Į ga­nyk­las grį­žo vil­kai

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Vil­kų pėd­sa­kų ran­da­ma vis ar­čiau žmo­nių gy­ve­na­mų vie­to­vių, o jų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai šie­met ge­ro­kai di­des­ni nei per­nai
Kiek­vie­ną ru­de­nį ūki­nin­kai skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius, kai ža­los pri­da­ro į gy­vu­lių ban­das, daž­nai – ar­ti so­dy­bų, įsi­su­kan­tys vil­kai. Šie­met pil­kiai jau taip pat pra­dė­jo gau­ses­nes puo­tas. Tik­riau­siai ne al­kio ge­na­mi, o mo­ky­da­mi jau­nik­lius me­džio­ti, jie ne­se­niai įsi­su­ko ir į Rie­ta­vo žir­gy­no avių kai­me­nę, pa­skers­da­mi de­šimt ėria­ve­džių. Kad vil­kai šiuo lai­ku yra suak­ty­vė­ję, pa­ste­bi­ma ir Plun­gės ra­jo­ne.Avis iš­pjo­vė pir­mą kar­tą

Rie­ta­vo žir­gy­nas, be čia įpras­tų žir­gų, lai­ko ir avių ban­dą. Tu­rė­jo jų 51-ą, bet nak­tį iš užpraė­ju­sio penk­ta­die­nį į šeš­ta­die­nį žir­gy­no te­ri­to­ri­jon at­kly­dę vil­kai ban­dą pra­re­ti­no – li­ko 41 avis.
Gy­vu­liai, pa­sak lai­ki­no­jo žir­gy­no di­rek­to­riaus Ri­man­to Gri­ce­vi­čiaus, bu­vo ap­tver­ti va­di­na­muo­ju elekt­ri­niu tink­li­niu pie­me­niu. Bet, ry­tą at­vy­kus į ga­nyk­lą, jis ras­tas iš­vers­tas, o iš­skers­tos avys – iš­tam­py­tos po te­ri­to­ri­ją.
Vaiz­das bu­vęs krau­pus, mat avys tu­rė­jo jau gruo­dį ėriuo­tis, tad vil­kai iš jų pil­vų iš­dras­kė jau ga­na su­bren­du­sius ėriu­kus. 
Tie­sa, ge­rai apė­dė tik ke­lias avis, tad ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad ki­tas pa­pjo­vė ne iš al­kio, o į ga­nyk­lą bu­vo at­si­ve­dę jau­nik­lius, ku­riuos mo­kė me­džio­ti.
Tai pir­mas kar­tas per de­šimt me­tų, kiek vei­kia žir­gy­nas, kad vil­kai at­sė­lin­tų ir į jo te­ri­to­ri­ją. Nau­jai lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus pa­rei­gas nuo spa­lio pra­džios pra­dė­ju­siam ei­ti R. Gri­ce­vi­čiui tai bu­vo lyg pir­mas „šal­tas du­šas“.
Nors žmo­nės daž­na įspė­ja­mi sau­go­ti sa­vo gy­vu­lius ir vil­kams suak­ty­vė­jus juos už­da­ry­ti į tvar­tus, R. Gri­ce­vi­čius sa­ko avis lai­kęs neuž­da­ry­tas, nes lau­ke žo­lės – už­tek­ti­nai, o ir šal­čiai dar ne­pra­si­dė­ję. Be to, bū­tų sun­ku ry­tą va­ka­rą į ga­nyk­lą gin­ti to­kią di­de­lę ban­dą.


La­biau­siai „mėgs­ta“ Tve­rus

Ar vil­kai siau­bia ir ki­tas Rie­ta­vo se­niū­ni­jas, pa­klau­sė­me Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gės Ves­tos And­ri­jaus­kie­nės. Iš jos pa­teik­tų duo­me­nų ma­ty­ti, kad tiek per­nai, tiek šie­met šie plėš­rūs žvė­rys sa­vo puo­tas daž­niau­siai ren­gia Tve­rų se­niū­ni­jo­je.
Per­nai pra­šy­mai dėl vil­kų pa­da­ry­tos ža­los įver­ti­ni­mo ir at­ly­gi­ni­mo gau­ti vien tik iš mi­nė­tos se­niū­ni­jos, kreip­ta­si net 13 kar­tų. Vil­kai čia pa­pjo­vė 37 gy­vu­lius – 28 avis, 4 te­ly­čai­tes, 2 bu­liu­kus ir 3 ož­kas. Pa­tir­ti nuo­sto­liai sie­kė 4 302 eu­rus.
Šie­met pil­kiai vėl daž­niau­siai su­ka į Tve­rų pu­sę – per šiuos me­tus gau­ti 9 pra­šy­mai vil­kų pa­da­ry­tai ža­lai, iš­pjo­vus gy­vu­lius, at­ly­gin­ti, ir 7 iš jų – dėl Tve­rų se­niū­ni­jo­je pa­da­ry­tos ža­los. Li­kę du pra­šy­mai gau­ti Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je. Šie­met vil­kai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je jau pa­sker­dė 51 gy­vu­lį – 45 avis, 4 bu­liu­kus ir 2 ož­kas, ūki­nin­kams pa­da­ry­ta 5 770 eu­rų ža­la.


