Galiausiai pasisakęs meras: „Jūs turbūt juokaujat?!“

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
A. Kli­šo­nis, pa­ga­liau su­laukęs vie­šos ap­klau­sos, kalbė­jo neuž­si­kirs­da­mas
Ga­li­mu Ta­ry­bos na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mu kal­ti­na­mas Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ga­liau su­laukė sa­vo va­lan­dos – siekęs, kad jo ap­klau­sa būtų vie­ša, ant­ra­dienį bu­vo ap­klaus­tas nuo­to­li­niu būdu, ste­bint ži­niask­lai­dos at­sto­vams ir bend­ruo­me­nei. Dar nė ne­gavęs vie­šo žod­žio, A. Kli­šo­nis kal­ti­ni­mus jam va­di­no vie­nas ki­tam prie­šta­rau­jan­čiais, o ko­mi­siją – vir­ši­jan­čią įga­lio­ji­mus, todėl jos pir­mi­nin­kei Vi­dai Bon­daus­kie­nei te­ko ne kartą me­rui pri­min­ti lai­ky­tis po­sėdžio tvar­kos bei lauk­ti, kol ateis lai­kas pa­si­sa­ky­ti.
Žodį su­tei­kus, me­ras į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus at­sa­kinė­jo lyg iš natų, tar­si iš anks­to iš­moktą eilė­raštį. Jis aiš­ki­no sa­vo bend­ra­par­tie­čio Al­vy­do Vir­ši­lo, Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus, el­gesį – pa­si­sa­ky­mus feis­bu­ke – ap­si­ėmęs tir­ti pa­ts, mat jo po­tvar­kiu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ši­to at­lik­ti ne­su­gebė­ju­si. O kad vis­kas būtų teisė­ta, esą ne­galė­da­mas pa­si­rem­ti Sa­vi­val­dybės tei­si­nin­kais, sa­vo ruož­tu kreipė­si į ju­ris­tus Vil­niu­je, ku­rie jį kon­sul­tavę... už ačiū.

„Čia ne po­li­tinė va­landėlė“
Tuo, kad ap­klau­sai dar ne­pra­sidė­jus me­ras leid­žia­si į pa­svars­ty­mus „kas bu­vo ar ne­bu­vo“ bei že­ria kal­ti­ni­mus, pik­ti­no­si ko­mi­si­jos na­rys Ado­mas Za­muls­kis. „Mes jus pa­si­kvietėm kaip į klau­simų at­sa­kymų va­karą, bet da­bar kaž­kodėl čia po­li­tinė va­landėlė“, – pa­ga­liau ei­ti prie po­sėdžio dar­bot­varkės kvietė A. Za­muls­kis.
Posėd­žio va­de­les lai­kan­čiai V. Bon­daus­kie­nei pa­ga­liau pa­vy­ko pra­dėti ap­klausą. Ko­mi­si­ja me­rui iš anks­to bu­vo pa­ruo­šu­si net 17 klau­simų, o po to dar pa­teikė pa­pil­domų.
Pri­min­si­me, kad pa­sku­ti­nia­me pra­ėju­sių metų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­je me­rui mes­ti kal­ti­ni­mai su­lau­žius prie­saiką, pa­si­nau­do­jant tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi spau­dus jam pa­valdų dar­buo­toją pa­reng­ti ir re­gist­ruo­ti fik­ty­vius do­ku­men­tus bei me­la­vus. Įtar­ta, kad me­ras neat­li­ko Ta­ry­bos įpa­rei­go­ji­mo iš­tir­ti 
A. Vir­ši­lo el­gesį. Iš pra­džių tvir­tinęs, kad ko­mi­si­ja dir­ba ir jos iš­va­das pa­teiks, jų pa­tei­kimą iš­si­su­kinė­da­mas vis vil­kinęs, o vėliau at­si­radę do­ku­men­tai ne­va buvę su­klas­to­ti, pa­si­ra­šy­ti at­ga­li­ne da­ta.
Tad ant­ra­dienį per po­sėdį me­rui už­duo­tais klau­si­mais ir ban­dy­ta iš­siaiš­kin­ti visą šią si­tua­ciją.
Ko­mi­si­ja ne­su­gebė­jo – tyrė pa­ts?
A. Kli­šo­nis jam už­duo­da­mus klau­si­mus gliaudė leng­vai, tik kar­tais pyk­telė­da­mas dėl pa­si­kar­to­jan­čių: „Jei­gu jau pa­sa­kiau, kad ma­no grupė re­zus plius, po to turbūt ne­rei­kia dar klaus­ti, ar ji re­zus mi­nus“. Bet V. Bon­daus­kienė tei­si­no­si, kad ko­mi­si­ja to­kius klau­si­mus pa­rengė iš anks­to ir ji ne­tu­rin­ti teisės jų keis­ti, tad kar­to­tis teks.
