Il­go­jo sa­vait­ga­lio pa­sek­mes pa­ju­si­me kitą sa­vaitę

Unsplash nuotrauka
Prieš ilgąjį Vėli­nių sa­vait­galį gy­ven­to­jai ra­gin­ti neat­si­pa­lai­duo­ti – pa­bu­vus ka­pinė­se skubė­ti na­mo, ne­lan­ky­ti gi­mi­nai­čių
ir ar­timųjų, nes si­tua­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so jau yra pra­no­ku­si net ir pa­čias skep­tiš­kiau­sias pro­gno­zes. Ypač ji ne­pa­lan­ki Plun­gei, kur tiek pra­ėju­sią sa­vaitę, tiek šią san­ty­ki­nis ser­ga­mu­mas net ke­tu­ris kar­tus vir­ši­ja ša­lies vi­durkį.
Tie­sa, šią sa­vaitę vie­ši­na­ma ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka tei­kia vil­ties, kad si­tua­ci­ja ra­jo­ne gerė­ja, mat pa­sta­ro­sio­mis pa­ro­mis skel­bia­ma tik apie pavienius nau­jai pa­tvir­tin­tus li­gos at­ve­jus. Ta­čiau, kaip sa­ko Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, Ekst­re­ma­liųjų si­tua­cijų ope­ra­cijų cent­ro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas, džiū­gau­ti dar anks­ti. Tie, kas ne­si­laikė re­ko­men­da­cijų ir per ilgąjį sa­vait­galį vis tiek lankė ar­ti­muo­sius bei ga­li­mai už­sikrėtė nuo jų, pir­muo­sius li­gos simp­to­mus pa­jus šio­mis die­no­mis.

– Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė skelb­da­vo apie 40, 60, net 80 nau­jai nu­sta­tytų li­gos at­vejų. Po to­kio stai­gaus ser­ga­mu­mo au­gi­mo ant­ra­dienį ir tre­čia­dienį skelb­ti 4 ir 8 nau­ji at­ve­jai at­ro­do kiek ne­įtikė­ti­nai. Kaip tai paaiš­kin­tumėt?
– Nu­tarė­me skelb­ti tik apie tuos nau­jus at­ve­jus, apie ku­riuos duo­me­nis gau­na­me iš Re­gistrų cent­ro. Ga­li būti, kad in­for­ma­ci­ja vėluo­ja „su­vaikš­čio­ti“ ir rea­liai nu­sta­tytų at­vejų yra kiek dau­giau, mūsų ži­nio­mis – iki 20 per par­ą, bet net ir toks skai­čius yra ga­na ne­blo­gas. Gal dar anks­to­ka džiaug­tis, bet per­ša­si iš­va­da, kad mūsų bei Vy­riau­sybės kiek anks­čiau priim­ti ri­bo­ji­mai jau duo­da re­zul­tatų.
– O gal tie­siog ma­žiau ti­ria­ma?
– Per ilgąjį sa­vait­galį – sek­ma­dienį ir pir­ma­dienį – mūsų mo­bi­lu­sis pa­tik­ros punk­tas ne­dir­bo, ta­čiau ant­ra­dienį ir tre­čia­dienį vėl im­ti mėgi­niai vi­su pa­jėgu­mu. Ty­ri­mo apim­čių ne­ma­ži­na ir Plungės li­go­ninė, kas­dien iš­ti­rian­ti po 50–70 žmo­nių – tiek sa­vo per­so­na­lo, tiek pa­cientų. Va­kar iš jos ga­vo­me duo­me­nis apie 8 nau­jai nu­sta­ty­tus li­gos at­ve­jus. Skai­čius nėra gąsdi­nan­tis, bet ži­di­nys li­go­ninė­je tebė­ra ak­ty­vus.
– Ko­kia si­tua­ci­ja Sto­nai­čių so­cia­linės glo­bos na­muo­se?
– Vis dar įtemp­ta. Mo­bi­lu­sis pa­tik­ros punk­tas iš­tyrė vi­sus šios įstai­gos gy­ven­to­jus bei dar­buo­to­jus. Nus­ta­ty­ta ne vie­na de­šim­tis už­sikrė­tu­siųjų. Tie, kas ser­ga sun­kia for­ma, iš­vež­ti gy­dy­ti į Šiau­lių li­go­ninę, bet, ma­no ži­nio­mis, to­
kių bu­vo tik vie­nas ki­tas. Vi­si ki­ti šių namų gy­ven­to­jai, ku­riems pa­si­reiškė leng­va ar vi­du­tinė li­gos for­ma, pri­žiū­ri­mi vie­to­je. Šiau­lių li­go­ninė bu­vo at­siun­tu­si sa­vo spe­cia­listų, ku­rie ap­mokė per­so­nalą, kaip dirb­ti esant to­kiai si­tua­ci­jai.
