Ir plungiškiai pasisakė prieš galimybių pasą vaikams

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ak­ci­ja per­si­kėlė prie Laisvės pa­mink­lo
Praė­jusį pir­ma­dienį vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ku­si pro­tes­to ak­ci­ja „Ba­sos ma­mos“ su­laukė at­gar­sio ir Plungė­je. Ša­lia Sa­vi­val­dybės pa­sta­to prie­špiet su­si­rinkęs būre­lis pro­tes­tuo­tojų, at­ėjęs iš­reikš­ti ne­pri­ta­rimą Vy­riau­sybės pla­nams įves­ti ga­li­my­bių pa­sus ir vai­kams nuo 12 metų, po­li­ci­jos bu­vo išp­ra­šy­tas ato­kiau nuo Sa­vi­val­dybės, o kar­tu ir praei­vių akių. Ak­ci­ja vis dėlto įvy­ko, da­ly­viams per­si­kėlus prie Laisvės pa­mink­lo, o jos or­ga­ni­za­to­riams da­bar dėl to ten­ka aiš­kin­tis teisė­sau­gai.

In­for­ma­ci­ja apie ža­damą reng­ti tai­kią pro­tes­to ak­ciją ir kvie­ti­mas pri­si­jung­ti prie jos, at­vyks­tant pir­ma­dienį 11 val. prie Sa­vi­val­dybės, so­cia­li­niu­ose tink­luo­se ėmė plis­ti sek­ma­die­nio va­karą. Pa­na­šu, kad Vy­riau­sybės ke­ti­ni­mai pra­dėti tai­ky­ti ga­li­my­bių pa­sus ir vai­kams nuo 12 metų ne­ra­mi­na ne­mažą dalį vi­suo­menės, mat pa­skir­tu lai­ku prie Flo­ri­jo­no pa­mink­lo Plungė­je su­si­rin­ko apie tris de­šim­tis ak­ty­vistų.
Nors ak­ci­ja bu­vo pa­va­din­ta „Ba­sos ma­mos“, prie su­si­rin­ku­siųjų Plungės šir­dy­je pri­si­jungė ir vie­nas vy­riš­kis, pri­si­statęs nea­be­jin­gu se­ne­liu. Net­ru­kus Vy­tau­to gatvė­je pa­si­rodė ir ke­li pa­reigū­nai. Vie­nas jų įspėjo ak­ci­jos or­ga­ni­za­torę El­vyrą Al­šaus­kienę, kad ši, nors ir bend­ra­vo te­le­fo­nu su pa­reigū­nais, lei­di­mo or­ga­ni­zuo­ti su­si­rin­kimą ne­ga­vo.
„Duo­kit mums 15 mi­nu­čių, po to aiš­kin­simės“, – ne­truk­dy­ti pa­reigūnų pra­šė su­si­rin­ku­sie­ji, ta­čiau jiems bu­vo paaiš­kin­ta, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius teisės ak­tus jo­kie su­si­rin­ki­mai ne­ga­li­mi ar­čiau kaip 25 m nuo Sa­vi­val­dybės ir 75 m nuo teis­mo.
Pa­reigū­nai pa­si­ūlė pai­sy­ti šių rei­ka­la­vimų ir, jei jau ne­no­rima skirs­ty­tis, per­si­kel­ti ato­kiau – kitą­pus Vy­tau­to gatvės. Vis dėlto pro­tes­tuo­to­jai pa­si­rin­ko kitą va­riantą – su­si­rinkę pliu­ši­nius žais­lus, sim­bo­li­zuo­jan­čius, jog pro­tes­tuo­ja­ma dėl vaikų, pa­traukė Laisvės pa­mink­lo link.
„Dėme­sio! Dėme­sio! Vi­suo­tinė mo­bi­li­za­ci­ja. STOP vaikų kau­kių dėvėji­mui įstai­go­se ug­dy­mo pro­ce­so me­tu. STOP ga­li­my­bių pa­sui vai­kams. STOP prie­var­ti­niam vaikų vak­ci­na­vi­mui“, – skelbė or­ga­ni­za­to­rių pa­leis­tas gar­so įra­šas.
Po ak­ci­jos pa­kal­bin­ta E. Al­šaus­kienė pa­sa­ko­jo, kad ap­si­ri­bo­ti šiuo vie­nin­te­liu su­si­rin­ki­mu ne­ke­ti­na­ma.
„Tik pra­dėjom tą bangą. Grei­čiau­siai bus ir dau­giau to­kių ak­cijų, jei vald­žia neat­si­tokės ir neat­šauks sa­vo spren­di­mo pra­dėti prie­vartą prie­š vai­kus. Dik­tatū­ra kaž­ko­kia...“ – pik­ti­no­si mo­te­ris. Ir pri­dūrė tu­rin­ti vil­ties, kad vis­gi nu­galės svei­kas pro­tas ir spren­di­mas rei­ka­lau­ti ga­li­my­bių pa­so iš vaikų ne­bus priim­tas.
Vi­so­je ša­ly­je dėmesį į šią pro­blemą at­krei­pu­si pro­tes­to ak­ci­ja jos rengė­jams Plungė­je at­nešė rimtų ne­ma­lo­numų. Po ren­gi­nio po­li­ci­jos pa­reigū­nai įspėjo E. Al­šaus­kienę, kad bus pra­dėtas ty­ri­mas dėl to, jog, ne­turė­da­ma būtinų lei­dimų, ji or­ga­ni­za­vo pro­tes­to ak­ciją, į ku­rią su­si­rin­ko dau­giau nei 15 žmo­nių.
Kaip be­būtų, pro­tes­tuo­tojų rei­ka­la­vi­mai li­ko neiš­girs­ti – tre­čia­dienį po­piet Vy­riau­sybė pa­skelbė nu­ta­ru­si, jog nuo gruod­žio 28 die­nos ga­li­my­bių pa­so bus pra­šo­ma ir iš 12-me­čių bei vy­res­nių vaikų. Jo nereikės tik mo­kyk­lo­se ir būre­liuo­se, or­gani­zuo­jant kitą švietė­jišką veiklą.