren­gi­mas. An­tai Laz­dijų SKA­TE par­kas at­si­ėjo 45 tūkst. eurų, Biržų mo­no­li­ti­nis par­kas – 62,5 tūkst. eurų.
Dau­gelį do­mi­no, o kiek kai­nuotų esa­mos ra­mpos su­tvar­ky­mas? Kaž­ka­da bu­vo kalbė­ta, kad jos re­mon­tui reikėtų apie 40 tūkts. eurų. Ta­čiau tai, anot Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Al­gir­do Pe­čiu­lio, ne­lo­giš­ka. „Ne­sup­ran­tu, kodėl taip bran­giai, jei ji nau­ja tiek ne­kai­na­vo“, – stebė­jo­si jis.
Metų pra­džio­je, ap­ta­riant ra­jo­ne esan­čių sportų aikš­te­lių būklę, taip pat bu­vo kalbė­ta apie daug ma­žesnę šio ob­jek­to re­mon­tui rei­ka­lingą sumą. Tąkart Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­listė Ju­li­ja Čiu­že­lienė sakė, jog aikš­telę su­tvar­ky­ti pa­vyktų už 27 tūkst. eurų. Pri­si­min­ta ir „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los rūpes­čiu su­da­ry­ta sąma­ta, ku­rio­je įra­šy­ta dar ma­žesnė su­ma – 12 tūkst. eurų. Ne­va tiek pa­kaktų vir­šu­ti­nei da­liai su­tvar­ky­ti ir pa­keis­ti ki­tas jau ati­tar­na­vu­sias konst­ruk­ci­jas.
Anot po­sėdžiui pir­mi­nin­ka­vu­sio Ju­liaus Nek­ra­šo, kad būtų vi­siš­kai aiš­ku, ko­kia su­ma iš­ties rei­ka­lin­ga, būti­nas de­fek­ti­nis ak­tas. Bet M. Čes­naus­kas pa­brėžė, jog pir­miau­sia Spor­to ta­ry­ba tu­ri pa­teik­ti ar­gu­mentų, kodėl ge­riau­sia tvar­ky­ti tą aikš­telę, o ne įreng­ti naują. Esą į Sa­vi­val­dybę krei­pu­sis įmonė ga­li ir ne­su­tik­ti su Spor­to ta­ry­bos nuo­mo­ne minėtą sumą skir­ti būtent šiam ob­jek­tui – ne vel­tui pa­gei­dau­ta ke­lių vi­zijų. Bet vi­lia­ma­si, jog taip ne­nu­tiks.