Gausus „Versmės“ laimėjimų derlius

Klu­bo „Vers­mė“ nuo­trau­kos
G. Sa­ba­liaus­kas ta­po eli­to gru­pės vi­ce­čem­pio­nu
Sa­vait­ga­lį net ke­le­rio­se var­žy­bo­se star­ta­vę Plun­gės „Vers­mės“ klu­bo na­riai so­li­dų šio se­zo­no per­ga­lių krai­tį pa­pil­dė dar ke­le­tu lai­mė­ji­mų.

Be­ne sva­riau­sias jų – Gied­riaus Sa­ba­liaus­ko, ku­riam pui­kiai se­kė­si orien­tuo­tis sek­ma­die­nį Ra­vų miš­ke, Vil­niaus ra­jo­ne, vy­ku­sia­me Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­to il­go­jo­je tra­so­je. Gied­rius ta­po eli­to gru­pės vi­ce­čem­pio­nu! To­je pa­čio­je gru­pė­je var­žę­sis ki­tas klu­bo na­rys Rim­vy­das Al­mi­nas bu­vo šeš­ta­sis (tarp 17-os tra­są sėk­min­gai įvei­ku­sių da­ly­vių).

Šiems dviem „Vers­mės“ vy­rams bei prie jų pri­si­jun­gu­siam Lu­kui Vait­kui ge­rai se­kė­si ir Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­to es­ta­fe­tė­se. Trys Plun­gės at­sto­vai tik per plau­ką li­ko nuo nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los – tra­są įvei­kė ket­vir­tie­ji.

Sa­vo in­dė­lį į sa­vait­ga­lio per­ga­lių krai­tį įne­šė ir šį se­zo­ną įvai­riais lai­mė­ji­mais klu­bą vis pa­ma­lo­ni­nan­tis And­rius Prei­bys. And­rius, da­ly­va­vęs bė­gi­me be­ke­le „Lau­ki­nis trail-Anykš­čiai“, 30 ki­lo­met­rų įvei­kė per 2 val. 16 min. ir 17 se­kun­džių. Toks re­zul­ta­tas jam lė­mė tre­čią­ją vie­tą.

As­me­ni­niais re­zul­ta­tais ir iš­ko­vo­to­mis per­ga­lė­mis sa­vait­ga­lį nu­džiu­gi­no dar du „Vers­mės“ bė­gi­kai. Tel­šių es­ta­fe­ti­nia­me ir as­me­ni­nia­me bė­gi­me „Ju­dė­ki­me kar­tu 2019“ Jo­li­ta Do­mar­kie­nė, nu­bė­gu­si 5 ki­lo­met­rus, sa­vo am­žiaus gru­pė­je (5M-VET) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, o Min­dau­gas Šalt­me­ris (5VYR), įvei­kęs to­kį pat at­stu­mą, bu­vo tre­čia­sis.

Susijusios naujienos