Taip vis pa­si­kar­to­jant, po tru­putį iš­ryškė­jo vi­sa įvy­kių chro­no­lo­gi­ja, kaip ją pa­teikė me­ras.
A. Kli­šo­nis pa­sa­ko­jo, jog ko­mi­siją A. Vir­ši­lo el­ge­siui iš­tir­ti sa­vo po­tvar­kiu su­darė pa­ra­gin­tas Sa­vi­val­dybės ta­ry­boje. Esą kas į jos su­dėtį įeis, spręsta kar­tu su ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tad pa­si­rink­tas Plungės pra­mo­ni­ninkų sąjun­gos pre­zi­den­tas An­ta­nas Bo­ru­mas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­žadėjęs de­le­guo­ti žmogų nuo Sa­vi­val­dybės (bu­vo pa­skir­ta tei­si­ninkė Do­na­ta Nor­vai­šienė), o jis pa­ts pa­si­rinkęs Ta­ry­bos narį Tadą Šet­kauskį. Ir esą tik po ku­rio lai­ko at­si­tik­ti­nai pa­starąjį su­tikęs bei įsi­kalbėjęs apie ko­mi­si­jos veiklą su­ži­no­jo, jog ši, dėl jam pa­čiam ne­sup­ran­tamų prie­žas­čių, į po­sėdį su­si­rin­ku­si ne­bu­vo ir A. Vir­ši­lo el­ge­sio ne­ti­ria. Tad su­skatęs ty­ri­mo im­tis pa­ts, kaip tie­sio­gi­nis A. Vir­ši­lo va­do­vas.
Ieš­ko­ti tei­si­ninkų vy­ko į Vil­nių
Me­ro pa­sa­ko­ji­mu, su A. Vir­ši­lu jis su­si­ti­ko pra­ėju­sių metų spa­lio 14 d. sa­vo na­muo­se, mat tuo me­tu kaip tik ato­sto­gavęs. „Bu­vo per­žiūrė­ta feis­bu­ko in­for­ma­ci­ja, ap­tar­ta, ką reikėtų, ko ne­reikėtų da­ry­ti dėl el­ge­sio A. Vir­ši­lo ir Ta­ry­bos na­rių, ku­rie pylė ži­ba­lo į ugnį“, – pri­si­minė me­ras. Esą bu­vo su­ra­šy­tas ir su­si­ti­ki­mo pro­to­ko­las, už­fik­suo­ti A. Vir­ši­lo duo­ti paaiš­ki­ni­mai žod­žiu.
Po to jis pa­ts dar vie­nu pro­to­ko­lu su­rašęs ty­ri­mo iš­vadą, ku­rią spa­lio 16 d. A. Vir­ši­las ir pa­si­rašęs. O ka­dan­gi pa­ts nėra tei­si­nin­kas bei ma­ty­da­mas, kad  „Sa­vi­val­dybės tei­si­nin­kai (minė­jo konk­re­čiai D. Nor­vai­šienę – aut.) ig­no­ruo­ja me­ro po­tvarkį ir ne­si­ruo­šia jo vyk­dy­ti, kreipę­sis į ki­tus, net ne Plungė­je esan­čius, me­ro pa­sa­ko­ji­mu, su juo pa­čiu jo­kiais ry­šiais ne­su­si­ju­sius ju­ris­tus.
Esą ka­ran­ti­no me­tu ke­lionės į Vil­nių bu­vo re­tesnės nei įpras­tai, todėl do­ku­mentų de­ri­ni­mas ir užt­rukęs, dėl ko, vis pra­šo­mas, jų ne­galėjęs pa­teik­ti anks­čiau. Tad do­ku­men­tus Vil­niun nu­vežęs spa­lio 27-ąją, o ki­tas vi­zi­tas buvęs jau tik gruod­žio 3-iąją. Gavęs tei­si­ninkų at­sa­kymą, in­for­ma­ciją davęs sa­vo sek­re­to­rei Mar­ty­nai Pie­ku­vie­nei „at­spaus­din­ti, nu­ske­nuo­ti ir įdėti į „Kon­torą“. Po to do­ku­men­tai, pri­mi­nus, pa­siekė ir in­for­ma­ci­jos pra­šiusį Ta­ry­bos narį Joną Mockūną.
„Kodėl me­ro su­si­ti­ki­mo pro­to­ko­las ir iš­va­dos bu­vo įkel­ti at­ga­li­ne da­ta „Kon­to­ro­je“ – pa­keis­ta pa­si­ra­šy­mo da­ta?“ – klau­simą per­skaitė V. Bon­daus­kienė.
A. Kli­šo­nis at­sakė ne pa­ts juos re­gist­ruojąs, todėl to­kių da­lykų ži­no­ti ne­galįs. O pa­klaus­tas jau be užuo­lankų, ar liepęs sek­re­to­rei įkel­ti su­si­ti­ki­mo su A. Vir­ši­lu pro­to­kolą at­ga­li­ne da­ta, net pyk­telė­jo: „Jūs gal juo­kau­jat?! Pa­da­viau sek­re­to­rei do­ku­men­tus ir pa­pra­šiau įre­gist­ruo­ti. Ir tai bu­vo vi­sas mūsų po­kal­bis“.