Šie­met pa­raiš­kų – dau­giau

Ir Plun­gės ra­jo­no ūkiuo­se šie­met „miš­ko ve­te­ri­na­rai“ lan­ko­si daž­niau nei per­nai. Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ai­ri­da Mont­vy­die­nė sa­ko tą pa­ste­bė­ju­si pa­gal pa­di­dė­ju­sių pa­raiš­kų vil­kų pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti skai­čių.
„Šie­met jau pra­neš­ta apie dau­giau at­ve­jų nei bu­vo per­nai, be to, kiek dar tu­rim nau­jai iš­pjau­tų gy­vu­lių – ir šian­dien va­žia­vo, ir penk­ta­die­nį“, – sa­kė už­praė­ju­sį pir­ma­die­nį „Že­mai­čio“ kal­bin­ta ve­dė­ja.
Per­nai šiam sky­riui pra­neš­ta apie 11 at­ve­jų dėl vil­kų pa­skers­tų gy­vu­lių. Vil­kai su­dras­kė 31 gy­vu­lį: 26-ias avis, ož­ką ir 4 ver­še­lius. O šie­met dėl vil­kų iš­puo­lių kreip­ta­si jau net 25 kar­tus. Pap­jau­ti 42 gy­vu­liai, dau­giau­sia – avių.
Ir tai, pa­sak A. Mon­ty­die­nės, grei­čiau­siai nė­ra tik­rie­ji skai­čiai, mat tei­sę į ža­los at­ly­gi­ni­mą tu­ri tik tie gy­vu­lius lai­kan­tys žmo­nės, ku­rie juos yra pri­re­gist­ra­vę. O kiek dar bū­na pa­pjau­tų ne­re­gist­ruo­tų.


Vil­kai ar­tė­ja prie so­dy­bų

Jau ne pir­mus me­tus pa­ste­bi­ma, kad vis daž­niau vil­kai at­sliū­ki­na ir avis ar ki­tus gy­vu­lius iš­pjau­na tie­siog ūki­nin­kų pa­no­sė­je, vi­sai ša­lia so­dy­bų.
Tą pa­tvir­ti­na ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja. Ji pa­sa­ko­jo, kad kar­tais vil­kai įsi­me­ta į vie­no žmo­gaus val­das.
„Per­nai pas vie­nus va­žia­vom (įver­tin­ti pa­da­ry­tą ža­lą – aut.), šie­met ir vėl pas tuos pačius va­žiuo­jam.“
A. Mont­vy­die­nė pa­ste­bi, kad rū­pes­čiai dėl vil­kų ūkiuo­se pra­si­de­da jau rugp­jū­tį, kai vil­kai ima mo­ky­ti sa­vo jau­nik­lius  me­džio­ti. Kad į ūkius įsi­su­ka ne tik dėl gur­gian­čių pil­vų, esą ro­do ir tai, kad ran­da­mos pa­pjau­tos, pa­vyz­džiui, 6 avys ir tik dvi iš jų – apės­tos.


Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ne­su­me­džio­ta nė vie­no, Plun­gės ra­jo­ne – vie­nas

Vil­kas yra sau­go­ma rū­šis Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir dau­ge­ly­je ki­tų vals­ty­bių, tad pa­gal tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus jų me­džiok­lė ri­bo­ja­ma nu­sta­tant ne tik leis­ti­ną me­džiok­lės ter­mi­ną, bet ir su­me­džio­ji­mo li­mi­tą.
2020–2021 m. se­zo­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM) vi­so­je Lie­tu­vo­je lei­do su­me­džio­ti po 175 vil­kus. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, anot V. And­ri­jaus­kie­nės, per šį lai­ko­tar­pį ne­bu­vo nu­šau­tas nė vie­nas pil­kis, Plun­gės ra­jo­ne, kaip ro­do AM skel­bia­mi duo­me­nys, – tik 1.
Me­džiok­lės se­zo­nas kas­met pra­si­de­da spa­lio 15 d. ir bai­gia­si ko­vo 31 d., jei­gu nu­sta­ty­tas li­mi­tas neiš­nau­do­ja­mas anks­čiau. Per­nai me­džio­to­jams lauk­ti ko­vo pa­bai­gos ne­rei­kė­jo –  se­zo­nas baig­tas ko­vo 9-ąją, nes iki to lai­ko su­me­džio­tas vi­sas leis­ti­nas skai­čius vil­kų.
Ge­riau­si me­džiok­liai praė­ju­siais me­tais bu­vo tel­šiš­kiai, Jo­niš­kio ir Jur­bar­ko ra­jo­nų me­džio­to­jai – ten per praė­ju­sį se­zo­ną su­me­džio­ta dau­giau­siai pil­kių – po 5.