Ir vėl bėdos dėl atliekų surinkimo aikštelių

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Norė­da­mas pri­va­žiuo­ti prie kon­tei­ne­rių, šiukš­lia­ve­žis tu­ri brau­tis pro au­to­mo­bi­lius
A. Ju­cio gatvės 44-ojo, 46-ojo ir 48-ojo dau­gia­bu­čių Plungė­je gy­ven­to­jai die­nas, kai prie jų namų šiukš­lia­ve­žis at­va­žiuo­ja iš­tuš­tin­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių, ži­no pa­gal jo sig­na­li­za­vimą. Ta­da tie, ku­rių ma­ši­nos sto­vi prie na­mo bei truk­do šiukš­lia­ve­žiui įva­žiuo­ti, šo­ka kaip pa­kirs­ti ir bėga jų pa­trauk­ti. Į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­skam­binęs vie­nas tų namų gy­ven­to­jas sakė no­rin­tis su­ži­no­ti, kam rei­kia „dėko­ti“, kad at­liekų aikš­telė bu­vo įreng­ta taip sun­kiai pri­va­žiuo­ja­mo­je vie­to­je.

„Tas ke­liu­kas nėra užs­ta­to­mas ma­ši­no­mis – jos sto­vi tvar­kin­gai prie namų. Tie­siog jis per siau­ras ir nėra pri­tai­ky­tas va­žiuo­ti sun­kias­vorėms ma­ši­noms, tai šiukš­lia­ve­žis ir ne­tel­pa. Kad jis nor­ma­liai iš­si­suktų, to­je vie­to­je ne­ga­li stovė­ti ko­kie še­ši au­to­mo­bi­liai. O tai kur tas ma­ši­nas sta­ty­ti? Dau­giau nėra kur. Vi­si gy­ven­to­jai pik­ti­na­si. Ne­ži­nom, kam dėko­ti už taip „pro­tin­gai“ su­pro­jek­tuotą aikš­telę“, – kalbė­jo į re­dak­ciją pa­skam­binęs plun­giš­kis.
Esą ir pa­kęsti tą ausį rėžiantį šiukš­lia­ve­žio sig­nalą da­ro­si vis sun­kiau.
„Da­bar žie­ma – visų lan­gai už­da­ry­ti. O kas bus va­sarą, kai žmonės norės juos at­ver­ti?! Pa­ža­dins vi­sus mie­gan­čius vai­kus“, – pik­ti­no­si vy­riš­kis.
Jis ma­no, kad šią pro­blemą išspręstų vie­tos au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti išplė­ti­mas – juk kon­tei­ne­rinės aikš­telės iš ten jau neiš­kel­si.
Kad pro­ble­ma yra, su­ti­ko ir prie at­liekų aikš­telės su­tik­ti ap­lin­ki­nių namų gy­ven­to­jai. Esą ke­liu­kas iš­ties siau­ras. Bet, jų nuo­mo­ne, ir žmonės turėtų būti sąmo­nin­ges­ni – juk ži­no, ka­da at­lie­kas iš­ve­žan­ti ma­ši­na at­va­žiuos, yra pa­skelb­ti gra­fi­kai, tad  tuo me­tu galėtų ma­šinų čia ne­sta­ty­ti.
„Že­mai­tis“ pa­siaiš­kin­ti, kam gy­ven­to­jai turėtų „dėko­ti“ už kon­tei­ne­rinės aikš­telės vie­tos pa­rin­kimą, pa­skam­bi­no Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­lo­gei Ro­ber­tai Ja­ku­mie­nei.
„Vietą pa­rin­ko Sa­vi­val­dybė, pro­jek­ta­vo UAB „Ur­ba­nis­ti­ka“. Ji sche­mas dėlio­jo pa­gal tech­ni­nes ga­li­my­bes, tad bu­vo nu­ma­ty­ta ši vie­ta ir Sa­vi­val­dybė tam pri­tarė. Kie­me ten net nau­ja įva­ža šiukš­lia­ve­žiui su­for­muo­ta“, – aiš­ki­no eko­logė.
O senojoje vie­to­je įreng­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­ri­nių esą ne­bu­vo ga­li­ma dėl po­že­mi­nių tinklų.
Nors R. Ja­ku­mienės tei­gi­mu, bu­vo pa­si­rink­tas op­ti­ma­liau­sias ga­li­mas va­rian­tas, vis­gi ji su­ti­ko, kad ta vie­ta tarp A. Ju­cio 44-ojo, 46-ojo ir 48-ojo namų at­lie­koms su­rink­ti nėra pa­ti ge­riau­sia.
„Tik­rai bu­vo Sa­vi­val­dybė­je dis­ku­tuo­ta, kad šiukš­lia­ve­žiui bus sun­kiau pra­va­žiuo­ti, bet tam bu­vo pa­da­ry­ta ir įvaža“, – to­liau dėstė eko­logė.
Be to, pa­sak jos, tuo­met, kai bu­vo ren­ka­mos vie­tos aikš­telėms ir va­žiuo­ja­ma į kie­mus įver­tin­ti si­tua­ciją, dar ne­bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, todėl die­nos me­tu kie­mai bu­vo be­veik tuš­ti – žmonės dar­buo­se ar kur nors iš­vykę. O šiukš­lia­ve­žis at­lie­kas iš­ve­ža būtent die­nos me­tu. Da­bar dau­giau žmo­nių būna na­mie, ša­lia namų lie­ka ir au­to­mo­bi­liai. Vi­lia­ma­si, kad ka­ran­ti­nui pa­si­bai­gus, kai die­no­mis kie­mai ap­tuštės, si­tua­ci­ja pa­si­keis.
Ar būtų ga­li­ma kažką pa­da­ry­ti da­bar? „Jei dėl tos aikš­telės kreip­sis vežė­jas, sa­ky­da­mas, kad nėra įma­no­ma ją ap­tar­nau­ti, tikė­ti­na, kad bus įreng­ti ma­šinų sta­tymą konk­re­čiu me­tu, ap­tar­na­vi­mo die­no­mis, ri­bo­jan­tys ženk­lai. Bet kol kas dar ne­girdė­jom, kad ne­pri­va­žiuotų“, – at­sakė eko­logė.
O tuo, kad ma­ši­nos kie­muo­se ne­tel­pa, esą turėtų rūpin­tis pa­tys dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jai, mat dar prie­š įren­giant pu­siau po­že­minių konteinerių aikš­telę minė­tas  įva­žia­vi­mas, anot eko­logės, jau bu­vo su­dėtin­gas. Ta­čiau Sa­vi­val­dybė dau­gia­bu­čių kiemų pla­tin­ti ne­sii­ma – tai esąs pa­čių gy­ven­tojų rūpes­tis ir rei­ka­las. Tie­sa, jie lais­vi pa­ro­dy­ti ini­cia­tyvą ir kreip­tis į Sa­vi­val­dybę, ku­ri pa­gal ati­tin­kamą pro­gramą ga­li skir­ti dalį lėšų kie­mams pla­tin­ti, bet tik su gy­ven­tojų pri­si­dėji­mu.