Plungiškiai orientacininkai – antri Lietuvoje

Klu­bo „Vers­mė“ nuo­trau­ka
„Vers­mės“ ko­man­da užė­mė aukš­čiau­sią – ant­rą­ją – vie­tą per vi­są klu­bo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį
Ne­se­niai Prie­nų ra­jo­ne, Bal­bie­riš­kio miš­ke, vy­ku­sios Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to klu­bų tau­rės var­žy­bos įsi­ra­šys į Plun­gės klu­bo „Vers­mė“ is­to­ri­ją. Šie­met kaip nie­ka­da stip­ri „Vers­mės“ ko­man­da užė­mė aukš­čiau­sią – ant­rą­ją – vie­tą per vi­są klu­bo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį.

Šios var­žy­bos Orien­ta­vi­mo­si spor­to fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mos jau nuo 1990 me­tų, ta­čiau „Vers­mė“ da­ly­va­vo ne vi­so­se – dėl trau­mų ar ki­tų prie­žas­čių tie­siog ne­pa­vyk­da­vo su­rink­ti ko­man­dos. O ją tu­ri su­da­ry­ti 11 orien­ta­ci­nin­kų, ku­rie es­ta­fe­ti­niu prin­ci­pu įvei­kia pri­skir­tas tra­sas. Tarp vie­nuo­li­kos ko­man­dos na­rių pri­va­lo bū­ti ne ma­žiau kaip ke­tu­rios mo­te­rys ir ne ma­žiau kaip trys vy­res­ni nei 40 me­tų (ar­ba jau­nes­ni kaip 16 me­tų) ko­man­dos na­riai.

Šie­met „Vers­mės“ klu­bui at­sto­va­vo pa­jė­giau­si orien­ta­ci­nin­kai. Nors ke­le­tas ko­man­dos na­rių šiuo me­tu dir­ba, stu­di­juo­ja ar gy­ve­na už­sie­ny­je, grį­žo į Lie­tu­vą kad ga­lė­tų gin­ti Plun­gės klu­bo gar­bę. Jie vi­si pra­dė­jo orien­ta­ci­nin­kų ke­lią Plun­gė­je, tre­ni­ruo­ja­mi Jo­li­tos ir Gin­ta­ro Do­mar­kų bei Da­nu­tės Za­les­kie­nės.

Pir­ma­ja­me var­žy­bų eta­pe star­ta­vo Ga­li­na Re­be­diuc ir Lu­kas Vait­kus, ant­ra­ja­me eta­pe – Min­dau­gas Lu­kaus­kas, Pau­lius Kud­riav­ce­vas ir Gin­ta­ras Do­mar­kas, tre­čia­me eta­pe – Sau­lė Vil­niū­tė, Gied­rė Do­mar­kai­tė ir Jo­li­ta Do­mar­kie­nė, o ket­vir­ta­ja­me – Rim­vy­das Al­mi­nas ir Gied­rius Sa­ba­liaus­kas. Ko­man­dą į ant­rą­ją vie­tą at­ve­dė pui­kus Leo­no Moc­kū­no orien­ta­vi­ma­sis ir grei­tis tra­so­je.

Mū­siš­kiai nu­si­lei­do tik Vil­niaus orien­ta­vi­mo­si spor­to klu­bui „Ąžuo­las“, už nu­ga­ros pa­li­ko tre­čią­ją vie­tą užė­mu­sį Prie­nų „Ši­lą“ bei dar 42 ko­man­das, at­sto­va­vu­sias net ir di­die­siems Lie­tu­vos mies­tams.

Be­je, tai aukš­čiau­sias, bet ne pir­mas toks aukš­tas „Vers­mės“ orien­ta­ci­nin­kų pa­sie­ki­mas – 2010 me­tais šio­se var­žy­bo­se jie bu­vo tre­ti.

Susijusios naujienos