Turė­jo paaiš­ki­nimą ir dėl to, kodėl, my­gia­mas, vis kar­to­da­vo, kad jau tuoj ko­mi­si­jos iš­va­das pa­teiks ar kad informacija peržiūrima, nors jau ži­no­jo, kad ji nie­ko ne­ti­ria, A. Kli­šo­nis sakė galbūt buvęs ne­tin­ka­mai su­pras­tas ir kalbėjęs apie sa­vo ty­ri­mo iš­va­das, ku­rių, tik da­li­nių, vie­šin­ti ne­norėjęs, bei informacijos peržiūrėjimą feisbuke.
Pa­si­ge­do įro­dymų
Bai­gus me­ro ap­klausą, J. Mockū­no žod­žiais, klau­simų ki­lo dar dau­giau nei jų buvę prie­š tai. Jam pa­čiam rūpėjo, kodėl A. Kli­šo­nis ne­si­kliovė Sa­vi­val­dybės tei­si­nin­ku Sta­siu Ži­lins­ku, jei­gu jau su Vy­tau­tu Tu­mu, kaip pa­ts sakė, ne­galėjęs kon­sul­tuo­tis dėl pri­klau­sy­mo tai pa­čiai par­ti­jai, o D. Nor­vai­šienė bu­vo pra­ra­du­si jo pa­si­tikė­jimą? Me­ras aiš­ki­no, kad jam galė­jo būti da­ro­mas spau­di­mas, dėl to ir at­si­sakęs.
Ri­mas Du­žins­kas norė­jo ži­no­ti, ko­kie tei­si­nin­kai kon­sul­ta­vo merą, bet jis sakė at­sklei­siąs tik ta­da, jei šie su­tiks būti vie­ši­na­mi. Ir jo­kių su­tar­čių su jais, ką galėtų pa­teik­ti kaip įro­dymą, esą ne­buvę.
„Ne­bu­vo at­si­skai­ty­mo?“ – nu­ste­bo R. Du­žins­kas. „Ma­nau, ir jūs kon­sul­ta­ciją laiks nuo lai­ko gau­nat dy­kai“, – at­kir­to me­ras.
A. Za­muls­kis norė­jo iš­siaiš­kin­ti, kodėl A. Kli­šo­nis, ne­vykd­žius nu­ro­dymų ir ne­su­gebė­jus suor­ga­ni­zuo­ti ko­mi­si­jos dar­bo, mi­ni tik D. Nor­vai­šienę, o ne, pa­vyzd­žiui, ko­mi­si­jos pir­mi­ninką T. Šet­kauskį, me­ras at­rėmė, kad tą da­ry­ti turė­jo žmo­gus iš Sa­vi­val­dybės.
Žadė­jo pa­pil­do­mos med­žia­gos
Iš ko­mi­si­jos na­rių kalbė­ji­mo bu­vo aiš­ku, kad jų pa­teik­ti me­ro aiš­ki­ni­mai ne­įti­ki­na. Jie sakė no­rin­tys ma­ty­ti tai įro­dan­čius do­ku­men­tus. Galbūt jų bus su­lauk­ta, mat A. Kli­šo­nis pa­pil­do­mus paaiš­ki­ni­mus ga­li pa­teik­ti per tris die­nas nuo šio po­sėdžio, ką ir žadė­jo pa­da­ry­ti.
Pats me­ras, kaip ir po­sėdžio pra­džio­je, po ap­klau­sos ir to­liau žėrė prie­kaiš­tus tiek su­si­rin­ku­siai ko­mi­si­jai, tiek Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai, jo žod­žiais, ap­skri­tai ne­turė­ju­siai teisės duo­ti jam pa­ve­di­mo dėl tarnybinio patikrinimo. Bet, kaip ir pra­džio­je, jo bu­vo pa­pra­šy­ta ne­si­leis­ti į „ly­ri­nius nu­kry­pi­mus“.
Me­rui at­si­jun­gus, ko­mi­si­ja per­ėjo prie kitų po­sėdžio klau­simų, svar­bias klau­simų de­ta­les nag­rinė­da­ma tie­siog sa­ki­nio da­li­mis. V. Bon­daus­kienė už­si­minė, kad ty­ri­mas dar tik­rai truks visą ba­landį. Ir ne­nuos­ta­bu, jei po­sėdžiuo­se vis­kas vyks­ta taip pre­ci­ziš­kai. Be to, yra ko siek­ti: jei­gu iš­va­dos A. Kli­šo­niui bus ne­pa­lan­kios ir jei Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kons­ta­tuos, kad me­ras prie­saiką vis dėlto su­laužė, Ta­ry­bai be­liks nu­spręsti, su­stab­dy­ti jo įga­lio­ji­mus ar ne.