– Plungė­je ka­ran­ti­nas dviem sa­vaitėms bu­vo įves­tas spa­lio 26-ąją. Jei ne Vy­riau­sybės spren­di­mas nuo šeš­ta­die­nio skelb­ti ka­ran­tiną vi­so­je ša­ly­je, jau gal būtų pra­dėta kalbė­ti apie šio­kius to­kius su­var­žymų leng­vi­ni­mus mūsų ra­jo­ne?
– Vy­riau­sybės skel­bia­mo ka­ran­ti­no su­var­žy­mai kai ku­riais at­ve­jais yra kiek švel­nes­ni, nei da­bar ga­lio­ja pas mus, tad jei si­tua­ci­ja tik­rai gerės, turė­si­me ga­li­mybę vėl leis­ti kai ku­rias veik­las. Bet dar anks­ti apie tai kalbė­ti.
Ki­ta ver­tus, anks­čiau įvedę tam tik­rus ri­bo­ji­mus ir sta­bi­li­zavę si­tua­ciją, turė­si­me šio­kios to­kios laisvės or­ga­ni­zuo­jant švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros, ki­tus pro­ce­sus.
– Nuo ant­ra­die­nio ra­jo­no pra­di­nu­kai grįžo į mo­kyk­las. Tie­sa, tėve­liams pa­lik­ta ga­li­mybė ir to­liau rink­tis nuo­to­linį mo­kymą. Ar daug ja pa­si­nau­do­ju­siųjų?
– Vie­nas ki­tas ne­si­ry­žo leis­ti sa­vo vai­ko į mo­kyklą, ta­čiau to­kių nėra daug. Gal dėl to, kad pa­si­rin­kus šį ke­lią tėvams ne­galės būti mo­ka­ma ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­ka. Pa­ti pra­di­nio ug­dy­mo spe­ci­fi­ka leid­žia lanks­čiau or­ga­ni­zuo­ti darbą mo­kyk­lo­se, at­skir­ti kla­ses, kad ne­si­mai­šytų vai­kai ir pe­da­go­gai, dėl to ri­zi­ka už­sikrės­ti yra ma­žesnė.
Pa­na­ši si­tua­ci­ja – ir lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se. Ten grupės vei­kia at­ski­rai, ne­kon­tak­tuo­da­mos, todėl di­de­lių pro­trūkių kol kas ne­turė­jo­me. Tie­sa, dėl ke­lių nu­sta­tytų li­gos at­vejų šią sa­vaitę te­ko izo­liuo­ti po vieną grupę „Sau­lutė­je“ ir „Rau­don­ke­pu­raitė­je“, ta­čiau tiek šios, tiek ki­tos įstai­gos sėkmin­gai vei­kia to­liau.
O vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai iki lapk­ri­čio 23 d. to­liau mo­ky­sis nuo­to­li­niu būdu. Svars­tom ga­li­mybę po to grįžti prie miš­raus mo­de­lio, kai vie­nos klasės vieną sa­vaitę mo­ky­sis iš namų, ki­tos – mo­kyk­lo­je, po to kei­sis.
– Vie­šo­jo­je erdvė­je girdė­ti tėvų reiš­kia­mas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, kad pra­di­nu­kai mo­kyk­lo­se tu­ri būti su kaukė­mis. Tik­riau­siai nu­si­skun­dimų su­lau­kia­te ir jūs?
– Taip, kai ku­rie tėvai skam­bi­na ir tei­rau­ja­si, ar tik­rai to­kios prie­monės yra būti­nos, nors ki­ti sa­ko pro­ble­mos ne­įžvel­gian­tys. Pa­tin­ka tai ar ne, ta­čiau toks yra Vy­riau­sybės spren­di­mas – vy­res­ni nei 6 metų as­me­nys vie­šo­se vie­to­se tu­ri būti su kaukė­mis. O mo­kyk­la ir yra to­kia vie­ta.
Aiš­ku, kai ku­rios mo­kyk­los el­gia­si ab­sur­diš­kai ir rei­ka­lau­ja kau­kes dėvėti net val­gant ar spor­tuo­jant. Turė­jom pa­si­ta­rimą su mo­kyklų va­do­vais ir aiš­kiai pa­sakė­me, kad ši­to ne­ga­li būti – tiek spor­tuo­ti, tiek val­gy­ti ga­li­ma be kau­kių.