Į gyvąją grandinę Vilniuje stos ir plungiškiai

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Plun­giš­kių bu­vo ir tarp 1989-ai­siais vy­ku­sio Bal­ti­jos ke­lio da­ly­vių
Sekmadienį, Baltijos kelio dieną, lietuviai, kaip ir prieš 31-erius metus, kibsis už rankų į gyvąją grandinę. Šitaip itin prasmingai paminės tiek Lietuvai, tiek jos sesėms Latvijai bei Estijai svarbią datą: susijungusios žmonių rankos sieks nutiesti Laisvės kelią į iš diktatūros gniaužtų siekiančią išsivaduoti Baltarusiją. Šios pilietinės iniciatyvos dalimi taps ir plungiškiai.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė ant­ra­dienį pa­skelbė kvie­timą va­žiuo­ti į Vil­nių ir kib­tis į gyvąją gran­dinę nuo Ka­ted­ros aikštės iki Bal­ta­ru­si­jos sie­nos.

„Už ke­lias­de­šim­ties ki­lo­metrų nuo Lie­tu­vos bro­liai ir se­se­rys Bal­ta­ru­si­jo­je pa­ki­lo grum­tis dėl sa­vo laisvės. Ir mes ko­vo­jo­me dėl sa­vo laisvės ir jungėmės į Bal­ti­jos ke­lią, o da­bar tu­ri­me pro­gą so­li­da­ri­zuo­tis su kai­my­ninės ša­lies žmonė­mis, ku­rie trokš­ta de­mok­ra­ti­jos sa­vo ša­liai bei tau­tai“, – ra­šo­ma Sa­vi­val­dybės išp­la­tin­ta­me kvie­ti­me.

Ir į šį kvie­timą at­si­liep­ta. Ne­ži­nia, kiek žmo­nių tądien sos­tinėn iš Plungės ir ra­jo­no riedės sa­vo­mis trans­por­to prie­monė­mis, ta­čiau vyk­ti Sa­vi­val­dybės par­ūpin­tu au­to­bu­su iki va­kar va­ka­ro bu­vo už­si­re­gist­ravę  23 gy­ven­to­jai. Jie į Vil­nių  iš aikš­telės prie baž­ny­čios Vy­tau­to gatvė­je sek­ma­dienį pa­judės 13 va­landą.

Va­žiuo­jan­tie­ji kvie­čia­mi pa­siim­ti (jei­gu tu­ri) Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vėlia­vas, būti­na dėvėti ap­sau­gi­nes kau­kes ir pirš­ti­nes. Ak­cen­tuo­ja­ma, jog Laisvės ke­lio spal­va – bal­ta.
Sa­vo norą vyk­ti į Lie­tu­vai bei Bal­ta­ru­si­jai svarbų ren­ginį bu­vo ga­li­ma pa­reikš­ti iki šian­die­nos. O šian­dien vi­sus pa­no­ru­sius Sa­vi­val­dybė iš­syk už­re­gist­ruos į Laisvės ke­lio gyvąją gran­dinę. Nors bu­vo pa­si­girdę kalbų, jog no­rin­čiųjų so­li­da­ri­zuo­tis su bal­ta­ru­siais tiek daug, jog ke­lio at­karpų ga­li ir neuž­tek­ti, vis­gi, anot Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo 
Manto Čes­naus­ko, ten pa­tek­ti, kaip skel­bia or­ga­ni­za­to­riai, galės vi­si no­rin­tie­ji – jei pir­mo­ji eilė jau bus už­pil­dy­ta, galės sto­ti į ant­rą.

M. Čes­naus­kas sakė, jog vyk­ti į Vil­nių pir­miau­sia ini­cia­tyvą pa­rodė Plungės jau­ni­mas. Anot jo, sa­vi­val­dybės va­do­vai sos­tinėn ne­va­žiuos, mat tądien so­li­da­ru­mo su Bal­ta­ru­si­ja, Bal­ti­jos ke­lio die­nai pa­minė­ti skir­tas ren­gi­nys vyks ir Plungė­je. 

18 val. Bab­run­go slėny­je bus ro­do­mas fil­mas „Ne­pa­kar­to­ja­mas Bal­ti­jos ke­lias“, 18.30 val. kon­cer­tuos 
M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los auklė­ti­niai, vėliau bus ren­ka­ma­si prie šiai da­tai itin svar­bios vie­tos – prie Laisvės pa­mink­lo, kur bus pa­dėta gėlių. Ga­liau­siai, 19 val.,  lau­ko ek­ra­ne su­si­rin­ku­sie­ji į Bab­run­go slėnį galės tie­sio­giai stebė­ti sa­vo kraš­tie­čius ir tau­tie­čius, sto­vin­čius po 31-erių metų at­kar­to­ta­me Laisvės ke­ly­je, tik šįsyk jis – į Baltarusiją.

Laisvės ke­lio or­ga­ni­za­to­riai skai­čiuo­ja, kad Vil­niaus gatvė­mis ir Mins­ko plen­te į gyvąją gran­dinę rugpjū­čio 23 d. nuo 19 val. su­stos dau­giau nei 40 tūkst. žmo­nių. Prie ini­cia­ty­vos jung­sis ir Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Uk­rai­na, Sa­kart­ve­las.

Pla­čiau apie šią pra­smingą inicia-tyvą skai­ty­ki­te ki­ta­me „Že­mai­čio“ nu­me­ry­je.